Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bokslut — vad är bokslut?

Bokslut är en fundamental process för alla företag, som innebär att man sammanställer och rapporterar företagets ekonomiska aktiviteter för ett räkenskapsår. Detta är ett obligatoriskt steg för alla bokföringsskyldiga företag för att ge en överskådlig och rättvis bild av företagets finansiella ställning.

Så fungerar ett bokslut

Processen för bokslut börjar med att man granskar företagets samtliga ekonomiska transaktioner under året. Det inkluderar allt från intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, och eget kapital. Syftet är att säkerställa att all information som presenteras är korrekt och speglar företagets verkliga ekonomiska situation.

Ett bokslut innehåller vanligtvis två huvuddokument: en balansräkning och en resultaträkning.

Balansräkningen visar företagets totala tillgångar och skulder vid räkenskapsårets slut, medan resultaträkningen redovisar företagets intäkter och utgifter under året, vilket ger en bild av företagets vinst eller förlust.

Förutom att uppfylla lagkrav är bokslutet ett viktigt verktyg för företagsledningen. Det hjälper dem att förstå företagets ekonomiska hälsa, fatta informerade beslut om framtida strategier, och kommunicera företagets prestationer till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Beroende på företagsform kan det finnas ytterligare krav och nyanser i bokslutsprocessen. Till exempel, aktiebolag måste ofta utarbeta en mer omfattande årsredovisning, medan enskilda firmor och mindre företag kan ha något förenklade krav.

Bokslut för aktiebolag

För aktiebolag innebär bokslutet en noggrann sammanställning av årets räkenskaper, vilket resulterar i en årsredovisning. Denna årsredovisning, som inkluderar balansräkning och resultaträkning, ska skickas till Bolagsverket. Det är viktigt att den ger en korrekt och rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och resultat.

Bokslut för enskild firma

För enskilda firmor är processen för bokslut något förenklad jämfört med aktiebolag. Här handlar det om att sammanställa en resultaträkning och en balansräkning. Storleken på företagets omsättning avgör om det krävs ett förenklat årsbokslut eller en fullständig årsredovisning.

Vanliga frågor om bokslut

Vad är bokslutsmetoden?

Bokslutsmetoden är en teknik för att sammanställa och analysera ett företags ekonomiska transaktioner över ett räkenskapsår. Metoden innebär att alla företagets intäkter och kostnader bokförs och summeras för att beräkna resultatet för räkenskapsåret. Detta är fundamentalt för att kunna göra korrekta skatteberäkningar och för att ge ägare och intressenter en klar överblick av företagets ekonomiska hälsa.

Vad är bokslutsdatumet?

Bokslutsdatumet är det datum då ett företags räkenskapsår avslutas, och det är också den dag då bokslutet ska vara färdigställt. Datumet varierar beroende på företagets räkenskapsår. I Sverige är det vanligaste räkenskapsåret samma som kalenderåret, vilket innebär att bokslutsdatumet är den 31 december. Men företag kan välja att ha ett brutet räkenskapsår, där bokslutsdatumet då blir den sista dagen i den valda perioden.

Till exempel, om ett företag har valt ett räkenskapsår som löper från 1 juli till 30 juni nästkommande år, blir bokslutsdatumet den 30 juni varje år. Valet av räkenskapsår kan påverkas av branschspecifika cykler, säsongvariationer i verksamheten, eller andra strategiska överväganden.

Vad är en bokslutstablå?

En bokslutstablå är ett verktyg som används för att underlätta processen med att sammanställa bokslutet. I denna tablå överförs siffror från företagets bokföring, som sedan justeras för bokslutsdispositioner. Tablån hjälper till att få en överskådlig bild av företagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte