Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Kassaflöde – Vad är kassaflöde?

Kassaflöde är ett centralt begrepp inom ekonomi och en avgörande faktor för ett företags finansiella hälsa. Det speglar företagets förmåga att generera och använda pengar under en given period, vilket är avgörande för dess lönsamhet och stabilitet.

Grundläggande förståelse av kassaflöde

Kassaflöde representerar de faktiska in- och utbetalningar som sker i ett företag under en specifik tidsperiod, vanligtvis under ett räkenskapsår. Detta innefattar alla transaktioner som påverkar företagets likvida medel, såsom inkomster från försäljning och utgifter till leverantörer eller lån. Ett positivt kassaflöde innebär att företaget genererar mer pengar än vad det spenderar, vilket är ett tecken på god finansiell hälsa. Omvänt indikerar ett negativt kassaflöde att företaget spenderar mer än vad det tjänar, vilket kan vara en varningssignal.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är en detaljerad granskning av ett företags kassaflöde. Den är indelad i tre huvudkategorier:

Kassaflöde från den löpande verksamheten:

Detta inkluderar inkomster och utgifter från företagets primära verksamhet, justerat för faktorer som varulager och avskrivningar. Det ger en bild av hur väl företagets kärnverksamhet presterar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten:

Detta omfattar utgifter och intäkter från företagets investeringar, som köp av maskiner eller företagsförvärv.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:

Här ingår transaktioner relaterade till företagets finansiering, som lån, aktieutdelningar och nyemissioner.

En kassaflödesanalys ger en tydlig bild av var pengarna kommer ifrån och vart de går, vilket är kritiskt för att förstå företagets finansiella stabilitet.

Olika typer av kassaflöde

Operativt kassaflöde:

Detta är kassaflödet som genereras från företagets dagliga operationer. Ett starkt operativt kassaflöde indikerar att företaget är effektivt i sin kärnverksamhet.

Fritt kassaflöde:

Detta är det kassaflöde som är tillgängligt efter att nödvändiga kapitalutgifter för underhåll och expansion av verksamheten är betalda. Det är ett viktigt mått på ett företags förmåga att generera tillräckligt med pengar för att stödja operationer och tillväxt.

Diskonterat kassaflöde:

Denna metod används för att värdera ett företag genom att diskontera dess framtida kassaflöden till nuvärde. Det ger en uppskattning av företagets värde baserat på dess förmåga att generera kassaflöde i framtiden.

Beräkning och analys av kassaflödet

Att beräkna kassaflöde kräver noggrann uppföljning och analys av alla in- och utbetalningar. Det är viktigt att regelbundet granska kassaflödet för att säkerställa att företaget har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortfristiga skulder och investeringsbehov. Ett bra kassaflöde ger företag flexibilitet att hantera oväntade utgifter, investera i nya möjligheter och öka utdelningar till aktieägare.

Sammanfattning: För företagare är kassaflödet en kritisk komponent för att bedöma och hantera företagets ekonomiska hälsa och framtida tillväxtpotential. Genom att förstå och aktivt hantera sitt kassaflöde kan företagare säkerställa långsiktig stabilitet och framgång.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte