Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Styrelse – Vad är en styrelse?

En styrelse är en grupp personer framröstade till att styra och ansvara för en juridisk person som en förening, ett aktiebolag eller stiftelse.

Hur fungerar en styrelse?

Styrelsens främsta uppgift är att omsätta ägarens vision till konkreta, kortsiktiga och långsiktiga strategiska mål. Styrelsen driver företaget framåt, övervakar att verksamheten rör sig i rätt riktning, och säkerställer att ekonomin hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

Styrelsen har flera viktiga ansvarsområden:

Tillsättning av VD: Styrelsen utser företagets verkställande direktör (VD) och arbetar tillsammans med denne för att sätta och följa företagets strategiska inriktning.

Skatteansvar: Styrelsen har ansvaret för skatteinbetalningar och för att se till att årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse, om så krävs, lämnas in i tid.

Bolagsstämma: Styrelsen är ansvarig för att kalla till årliga bolagsstämmor, där aktieägare samlas för att godkänna årsredovisningen och fastställa företagets riktning för det kommande året. Det är också på bolagsstämman som styrelsen väljs.

Alla styrelseledamöter har ett gemensamt ansvar att säkerställa att företaget följer gällande lagar och regler. Ersättningen för en styrelseledamot varierar beroende på företagets storlek och prestation. Vanligtvis ligger den mellan ett och tre prisbasbelopp.

Om styrelsen har två eller flera medlemmar bör en ordförande utses och rapporteras till Bolagsverket. Ordföranden leder styrelsearbetet och ser till att styrelsen fullgör sina uppgifter effektivt.

Ägardirektiv

För att underlätta styrelsens arbete och se till att företaget rör sig i önskad riktning, bör ägaren upprätta ett ägardirektiv. Ägardirektivet saknar juridisk status, men fungerar som riktlinjer för styrelsen. Det bör innehålla följande:

Vision: Ägarens vision för företaget.

Värdegrund: De värderingar som företaget ska följa.

Finansiell utveckling: Vilka finansiella mål som strävas efter.

Tillväxtplaner: Om företaget planerar att expandera till nya marknader.

Frihet för styrelsen: Hur mycket handlingsfrihet styrelsen har.

Långsiktiga mål: Om målet är att driva företaget på lång sikt eller att maximera vinsten för en försäljning.

Styrelse i små aktiebolag

I många små aktiebolag består styrelsen ofta av ägaren och ibland en släkting. I dessa fall fungerar styrelsen i huvudsak på papper och har vanligtvis ingen betydande operativ roll. Det är viktigt att notera att även om en styrelse i små bolag kan vara begränsad, är dess existens och funktion avgörande för att företaget ska följa de gällande reglerna och för att ägaren ska kunna sätta sin vision i verket.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte