Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Avtalslagen – Vad är avtalslagen?

Avtalslagen utgör ryggraden i hur avtal ingås och upprätthålls inom affärsvärlden. Det är en samling generella regler och riktlinjer som definierar hur avtal ska formuleras, accepteras och genomföras, vilket är fundamentalt för varje företagare som vill säkerställa att deras affärsöverenskommelser är giltiga och bindande.

Vad är avtalslagen?

Avtalslagen, formellt känd som Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, är en central del av den svenska rättsordningen som reglerar förmögenhetsrättsliga avtal mellan parter, vare sig det är mellan företag eller mellan företag och privatpersoner. Denna lag garanterar avtalsfrihet men ställer samtidigt krav på att avtalsvillkoren måste vara skäliga. För att ett avtal ska anses bindande krävs det att villkoren är rimliga och att avtalet är korrekt utformat. Avtalslagen är därför avgörande för att skapa klarhet och säkerhet i affärsrelationer, samt för att hantera situationer där avtalsbrott uppstår.

Viktiga aspekter av avtalslagen för företagare

Bindande anbud och accept

En central del av avtalslagen är anbud-accept-modellen som baseras på löftesprincipen. Det innebär att när ett anbud ges är anbudsgivaren bunden till detta anbud, och likaså är mottagaren bunden vid sin accept. Detta skapar en tydlig och rättvis grund för affärstransaktioner och minimerar osäkerheten i affärsförhandlingar.

Skriftliga kontra muntliga avtal

Medan vissa avtal kräver skriftlighet för att vara giltiga, till exempel fastighetsköp eller låneavtal, är muntliga avtal också bindande men kan vara svårare att bevisa i en tvist. För företagare är det klokt att i möjligaste mån säkerställa skriftliga avtal, särskilt i komplexa eller högvärdesaffärer, för att underlätta bevisföring och undvika missförstånd.

För en företagare är kunskap om avtalslagen grundläggande. Den inte bara underlättar utformningen av klara och rättvisa avtal utan fungerar också som en skyddsmekanism vid eventuella tvister. Genom att följa avtalslagens principer kan företagare navigera i affärsvärlden med större säkerhet och integritet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte