Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Årsredovisningslagen — vad är årsredovisningslagen?

Årsredovisningslagen är en svensk lag som reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter. Lagen syftar till att göra företagens ekonomiska information tydlig, jämförbar och transparent.

Vad som ingår i årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen, ofta förkortad som ÅRL, är en omfattande lagstiftning som innehåller bestämmelser om:

Vilka företag som omfattas av lagen

Lagen gäller för alla aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag som ägs av minst en juridisk person, bokföringsskyldiga stiftelser, vissa försäkringsföretag och enskilda firmor som uppfyller vissa villkor.

Vad en årsredovisning ska innehålla

Enligt lagen ska en årsredovisning innehålla en balansräkning som visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska också innehålla en resultaträkning som visar företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Den ska inkludera tilläggsupplysningar eller noter som ger ytterligare information om posterna i balans- och resultaträkningen, och en förvaltningsberättelse som ger en översikt över företagets verksamhet, ställning och resultat. Större företag ska även redovisa en kassaflödesanalys eller finansieringsanalys.

Hur årsredovisningen ska presenteras och offentliggöras

Årsredovisningen ska upprättas på svenska och i svenska kronor. Den ska signeras av företagets styrelse och verkställande direktör, och den ska granskas av en revisor. Den ska också lämnas in till Bolagsverket för registrering och offentliggöras i företagets årsberättelse.

Viktigt att förstå och följa årsredovisningslagen

För företagare är det viktigt att förstå och följa årsredovisningslagen. Att inte göra det kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive böter och i vissa fall straffrättsliga påföljder.

Årsredovisningslagen är också viktig för att säkerställa att företagets ekonomiska information är tydlig och transparent, vilket kan hjälpa till att bygga förtroende hos investerare, kunder och andra intressenter.

Dessutom kan god förståelse för årsredovisningslagen hjälpa företagare att göra mer informerade beslut om företagets ekonomiska styrning och strategi.

Vissa upplever att lagen är komplex och svår att navigera. Det kan därför vara klokt att ta hjälp av en redovisningskonsult eller revisor när man upprättar årsredovisningen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte