Vad är resultaträkning?

För en företagare är det viktigt att ha koll på företagets ekonomi. En av de mest centrala dokumenten i detta sammanhang är resultaträkningen. Den fungerar som ett bokslutsdokument och ger en översikt över företagets ekonomiska prestation under ett räkenskapsår.

Vad innehåller en resultaträkning?

Ingen resultaträkning ser exakt likadan ut, men de innehåller vanligtvis följande poster:

Intäkter

Kostnader

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

Skatt

Årets resultat

Resultaträkningen kan vara uppställd på olika sätt. Två vanliga metoder är funktionsindelad resultaträkning, som visar kostnader efter företagets olika funktioner, och kostnadsslagsindelad resultaträkning, som kategoriserar kostnader efter typ, t.ex. löner eller hyra. En viktig post att inte glömma är avskrivningar, som visar värdeminskningen på företagets tillgångar.

Resultaträkning vs balansräkning

Medan resultaträkningen fokuserar på företagets intäkter och kostnader under ett visst år, handlar balansräkningen om företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt. Tillsammans ger resultaträkning och balansräkning en helhetsbild av företagets ekonomiska situation.

Frågor och svar om en resultaträkning

Hur gör man en resultaträkning?

Man tar fram alla intäkter och kostnader som företaget haft under räkenskapsåret. Dessa bokförs på resultatkonton, med intäkter i kontoklass 3 i kredit och kostnader i kontoklass 4 till 8 i debet.

Hur hänger balansräkning och resultaträkning ihop?

Balansräkningen visar företagets finansiella ställning vid ett specifikt datum, medan resultaträkningen visar hur företaget har presterat ekonomiskt under ett helt år. De kompletterar varandra.

Är amortering en kostnad i resultaträkning?

Nej, amorteringar påverkar skulder i balansräkningen men inte resultaträkningen. Däremot påverkar avskrivningar resultaträkningen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte