Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Fusion – vad är en fusion?

En fusion är en juridisk och ekonomisk process där ett företag tar över alla tillgångar och skulder från ett eller flera andra bolag. Detta leder till att det överlåtande bolaget upplöses och verksamheten fortsätter som en enhet.

Så går en fusion till

En fusion sker när två eller flera företag sammanfogas till en enda juridisk enhet. En fusion är en komplex process som involverar flera steg. Här är en grundläggande översikt över hur det vanligtvis går till:

1. Utvärdering och förhandling

Det första steget i en fusion är att identifiera potentiella företag att slå sig samman med. När ett lämpligt företag har identifierats, börjar en process med utvärdering och förhandling. Detta innefattar att analysera företagets finansiella uppgifter, marknadsposition, produkter och tjänster, företagskultur och andra relevanta faktorer.

2. Due Diligence

Nästa steg är Due diligence, vilket är en noggrann granskning av företagets affärer. Syftet med Due diligence är att säkerställa att det inte finns några dolda problem eller risker som kan påverka fusionen negativt. Denna process kan ta flera månader och involverar vanligtvis juridiska och finansiella experter.

3. Avtal

Om båda parter är nöjda med resultaten av Due diligence, undertecknas ett fusionsavtal. Detta dokument specificerar villkoren för fusionen, inklusive köpeskillingen, tidsplanen för genomförandet, och hur företagets ledning kommer att struktureras efter fusionen.

4. Godkännande

Fusionsavtalet måste godkännas av företagens aktieägare och styrelse. Dessutom kan fusioner kräva godkännande från reglerande myndigheter, beroende på företagens storlek och bransch.

5. Genomförande

Sista steget är att genomföra fusionen. Detta innebär att överföra ägandet av företagets tillgångar och skulder till det nya eller övertagande företaget. Det kan också innebära att integrera företagens verksamheter, vilket kan vara en komplex och tidskrävande process.

Varje fusion är unik och kan kräva ytterligare steg beroende på de specifika omständigheterna.

Fusion ur företagarens perspektiv

För företagare kan fusioner erbjuda ett sätt att expandera verksamheten, minska konkurrensen, öka marknadsandelarna eller uppnå större effektivitet genom att kombinera resurser. Men det är också viktigt att notera att fusioner kan innebära betydande kostnader och att det krävs noggrann planering och genomförande för att säkerställa framgång.

Efter en fusion är det viktigt att rapportera eventuella ändringar i styrelsen eller bolagsordningen till Bolagsverket. Medan fusioner kan vara en effektiv växtstrategi, är det viktigt att noggrant överväga alla aspekter innan man genomför en fusion.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte