Permittering – Vad är permittering?


Permittering är en situation där en arbetsgivare inte kan tillhandahålla arbete till en anställd för en viss tidsperiod. Detta kan ske av olika anledningar som ekonomisk nedgång, brist på arbete, eller oväntade händelser som maskinhaveri eller marknadsförändringar. För företagare är det viktigt att förstå innebörden av permittering och hur det skiljer sig från varsel och uppsägning.

Permitteringens grundprinciper

Vid en permittering behåller den anställde formellt sin anställning, men är befriad från arbetsuppgifter under permitteringsperioden. Arbetstagaren ska vara redo att återvända till arbetet med kort varsel om arbetsgivaren begär det. Permitteringens längd kan variera, från en dag till en längre period beroende på arbetsgivarens situation.

En nyckelaspekt av permittering är lön och anställningsförmåner. Vanligtvis behåller den permitterade sin lön och andra förmåner under perioden. Detta är dock beroende av specifika avtal och omständigheter som ligger bakom permitteringen. I Sverige finns det regler för detta i Lagen om anställningsskydd (LAS), men det kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Permittering under speciella omständigheter

Ett exempel på permittering under speciella omständigheter är korttidspermittering, som infördes under covid-19-krisen. Här gick staten in och subventionerade en del av lönekostnaden för att hjälpa arbetsgivare med ekonomiska svårigheter. Detta syftade till att ge företagare en chans att behålla personalen och snabbt kunna återuppta verksamheten när läget stabiliserades.

Skillnad mellan permittering, varsel och uppsägning

Det är viktigt att skilja mellan permittering, varsel och uppsägning. Permittering innebär en tillfällig befrielse från arbetsuppgifter utan att anställningen upphör. Varsel är en förvarning om kommande uppsägningar på grund av arbetsbrist, medan en uppsägning innebär att anställningen upphör antingen från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida. Arbetsgivaren kan också avskeda en arbetstagare, vilket innebär att anställningen upphör omedelbart, men detta är endast tillåtet under specifika omständigheter som allvarligt misskötsel.

Viktig information för företagare

Som företagare är det viktigt att förstå alla aspekter av permittering. Det innebär att ha koll på relevanta lagar, kollektivavtal och att hantera situationen på ett sätt som är både rättvist för de anställda och hållbart för företaget. Att ha en klar policy och kommunikation kring permittering kan bidra till att navigera genom utmanande tider på ett effektivt sätt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte