Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är god redovisningssed?

God redovisningssed är en central princip inom företagsekonomi som säkerställer att ett företags redovisning är i linje med etablerade lagar, rekommendationer och allmänt accepterade metoder. Det är avgörande för företagares trovärdighet och transparens i finansiell rapportering.

Redovisning enligt lag och praxis

God redovisningssed kräver att företagens redovisning följer årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen (BFL). Enligt dessa lagar ska redovisningen vara enhetlig, tydlig och jämförbar. Detta innebär att företag måste hålla sig till specifika regler för löpande redovisning, arkivering, värdering, periodisering och presentation av finansiell information. Dessutom betonas vikten av att redovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning​​.

Utvecklingen av god redovisningssed

Begreppet har utvecklats över tid, med start från 1976 års BFL. Tidigare fokuserade god redovisningssed på ”faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”. I dagens lagstiftning har fokus flyttats till att uppfylla krav som fastställs av kvalificerade normgivande organ som Bokföringsnämnden och Finansinspektionen. Dessa organ spelar en central roll i att utveckla och definiera god redovisningssed, genom att ge ut rekommendationer och uttalanden som företagen bör följa​​​​.

Rollen av Bokföringsnämnden och Finansinspektionen

Bokföringsnämnden har det primära ansvaret att utveckla och definiera vad som utgör god redovisningssed. De ger ut rekommendationer och vägledande uttalanden i redovisningsfrågor och ser till att normgivningen fungerar effektivt. Finansinspektionen har en liknande roll för finansiella företag, där de anpassar riktlinjer och rekommendationer för att uppfylla företagens unika krav och omständigheter​​.

God redovisningssed är inte bara en laglig skyldighet utan också en bärande princip för företagets etik och trovärdighet. Att följa dessa riktlinjer garanterar att företagets finansiella rapportering är transparent och tillförlitlig, vilket är avgörande för alla intressenter inklusive ägare, investerare och myndigheter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte