Avsättning – vad är avsättning?

En avsättning är en post i balansräkningen som binder ett belopp till en förväntad utgift i framtiden. Den används för att redovisa förpliktelser i företaget som kommer att kräva betalningar vid senare tillfällen.

Man tar upp avsättningen i balansräkningen när det finns en säker eller sannolik förpliktelse som kan kopplas till innevarande eller tidigare räkenskapsår. Däremot är tidpunkten för betalningen oviss vid en avsättning.

Mer om vad en avsättning är


En avsättning kan göras för olika ändamål och kan inkludera följande:

Förväntade kundförluster

Semesteravsättningar för semesterlön

Pensionsavsättningar

Uppskjutna skatter

Avgångsvederlag

Garantiåtaganden


För att en avsättning ska kunna redovisas måste den vara en säker eller sannolik förpliktelse på balansdagen. Det är viktigt att göra en realistisk uppskattning av beloppet som ska avsättas. Kom ihåg att avskrivningar och nedskrivningar inte kan redovisas som avsättningar.

En avsättning skiljer sig från en vanlig skuld genom att beloppet och tidpunkten för betalningen är osäkra vid en avsättning. Vid en skuld vet man redan om beloppet och betalningsvillkoren. En eventualförpliktelse är en förpliktelse som inte är

sannolik men som kan inträffa.

Hur avsättning kan påverka företagare


För företagare kan avsättningar påverka företagets ekonomi och bokföring på olika sätt. Genom att göra korrekta avsättningar kan företaget planera och förbereda sig för kommande utgifter. Det kan bidra till en bättre ekonomisk hantering och ökad insikt i företagets finansiella ställning.

En korrekt redovisning av avsättningar enligt försiktighetsprincipen är viktigt för att företaget ska kunna ge en rättvisande bild av sin ekonomi.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte