I resultaträkningen visas hur bokslutsdispositionerna påverkar företagets resultat för räkenskapsåret.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en bokslutsdisposition?


Bokslutsdisposition är en term som refererar till olika metoder ett företag kan använda för att påverka sitt resultat i bokslutet. Dessa metoder är skattemässigt godkända och syftar till att ge företag en möjlighet att skjuta upp betalning av skatt. Genom bokslutsdispositioner kan företag temporärt justera sitt resultat – antingen genom att minska vinsten eller öka en förlust – vilket leder till en uppskjuten skatteskuld.

Olika former av bokslutsdispositioner

Periodiseringsfond, överavskrivningar och koncernbidrag är vanliga bokslutsdispositioner.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att företaget skjuter upp en del av beskattningen av inkomsten i verksamheten till ett senare år. Företaget kan alltså få en viss skattekredit. Företag kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut deras resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning.

Överavskrivningar

En annan vanlig form av bokslutsdisposition är överavskrivningar. Detta innebär att företaget gör avskrivningar som är större än den beräknade värdeminskningen på tillgångar. Överavskrivningar minskar det redovisade resultatet och därmed skattebelastningen för det aktuella året.

Koncernbidrag

I koncerner är koncernbidrag en vanlig form av bokslutsdisposition. Det innebär att överskott flyttas mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultat och minska den totala skattebelastningen. Denna metod är särskilt användbar för att balansera resultat mellan vinstgivande och icke-vinstgivande bolag inom samma koncern.

Bokslutsdispositioner i aktiebolag

För aktiebolag är bokslutsdispositioner en viktig del av det finansiella planeringsarbetet. Genom att använda dessa metoder kan ett aktiebolag bättre hantera sina finansiella resurser över tid. Det inkluderar att jämna ut beskattningen mellan olika år, förbättra likviditeten och underlätta för investeringar och expansion.

Bokslutsdispositioner i årsredovisningen

I årsredovisningen redovisas bokslutsdispositioner i både balans- och resultaträkningen. De påverkar företagets finansiella ställning och resultat, vilket gör det viktigt för företagare att förstå hur dessa dispositioner påverkar deras ekonomiska rapporter.

Bokslutsdispositioner och kassaflödesanalys

Bokslutsdispositioner har också en direkt inverkan på företagets kassaflödesanalys. Genom att justera tidpunkten för skattebetalningar, kan företag förbättra sitt kassaflöde och därmed sin finansiella hälsa.

Bokslutsdispositioner i resultaträkningen

I resultaträkningen visas hur bokslutsdispositionerna påverkar företagets resultat för räkenskapsåret. Detta inkluderar justeringar för periodiseringsfonder, överavskrivningar och koncernbidrag, vilka alla bidrar till att jämna ut företagets skattebörda över tid.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte