Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Revision – Vad är revision?

En revision är en oberoende granskning och bedömning av företagets redovisning och förvaltning.

Vad innebär revision?

En revisor har ansvaret att genomföra en revision av ett bolag eller en förening. Granskningen kan ses som en kvalitetssäkring av den information som bolaget eller föreningen presenterar för marknaden, vanligtvis genom sin årsredovisning. Vid granskningens slut kommer revisorn att ge ett oberoende uttalande om verksamhetens förhållanden. Detta uttalande fastställs sedan i en revisionsberättelse, där det ska framgå om bokföringen är korrekt och följer de krav som lagen ställer.

Hur går en revision till?

Revisionen är en genomgående process som kan delas in i fyra huvuddelar:

Planering: Revisorn förbereder och strukturerar sitt uppdrag.

Löpande granskning: En kontinuerlig granskning av företagets verksamhet under året.

Bokslutsgranskning: Där företagets bokslut granskas noggrant.

Årsredovisningsgranskning: Sista steget där årsredovisningen granskas i detalj.

Hur ofta görs en revision?

Hur ofta ett företag gör revisioner kan variera beroende på företagets storlek, typ och lagstiftning i det aktuella landet. Här är några vanliga riktlinjer för hur ofta revisioner görs:

Årsvis revision

Många företag, särskilt större företag och aktiebolag, är skyldiga att genomföra en årlig revision av sina finansiella rapporter. Denna årsvisa revision är oftast ett krav enligt lag och regler.

Revision på begäran

Mindre företag eller organisationer som inte har så komplexa ekonomiska transaktioner kan välja att genomföra revisioner när de anser det vara nödvändigt.

Extern revision

Externa revisioner görs av oberoende revisorer eller revisionsfirmor. Dessa revisorer granskar företagets finansiella rapporter från en oberoende och objektiv position. Externa revisioner är vanligtvis mer frekventa, särskilt för publika företag som är skyldiga att rapportera sina resultat och finansiella ställning till allmänheten.

Intern revision

Vissa företag har en intern revisionsavdelning som utför kontinuerliga revisioner och granskningar av företagets interna kontroller och ekonomiska processer. Dessa revisioner är mer regelbundna och syftar till att upptäcka och förebygga felaktigheter och oegentligheter.

Vad är en revisionsberättelse?

En revisionsberättelse är en formell skriftlig rapport som utfärdas av en revisor eller revisionsbyrå efter att de har granskat och reviderat företagets finansiella rapporter och ekonomiska transaktioner. Den innehåller revisorns bedömning av företagets finansiella ställning, noggrannheten och pålitligheten i dess redovisning samt eventuella avvikelser eller felaktigheter som har noterats under revisionen. Revisionsberättelsen är avsedd att ge företagets intressenter, såsom aktieägare, kreditgivare och myndigheter, förtroende för företagets ekonomiska rapportering.

Vad är skillnaden på redovisning och revision?

Det är vanligt att blanda ihop begreppet revision med redovisning. Det är dock två olika saker:

Redovisning

Redovisning är processen att dokumentera och rapportera företagets ekonomiska transaktioner och händelser. Den omfattar bokföring, upprättande av finansiella rapporter som balansräkningar och resultaträkningar samt efterlevnad av redovisningsstandarder och lagar.

Revision

Revision är en oberoende granskning av företagets redovisning och finansiella rapporter. Syftet är att verifiera att redovisningen är korrekt och pålitlig samt att upptäcka eventuella felaktigheter eller avvikelser.

Vem gör en revision?

En revision utförs vanligtvis av en oberoende revisor eller en revisionsbyrå som har specialiserat sig på att granska företagets finansiella rapporter. Revisorn måste vara kvalificerad och certifierad enligt lagar och regler som varierar från land till land. Revisorer är skyldiga att följa etiska regler och professionella standarder för att säkerställa objektivitet och integritet i revisionsprocessen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte