Ekonomisk ordlista

Det är inte alltid lätt att ha koll på alla ekonomiska begrepp som används. Vad betyder alla olika ord och begrepp? Hur används dem? I Talenoms Ekonomiska Ordlista har vi samlat de mest använda ekonomiska begrepp och benat ut vad de betyder. 

A

A conto

Affärshändelse

Affärsjuridik

Affärsplan

Aktiebolag

Aktiebolagslagen

Aktieutdelning

Aktiv näringsverksamhet

Aktivitetsplan

Allmän pension

Alternativkostnad

Amortering

Anbud

Anläggningstillgångar

Annuitetslån

Anskaffningsvärde

Apportegendom

Arbetsgivaravgift

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetsmiljölagen

Arbetsrätt

Arbetstidslagen

Arvslott

A-skatt

Auktoriserad revisor

Avgångsvederlag

Avkastning

Avskrivning

Avsättning

Avtalsfakturering

Avtalspensionen

Avvikelseperiod

Avtalslagen

B

Balanskonto

Balanslikviditet

Balansräkning

Balansrapport

Balansomslutning

Bankgiro

Betalfil

Betalningsanmärkning

Betalningsvillkor

Betalningsföreläggande

BFN (Bokföringsnämnden)

Bifirma

Blandekonomi

BNP

Bokföring

Bokföringslagen

Bokföringsorder

Bokslut

Bokslutsdisposition

Bolagsordning

Bolagsskatt

Bolagsstämma

Borgen

Borgensman

Boutredningsman

Bransch

Brutet räkenskapsår

Bruttolön

Bruttolöneavdrag

Bruttomarginal

Brutto

C

Checkkredit

Controller

D

Debitera

Deklaration

Detaljhandel

Devalvering

Direkt avkastning

Direkta kostnader

Disponibel inkomst

Diversifiering

Dotterbolag

Dubbel bokföring

E

EES-länder

Effektiv ränta

Egenavgifter

Eget kapital

Ekonomisk förening

Ekonomisk livslängd

EMU

Engagemangsbesked

Engångsbelopp

Enskild firma

Entreprenad

Entreprenör

Extern redovisning

F

F-skatt

FA-skatt

Factoring

Faktura

Fakturering

Faktureringsmetoden

Fast egendom

FIFO

Filial

Finansiering

Firmatecknare

Fission

Fordonsskatt

Fordran

Force Majeure

Frihandel

Fritt eget kapital

Fullmakt

Fullmaktsgivare

Fusion

Förmögenhetsskatt

Förbehållsbelopp

Förenklat årsbokslut

Företagsförsäkring

Företagshypotek

Förmån

Förmånsbeskattning

Förmånsvärde

Förmögenhet

Försiktighetsprincipen

Förvaltningsberättelse

G

Garantipension

God redovisningssed

Goodwill

Grundavdrag

Gäldenär

H

Handelsbolag

Holdingbolag

Huvudbok

Huvudman

Hypotekslån

Hängavtal

Högkonjunktur

I

IAS

IBAN-nummer

Immateriella tillgångar

Inbetalning

Inflation

Ingående balans

Inkasso

Inkomst av kapital

Inkomstbelopp

Inkomstdeklaration

Inkomstpension

Inkomstskatt

Inkomstskattelagen

Inkurans

Inlåningsränta

Insättningsgaranti

Insufficiens

Internränta

Internredovisning

Inventarier

Inventering

Investering

Investeringskalkyl

Investmentbolag

J

Jointe Venture

Julgåva

Juridisk person

Justerat kapital

Jämviktspris

K

K10

Kalkylränta

Kapitalskatt

Kapitalvinst

Kaptial

Kassabok

Kassaflöde

Kassaflödesanalys

Kassalikviditet

Kassaregister

Kassasystem

Kollektivavtal

Kommanditbolag

Kompletteringsregeln

Koncernbidrag

Koncession

Konkurs

Konkursförvaltare

Konsolidering

Konsortium

Konsumentkreditslagen

Konsumentprisindex

Konsumenttjänstlagen

Kontantmetoden

Kontering

Kontoklasser

Kontokredit

Kontoplan

Kontrakt

Kontraktsränta

Konvertibel

Kortfristig skuld

Kredit

Kreditering

Kreditupplysning

Kreditfaktura

Kundfodran

Kvarstad

Kvitto

Källskatt

Köpebrev

L

Lagerbolag

Lagfartskostnaden

LAS

Leasing

Leverantör

Licens

Likvidation

Likvidator

Likviditet

Likviditetsbudget

Långivare

Lönegaranti

Löneutmätning

Löneväxling

Löneväxling

Löpande bokföring

Löpande skuldebrev

Lös egendom

Lösöre

M

Makroekonomi

Marginalkostnad

Marknadsföring

Medbestämmandelagen

Mervärdesskatt

Mikroekonomi

Milersättning

Moms

Momsdeklaration

Momsredovisning

Momsregistreringsnummer

Monopolistisk konkurrens

Muntligt avtal

N

Nedskrivning

Nettolön

Nettoomsättning

Nettopris

Nollpunkt

Nominell ränta

Nominellt värde

Nuvärde

Nyckeltal

Nyttjanderätt

Näringsförbud

Näringsidkare

Näringsverksamhet

O

OB-tillägg

Obekväm arbetstid

Obestånd

Obligationer

OCR-nummer

Offentlig upphandling

Offentliga sektorn

Offert

Omkostnadsbelopp

Omsättning

Omsättningstillgångar

Omvänd moms

Omvänd skattskyldighet

Option

Organisationsnummer

Outsourcing

P

P/E-tal

Patent

Pantbrev

Pensionsgrundande inkomst

Per Capsulam

Periodisering

Periodiseringsfond

Periodisk sammanställning

Permittering

Plusgiro

Preliminärskatt

Premieobligation

Premiepension

Preskription

Prisbasbelopp

Priselasticitet

Produktionsfaktorer

Proformafaktura

Prognos

Prokura

Prokurist

Provision

Prövningstillstånd

Punktskatt

Q

R

Rak amortering

Realisation

Realkapital

Reavinst

Redovisning

Redovisningsbyrå

Redovisningskonsult

Referensränta

Regressrätt

Rekonstruktion

Reseersättning

Resultat

Reskontra

Restvärde

Resultatbudget

Resultaträkning

Resultatrapport

Retentionsrätt

Revers

Revision

Revisionsberättelse

Revisor

Riskkapital

Royalty

Rutavdrag

Räkenskapsår

Räkning

Ränta

Räntabilitet

Räntelagen

Räntesats

Ränteskillnadsersättning

Rörelsekapital

Rörelsemarginal

Rörlig ränta

S

Sambeskattning

Schablonavdrag

Schablonbelopp

Semestertillägg

Semesterersättning

SIE-fil

SINK

Sjukförsäkring

Sjukersättning

Självkostnad

Skadestånd

Skatteavdrag

Skatteförfarandelagen

Skatterättsnämnden

Skattereduktion

Skattetabell

Skuldränta

Skuldsanering

Skuldsättningsgrad

Slutskattebesked

Sociala avgifter

Soliditet

Stagflation

Statlig inkomstskatt

Statsbudget

Stiftelseurkund

Styrelse

Styrränta

Ställningsfullmakt

Subvention

Successiv vinstavräkning

Suppleant

Sysselsatt kapital

Sysselsättningsgrad

Särskild löneskatt

T

Tantiem

Tariff

Teckningsrätt

Tidsbegränsad anställning

Tillgång

Tilläggspension

Tjänstgöringsintyg

Totalentreprenad

Traktamente

Täckningsbidrag

Täckningsgrad

U

Upphandling

Upplupen kostnad

Utdelning

Utgående moms

Utmätning

V

Valutakurs

VAT-nummer

Venture capital

Verifikation

Verksamhetsberättelse

Vinst

Vinstmarginal

Visstidsanställning

Vite

Växelkurs

W

X

Y

Z

Å

Ångerrätt

Årlig avkastning

Årsbokslut

Årsredovisning

Årsredovisningslagen

Årsstämma

Återbetalningstid

Återbäring

Återförsäljare

Ä

Ägandeform

Ägarstruktur

Ö

Överförmyndare

Överlåtelse

Överlåtelseskatt

Överskott

Övertid

Övertrassera

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte