Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bolagsstämma — vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och spelar en central roll i företagsstyrning. Den är överordnad både styrelsen och verkställande direktören. Vid bolagsstämman träffas aktieägarna för att fatta viktiga beslut som påverkar företagets framtid.

Funktion och beslutande Process

På en bolagsstämma deltar aktieägarna antingen personligen eller via ombud för att utöva sin rösträtt, som baseras på antalet ägda aktier. I större bolag kan olika aktiekategorier (A-, B- och C-aktier) ha olika rösträtt. Bolagsstämman sammanträder årligen. Oftast äger de rum under vårmånaderna men senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Denna årliga bolagsstämma benämns som årsstämma.

Under stämman väljs en ordförande och justeringsmän. Röstlängden godkänns och dagordningen fastställs. Viktiga punkter som årsredovisning och resultat- och balansräkningar diskuteras. Beslut om vinstfördelning och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör tas också. Vid större bolag väljs även revisorer.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma, som också kallas extra stämma, är ett speciellt möte utöver den ordinarie årsstämman. Den kan kallas av styrelsen eller, i vissa fall, av företagets revisorer eller aktieägare som representerar en betydande del av aktierna.

När och varför kallar man till extra bolagsstämma?

Extra bolagsstämmor kallas vid behov av snabba beslut eller hantering av akuta ärenden som inte kan vänta till nästa årsstämma. Exempel på sådana ärenden inkluderar viktiga strategiska beslut som större förvärv, vinstutdelning, nyemissioner, större förändringar i bolagsstrukturen eller styrelseändringar.

Processen för att kalla till en extra bolagsstämma inleds ofta med en formell kallelse som specificerar mötets ändamål, tid och plats. Aktieägare måste få kallelsen inom en viss tidsram före mötet. Under stämman följs en strukturerad dagordning, och beslut som fattas dokumenteras i ett protokoll för extra bolagsstämma.

Digital bolagsstämma: framtidens mötesform

En digital bolagsstämma är ett modernt alternativ till det traditionella sättet att genomföra stämmor. Dessa möten hålls via elektroniska plattformar, vilket gör det möjligt för aktieägare att delta oavsett var de befinner sig.

Digitala stämmor erbjuder flera fördelar, som ökad tillgänglighet för aktieägare och minskade resekostnader. De underlättar också för aktieägare i olika tidszoner eller med begränsad möjlighet att resa. Digitala lösningar kan även innebära bättre säkerhet och effektivitet i röstningsprocessen.

Vid genomförande av digitala bolagsstämmor är det viktigt att säkerställa att tekniska lösningar uppfyller lagkrav och aktiebolagslagens riktlinjer. Detta inkluderar säkra plattformar för möten, röstning och dokumentation. Transparens och möjlighet till dialog och frågeställningar är också avgörande för att mötet ska anses giltigt.

Genom att separera och utveckla dessa två områden får du en mer nyanserad och detaljerad bild av vad en extra bolagsstämma och en digital bolagsstämma innebär, samt deras respektive betydelse och genomförande i företagsvärlden.

Vanliga frågor om bolagsstämma

När ska bolagsstämma hållas?

Bolagsstämman bör hållas årligen, senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Vem kallar till bolagsstämma?

Företagets styrelse är ansvarig för att kalla till bolagsstämman.

Hur går en bolagsstämma till?

En bolagsstämma inleds med val av ordförande och justeringsmän, godkännande av röstlängd och dagordning. Därefter följer diskussion och beslut om viktiga företagsfrågor.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte