Prokura – Vad är prokura?


Prokura är en speciell form av handelsfullmakt, central för varje företagare. Denna fullmakt ger en person, kallad prokurist, rätt att agera och fatta beslut på företagets vägnar. Denna befogenhet omfattar nästan alla aspekter av näringsverksamheten, förutom vissa specifika situationer som överlåtande eller inteckning av fast egendom. Att förstå Prokura är avgörande för företagare som vill delegera ansvar och säkerställa effektiv förvaltning av sin verksamhet.

Hur Prokura fungerar

Prokura kan utfärdas av handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare. Denna fullmakt kan ges till både fysiska och juridiska personer. Ett viktigt drag hos Prokura är dess omfattning – den tillåter prokuristen att företräda bolaget i alla näringsrelaterade ärenden, med de tidigare nämnda undantagen. För att Prokura ska vara giltig, krävs det att den är skriftligt utfärdad. I fall av handelsbolag, måste alla bolagsmän underteckna den.

En intressant variant är kollektivprokura, där fullmakten delas mellan flera personer. Detta kan vara användbart i större organisationer där beslutsfattandet behöver spridas över flera individer. Oavsett form, kan Prokura inte överlåtas till en tredje part av prokuristen.

Prokuristens roll och ansvar

En prokurist, personen som innehar Prokura, kan inte överföra sin fullmakt till någon annan. Detta ansvar inkluderar att agera inom ramen för prokuralagen, som definierar behörigheter och befogenheter. Prokuristens agerande representerar företaget, och ofta används termen ”per prokura” eller förkortningen ”p.p.” för att indikera detta.

För att styrka prokuristens behörighet, kan Prokura registreras hos Bolagsverket. Detta är ett viktigt steg för att legitimera prokuristens position och handlingar utåt.

Som företagare är det viktigt att noggrant överväga vem som ges Prokura, eftersom denna person får stor makt över företagets affärer. Att förstå Prokura är därför en central del i företagandet och bidrar till en trygg och effektiv verksamhetsledning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte