Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är omsättningstillgångar?

Omsättningstillgångar är en central del i ett företags ekonomi och spelar en stor roll i den dagliga verksamheten. Dessa tillgångar kännetecknas av sin förmåga att inom kort tid förvandlas till likvida medel, det vill säga pengar. De skiljer sig från anläggningstillgångar, som är tillgångar företaget avser att behålla under en längre period.

Funktion och användning i företaget

I ett företags bokföring representerar omsättningstillgångar resurser som används för att finansiera den dagliga verksamheten. Detta innefattar exempelvis kontanter, kortfristiga placeringar, och kundfordringar. Dessa tillgångar är avgörande för att hantera företagets löpande utgifter som materialinköp, betalningar av skatter, och löner till personalen. Intressant nog är det inte tillgångens natur som avgör om den klassificeras som en omsättningstillgång, utan snarare syftet med dess innehav.

Bokföring av omsättningstillgångar

När det gäller bokföringen av dessa tillgångar, delas de ofta upp i två kategorier: Omsättningstillgångar I, som inkluderar likvida medel och kortfristiga placeringar, samt Omsättningstillgångar II, som omfattar varulager. Dessa tillgångar redovisas som debetposter i balansräkningen. Vid bokslutet är det viktigt att inventera och värdera omsättningstillgångarna noggrant. Om det verkliga värdet på omsättningstillgångarna bedöms ha minskat, bör det bokförda värdet justeras därefter.

För företagaren är förståelsen och hanteringen av omsättningstillgångar avgörande för en sund ekonomisk förvaltning. De säkerställer att företaget har tillräckliga resurser för att täcka sina kortfristiga skulder och löpande kostnader, vilket är en nyckelfaktor för att upprätthålla finansiell stabilitet och tillväxt. Att lära sig grunderna i bokföring och skapa en strategi för att effektivt hantera dessa tillgångar kan vara en viktig del i att bygga ett framgångsrikt företag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte