Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en Konkursförvaltare

En konkursförvaltare är en central aktör vid företagskonkurser, ansvarig för att hantera och avveckla ett konkursbo på ett rättvist och lagligt sätt. Deras arbete innefattar att sammanställa skulder och tillgångar, samt att hantera utbetalningar till borgenärer.

Konkursförvaltarens uppdrag

När ett företag inte längre kan betala sina skulder kan det försättas i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare. Deras huvudsakliga uppgift är att samla in och sälja företagets tillgångar – såsom varulager och fordon – för att täcka skulderna. Tillgångarna överförs till ett konkursbo, som är en egen juridisk person, och från detta betalas först konkursförvaltarens arvode innan borgenärerna får sin del​​.

Konkursförvaltarens ansvar

Konkursförvaltaren, ofta en jurist specialiserad på obeståndsrätt, agerar opartiskt och strävar efter att fördela tillgångarna så rättvist som möjligt mellan borgenärerna. Förvaltaren undersöker även möjligheten för fortsatt drift av verksamheten eller, om så inte är möjligt, genomför en avveckling av bolagets tillgångar. Det är viktigt att notera att förvaltaren har befogenhet att återkräva egendom som otillbörligt tagits ur konkursboet​​.

Juridiska Ramverk och kostnader

Konkursförvaltarens verksamhet och borgenärernas rättigheter styrs av konkurslagen och förmånsrättslagen. Detta inkluderar regler kring hur tillgångar ska fördelas och i vilken ordning fordringar ska betalas. Kostnaden för en konkursförvaltare varierar beroende på konkursens komplexitet och storlek. Generellt sett, utgår deras betalning från konkursboets tillgångar​​.

Alternativ till konkurs: Företagsrekonstruktion

I vissa fall kan ett företag som står inför ekonomiska svårigheter välja att genomgå en företagsrekonstruktion istället för konkurs. Under en sådan process, som också beslutas och övervakas av tingsrätten, utser tingsrätten en rekonstruktör som arbetar med att hitta lösningar för att rädda företaget. Under denna tid stannar betalningen av skulder tillfälligt, och rekonstruktören förhandlar med borgenärerna för att hitta en hållbar lösning​​.

Avslutning

Att förstå rollen som konkursförvaltare är kritiskt för företagare som står inför ekonomiska utmaningar. Deras arbete är avgörande för att hantera en konkurssituation på ett rättvist och effektivt sätt, och för att ge företaget en chans att antingen avsluta verksamheten på ett ordnat sätt eller att hitta en ny väg framåt genom rekonstruktion.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte