Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dotterbolag — vad är ett dotterbolag?

Ett dotterbolag är ett bolag som kontrolleras av ett annat företag, känt som moderbolaget. Denna struktur skapar en koncern där moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget. Men vad innebär detta i praktiken för företagare, och vilka är fördelarna och nackdelarna med att ha dotterbolag?

Definition och struktur

Begreppet dotterbolag definieras i årsredovisningslagen. Det är ett företag där moderbolaget har en röstmajoritet, det vill säga mer än hälften av rösterna i företagets bolagsstämma. Detta kan även uppnås genom avtal som ger moderbolaget stort inflytande över dotterbolagets verksamhet. Dotterbolag kan vara olika typer av företag som aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag eller kommanditbolag. En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. Dotterbolag inom samma koncern kallas ofta för systerbolag.

Fördelar och nackdelar med dotterbolag

Att ha dotterbolag erbjuder flera fördelar. Från ett skattemässigt perspektiv kan det vara mer fördelaktigt att starta ett dotterbolag än ett nytt fristående bolag. Genom koncernbidrag kan resultatet jämnas ut mellan bolag inom samma koncern, vilket är ett sätt att kvitta förlust i ett bolag mot vinst i ett annat. Dessutom kan dotterbolag dra nytta av moderbolagets resurser och kapital. Det finns dock utmaningar. Till exempel komplexiteten i att hantera flera juridiska enheter och behovet av att upprätta koncernredovisning.

Utdelning och bokföring

Ett viktigt aspekt av relationen mellan moderbolag och dotterbolag är utdelning. Utdelning från dotterbolag till moderbolag är en överföring av vinstmedel. Denna utdelning måste bokföras korrekt i både dotterbolagets och moderbolagets räkenskaper för att uppfylla juridiska och skattemässiga krav.

Juridiska krav och förfaranden för dotterbolag

Att etablera och driva ett dotterbolag innebär att navigera i en labyrint av juridiska krav och förfaranden. Dessa riktlinjer är avgörande för att säkerställa att dotterbolagets verksamhet är i linje med lagar och föreskrifter, både i det land där det är baserat och, vid behov, i moderbolagets jurisdiktion.

Så ser registreringsprocessen it

Steg 1: Företagsnamn och form: Först måste ett passande företagsnamn väljas och bolagsformen bestämmas.

Steg 2: Registrering: Dotterbolaget måste registreras hos relevanta myndigheter, vilket kan innefatta handelskammaren eller motsvarande organ. Detta kräver ofta inlämning av dokument som företagsstadgar, registreringsavgifter och bevis på moderbolagets ägande.

Steg 3: Skattemässig registrering: Dotterbolaget måste även registreras för skatteändamål, vilket inkluderar tilldelning av ett skattenummer och eventuell registrering för mervärdesskatt (moms).

Compliance och rapportering

Lokala och internationella Lagar: Dotterbolag måste följa både lokala lagar och internationella föreskrifter, särskilt om de är verksamma i flera länder.

Årlig rapportering: Årliga rapporter och finansiella uttalanden måste upprättas och ibland granskas. Dessa dokument ska återspegla dotterbolagets ekonomiska ställning och transaktioner under året.

Dataskydd och sekretesslagar: I vissa jurisdiktioner, särskilt inom EU under GDPR, måste dotterbolag hantera persondata enligt strikta regler för dataskydd.

Internt förfarande och dokumentation

Internpolicyer och förfaranden: Dotterbolag bör ha uppsatta interna policyer och förfaranden för att säkerställa konsekvent och laglig hantering av affärsoperationer.

Beslutsfattande och styrelsearbete: Korrekt dokumentation av beslutsfattande processer och styrelsemöten är viktigt för att upprätthålla juridisk integritet.

Vanliga frågor om dotterbolag

Hur startar man ett dotterbolag?

För att starta ett dotterbolag, måste ett befintligt företag etablera ett nytt bolag och säkra majoritetskontroll. Antingen genom aktieägande eller avtal.

Varför har man dotterbolag?

Företag skapar dotterbolag för att optimera skattemässiga fördelar, hantera olika verksamheter separat och för att utnyttja moderbolagets resurser effektivare.

När ska dotterbolag konsolideras?

Dotterbolag ska konsolideras i moderbolagets finansiella rapportering när moderbolaget har inflytande över dotterbolaget. Vanligtvis när de äger mer än 50% av rösterna.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte