Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Förvaltningsberättelse – Vad är en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en väsentlig del av ett företags årsredovisning, som ger en fördjupad bild av företagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat. Det är ett juridiskt krav för många företag, som aktiebolag och ekonomiska föreningar, att inkludera en förvaltningsberättelse i sin årsredovisning. Dess primära syfte är att komplettera de finansiella siffrorna i balans- och resultaträkningen med en narrativ beskrivning av företagets verksamhet och ekonomiska händelser under det gångna året.

Vad ska en förvaltningsberättelse innehålla

Innehåll i Förvaltningsberättelsen: Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) bör en förvaltningsberättelse innehålla specifika informationselement. Dessa inkluderar:

Företagets registrerade säte och verksamhetsområde.

Viktiga händelser under det senaste räkenskapsåret, såsom nyetableringar, försäljningar av dotterbolag, eller stora investeringar.

Påverkan av externa faktorer som räntor och valutakurser.

Information om filialer i utlandet, förslag på disposition av vinst eller förlust, förändringar i eget kapital, samt framtidsutsikter.

Vem skriver förvaltningsberättelsen?

Förvaltningsberättelsen förbereds av företagets styrelse. Den bör vara tydlig och lättförståelig för att ge en rättvisande bild av företaget till aktieägare och andra intressenter.

K2 och K3 i Förvaltningsberättelsen

Beroende på företagets storlek och regelverk som det följer (K2 eller K3), kan innehållet och detaljgraden i förvaltningsberättelsen variera. K2-regelverket är förenklat för mindre företag, medan K3 är mer detaljerat och anpassat för större företag.

Praktiska tips för att skriva en förvaltningsberättelse

Hur skriver man en förvaltningsberättelse?

Det är viktigt att berättelsen är välstrukturerad och inkluderar alla relevanta händelser och information som kan påverka intressenters syn på företagets prestation och framtidsutsikter. En förvaltningsberättelse bör vara mer än bara en sammanfattning av siffror; den ska ge en holistisk bild av företaget.

Förvaltningsberättelse för Bostadsrättsföreningar

I en bostadsrättsförening innehåller förvaltningsberättelsen ofta information om fastighetens underhåll, förändringar i medlemskap, och ekonomisk översikt.

Förvaltningsberättelse eller verksamhetsberättelse

Medan en förvaltningsberättelse är en del av årsredovisningen med fokus på ekonomisk information, är en verksamhetsberättelse bredare och kan inkludera information om organisationens mål, aktiviteter och samhällsansvar.

Att förstå och skickligt utforma en förvaltningsberättelse är avgörande för att framställa ett företags ekonomiska och operationella status på ett transparent och informativt sätt. Detta dokument spelar en nyckelroll i att kommunicera med aktieägare och andra intressenter och är därför en viktig aspekt av företagsled

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte