Bokslut och årsredovisning

Vi säkerställer att ditt bokslut och din årsredovisning blir korrekt och följer de lagar och regler som gäller. Lämna in allt underlag till oss så sköter vi resten! Du får dessutom handfasta råd om hur du bör planera ditt resultat och din skattesituation.

Vi hjälper dig med:

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Bolagets inkomstdeklartion
 • Mållöneberäkning och deklarationsblanketten K10

Bokslut och årsredovisning är en del av flera tjänster och experthjälp du får när du väljer Talenom som din ekonomiska partner. Här hittar du mer information om vad som ingår i våra tjänster.

Varför outsourca din redovisning?

 • Du får mer tid till att fokusera på kärnverksamheten.
 • Du får tillgång till vårt redovisningssystem för smidig ekonomisk administration.
 • Du säkerställer att du följer lagar och regler och att du rapportera rätt till Bolagsverket och Skatteverket
 • Med experthjälp kan du förbättra kvalité och därmed få konkurrensfördelar och bli mer framgångsrik inom ditt område.
 • Läs mer om våra redovisningstjänster här

Så jobbar vi

Genom att få tillgång till underlag kan våra experter hjälpa till med redovisning och bokslut och säkerställa att allt blir korrekt och lämnas in i tid. Så här brukar vi lägga upp arbetet:

1. Planering

Arbetet med årsbokslutet påbörjas runt 1-2 månader innan räkenskapsårets slut. Du får information om vad som behöver skickas in till Talenom för att din konsult ska kunna stämma av din redovisning.

2. Säkerställa korrekta uppgifter

Din konsult säkerställer att dina tillgångar har ett korrekt värde. Till exempel att skulderna är rätt beräknade eller att det som finns i balans- och resultaträkningen är korrekt värderat.

3. Förslag på resultatdisposition

Konsulten beräknar din skatt och ditt resultat och tar fram ett förslag på resultatdisposition. Ni har ett möte där ni stämmer av beräkningarna.

4. Signering

När ni är klara med eventuella justeringar så ska årsredovisningen signeras. Detta sker med fördel digitalt.

5. Skicka årsredovisning till Bolagsverket

När årsredovisningen har signerats skickas den till Bolagsverket. Detta ska göras senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Vem som skickar in årsredovisningen kommer du överens om med Talenom och eventuell revisor.

6. Deklaration

När årsbokslutet är färdigställt upprättas bolagets inkomstdeklaration. Du får deklarationsinstruktioner baserat på K10-blanketten och kan utifrån informationen upprätta din privata deklaration.

Kunder som valt Talenom

Magnus Jonasson, driver Sjöfartshusets festvåning

 

”Vi har sedan många år använt oss av Talenoms tjänster för redovisning. Men det har inte bara inneburit hjälp kvitton och löner, utan vi får också stöd att utveckla företaget. Vi får rådgivning och hjälp med skatteplanering.”

Vanliga frågor och svar om bokslut och årsredovisning

Hur gör man ett bokslut?

Så här brukar arbetsgången se ut vid ett bokslut.

 1. Förberedelse: Först kontrolleras att alla transaktioner är bokförda. Det är också viktigt att hämta in alla underlag som krävs för att dokumentera ditt bokslut.
 2. Stämma av balanskonton: Alla balanskonton gås igenom och stäms av mot verkligenheten. Till exempel så ska saldot på bankkontot stämmas av mot bankens kontoutdrag. Och saldot på skattekontot ska stämmas av mot kontoutdraget från Skatteverket.
 3. Analys av resultaträkningen: I resultaträkningen ser man bolagets resultat under räkenskapsåret. Genom att kontrollera och analysera resultaträkningen vid bokslutet kan man säkerställa att allt ser rätt ut.
 4. Slutföra bokföringen: Till sist ska eventuella obeskattade reserver, som överavskrivningar och periodiseringsfonder, bokföras. Sedan ska skatteskuld och årets resultat bokföras.
 5. Göra en årsredovisning: Årsredovisningen ska göras enligt god redovisningssed. Den ska undertecknas av alla i styrelsen och eventuell vd. Årsredovisningen ska läggas fram på den ordinarie bolagsstämman som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.

Vad är bokslutsdispositioner?

Bokslutsdispositioner är skattemässigt tillåtna justeringar i bokslutet som gör det möjligt att flytta fram skattekostnader.

 

Genom att använda sig av bokslutsdispositioner kan ett företags resultat och beskattning jämnas ut mellan olika år. Ett exempel på det kan vara att kvitta vinsten från ett år med förlusten från ett annat. På så vis kan ett företag förbättra sin likviditet. Orsak till det kan vara att finansiera utveckling och expansion.

När måste bokslutet och årsredovisningen vara inlämnat?

För aktiebolag ska årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

 

För enskild verksamhet ska bokslutet vara klart vid deklarationen senast i maj.

Vad ska årsredovisningen innehålla?

En årsredovisning ska alltid innehålla:

 • Förvaltningsberättelse — Beskriver de viktigaste händelserna som skett under året som gått.
 • Resultaträkning — Sammanfattar intäkter och kostnader för det gångna räkenskapsåret.
 • Balansräkning — Den ger en bild av verksamhetens tillgångar och skulder på balansdagen, det vill säga den sista dagen på räkenskapsåret.
 • Noter — Specificerar innehållet i resultaträkningen och balansräkningen.
 • Underskrifter — På ett styrelsemöte beslutar styrelsen att årsredovisningen är färdig och skriver under den.

Vem ska skriva under årsredovisningen?

De som ska skriva under är alla styrelseledamöter, VD (om det finns en) och arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen (ifall det har beslutats av en fackförening).

Var skickar man årsredovisningen?

När årsredovisningen är klar och undertecknad skickas den in till Bolagsverket.

Vad ska jag betala för skatt?

Vad du ska betala i skatt och hur beror på vilken typ av företagsform du har. Här förklarar vi vad som gäller för enskild firma, aktiebolag och handelsbolag.

Vad ska jag betala för skatt?

Vad du ska betala i skatt och hur beror på vilken typ av företagsform du har. Här förklarar vi vad som gäller för enskild firma, aktiebolag och handelsbolag.

 

Enskild firma

Driver du en enskild firma betalar du skatt på vinsten. Du betalar preliminär skatt varje månad som stäms av när deklarationen lämnas. Du kan ändra din preliminära skatt under året.

 

Aktiebolag

I ett aktiebolag betalar man bolagsskatt. Bolagsskatt är skatt på vinsten som företaget haft under året. Skatten ligger sedan 2021 på 20,6 procent. Ägaren av företaget beskattas för lön som betalas ut från aktiebolaget samt för eventuell utdelning på aktier.

 

Handelsbolag

Handelsbolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Bolaget betalar preliminär skatt varje månad med lika stora belopp som stäms av när deklarationen lämnas. Det går att ändra den preliminära skatten under året.

Hur vet jag hur mycket utdelning jag kan ta och när kan jag ta ut den?

Du kan ta ut utdelning först efter räkenskapsårets slut och efter att bolagsskatten är betald. Utdelningen sker på det som man kallar för balanserad vinst, det vill säga vinst efter skatt.

 

Med hjälp och gränsbeloppet kan du räkna ut hur mycket av utdelningen som ska beskattas och vad du får ut. Här kan du använda dig av förenklingsregeln eller huvudregeln, beroende på vilka förutsättningar du uppfyller. I denna artikel förklarar vi hur du kan räkna ut gränsbeloppet, samt hur du fyller i K10-blanketten vid deklaration.

En effektiv lösning för små och medelstora företag

Vi erbjuder lönetjänster oavsett bransch. Talenom har experter specialiserade på lönehantering, som har stor kunskap om olika kollektivavtal. Implementeringen av lönetjänsten går snabbt och enkelt. Läs mer om våra lönetjänster här.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte

Sugen på mer?

Läs fler artiklar på vår blogg