Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Sysselsatt kapital – Vad innebär sysselsatt kapital?

Sysselsatt kapital är ett centralt ekonomiskt begrepp för företagare, som speglar hur effektivt ett företags kapital används. Det representerar summan av företagets eget kapital och dess räntebärande skulder. Med andra ord är det de tillgångar i företaget som finansieras antingen genom ägarnas insatser eller genom lånade medel som kostar ränta.

Förståelse av sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital beräknas genom att ta företagets totala tillgångar, ofta refererat till som balansomslutningen, och subtrahera räntefria skulder. Dessa räntefria skulder kan inkludera poster som leverantörsskulder och kortfristiga skatteskulder. En alternativ metod för att beräkna sysselsatt kapital är att summera företagets eget kapital med dess räntebärande skulder. Det är viktigt att notera att uppskjuten skatteskuld och räntefria krediter inte inkluderas i detta beräknade värde.

Sysselsatt kapital är särskilt relevant när man bedömer avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE, Return on Capital Employed). Ett högt ROCE indikerar att ett företag är effektivt och lönsamt, vilket betyder att det använder sitt kapital på ett sätt som genererar betydande intäkter jämfört med dess kostnader.

Betydelsen för företagare

För en företagare är förståelsen och hanteringen av sysselsatt kapital avgörande. Det ger insikt i hur väl företagets finansiering används för att generera vinster. Genom att analysera och förbättra avkastningen på sysselsatt kapital kan företaget öka sin effektivitet och lönsamhet. Detta kan uppnås genom att öka rörelseresultatet eller minska mängden sysselsatt kapital. Dessutom kan jämförelser av ROCE mellan olika företag inom samma bransch ge värdefull information om konkurrenssituationen och effektivitetsnivåer.

Att ha en djupare förståelse för sysselsatt kapital kan hjälpa företagare att göra mer informerade beslut om investeringar, finansiering och riskhantering. Det ger en klar bild av hur företagets resurser utnyttjas, vilket är avgörande för långsiktig framgång och tillväxt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte