Ekonomisk ordlista för företagare

Som företagare är det en hel del man behöver hålla koll på. Inte bara ska verksamheten rulla på, siffrorna summeras och nätverket underhållas, utan man ska även lyckas navigera i en djungel av krångliga begrepp och termer. För att göra det lite lättare har vi samlat förklaringar till vanligt förekommande ord du kan behöva ha koll på, från A-Ö. 

A-skatt 
A-skatt är en skatt som de flesta är bekanta med, det är nämligen skatten du som arbetsgivare drar av från lönerna innan de betalas ut till de anställda. 

Ackreditering 
Ackreditering fungerar som ett bevis på att ditt företag har tillräckligt med kompetens och håller god kvalitet i verksamheten. Ett offentligt erkännande för att ni kan er grej! 

Affärshändelse 
Nästan allt som händer i ditt företag kan beskrivas med ordet affärshändelse. Det innebär att företagets tillgångar påverkar av någonting, en händelse som rör era affärer helt enkelt. 

Affärsplan 
Affärsplanen beskriver hur din affärsidé ska genomföras, den är alltså A och O för er verksamhet. Med en genomarbetad affärsplan har du som driver företaget ett utmärkt styrdokument för ditt eget arbete, men även en resurs för att kommunicera vad du och ditt företag gör till andra. 

Allmänna avdrag 
Allmänna avdrag är inte så allmänt som det låter, men det är inte helt lätt att greppa heller. Kort sagt är det olika avdrag som kan göras från den beskattningsbara inkomsten. Ett av de vanligaste allmänna avdragen är för pensionssparande. Du som nyligen har startat enskild firma får också göra avdrag för underskott upp till 100 000 kronor om året i upp till fem år! 

Balansräkning 
Detta tillsammans med resultaträkningen är två kalkyler som är viktiga att hålla koll på när det är dags för bokslut och årsredovisning. Balansräkningen pågår löpande över flera års tid och summerar företagets samtliga tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. 

Bindande klassificeringsbesked 
Krånglig benämning på beslutet om vilken varukod en vara får. Detta beslut utfärdas av Tullverket och är giltigt i hela EU. Varukoden avgör vilka skatter du ska betala och om du behöver licens eller tillstånd för import och export av varan. 

Bokslut 
Kort och gott är bokslutet en sammanställning av ditt företags bokföring för det gångna räkenskapsåret. Tycker du att bokföring och bokslut kan vara lite krångligt? Det är lugnt – vi hjälper dig! Läs mer om våra tjänster här för att hitta en lösning som passar dig. 

Bolagsstämma 
En bolagsstämma är ett officiellt sammanträde med ägarna i ett aktiebolag

Brutet räkenskapsår 
Vanligtvis följer räkenskapsår, den tid som årsredovisningen omfattar, kalenderåret, men det måste det inte göra. När räkenskapsåret inte följer kalenderåret kallas det för brutet räkenskapsår. Om du har en säsongsbunden verksamhet kan ett brutet räkenskapsår vara att föredra för att få ett naturligare flöde under verksamhetsåret. Specialiserar du dig på exempelvis skidkläder kanske det inte är optimalt att göra bokslut vid årsskiftet när säsongen fortfarande är aktiv. 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt 
Brytpunkten för statlig inkomstskatt markerar hur hög inkomst du kan ha utan att vara skyldig att betala statlig inkomstskatt. 

CE-märkning 
När det kommer till vissa produktgrupper ställer EU säkerhetskrav på varornas hantering. Tillverkare och importörer som uppfyller dessa krav har en CE-märkning som intygar att saker och ting går till på rätt sätt. 

Checkkredit 
En checkkredit används vanligtvis för att betala löpande räkningar och inte för att ta ut rena pengar. Idag används oftare ordet kontokredit

Copyright 
Copyright, eller upphovsrätt som det heter på svenska, är ett juridiskt skydd för konstnärliga och litterära verk. Skyddet ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma hur och av vem som verken får användas. Om inget särskilt avtal upprättats är det den som skapat verket, exempelvis den som tagit en bild eller skrivit en text, som är upphovsman. Du behöver inte ansöka om upphovsrätt till dina verk, utan den uppstår automatiskt när verket skapas. 

Debet 
Debet är en bokföringsterm som används för att beskriva ökningar, det vill säga allt som kommer in i ditt företag. 

Dolda reserver 
Dolda reserver är ungefär vad det låter som: reserver som dolts. Det handlar om tillgångar som redovisas som mindre värda än de egentligen är, exempelvis en bil som redan är helt avskriven och därför inte har något bokfört värde. Bilen är givetvis fortfarande värt någonting, men detta värde syns inte i bokföringen. En dold reserv! 

Dubbel bokföring 
Om du för över tillgångar från ett konto till ett annat i ditt företag kommer affärshändelsen att redovisas som en utgift i bokföringen för det ena kontot och en inkomst i bokföringen för det andra kontot. Detta kallas för dubbel bokföring. 

Dubbelbeskattning 
Dubbelbeskattning innebär att en och samma summa beskattas dubbelt. Vid utdelning av vinst i ett aktiebolag beskattas den av aktieägaren, men den har även(i de flesta fall) beskattats tidigare inom bolaget. 

Ekonomisk förening 
En ekonomisk förening är en företagsform där föreningens medlemmar deltar i den ekonomiska verksamheten, men inte har personligt ansvar för dess skulder. Här kan du läsa mer om olika företagsformer för att hitta den som passar dig bäst! 

Enskild firma 
I en enskild firma driver en privatperson företagets verksamhet och är även personligt ansvarig för dess ekonomi. 

Entreprenad 
Långsiktiga uppdrag av större skala kallas för entreprenad. Denna typ av uppdrag är typiska för exempelvis byggnadsbranschen. 

Exportdeklaration 
Att exportdeklarera innebär att redovisa varor som lämnar EU:s tullområde. Exportdeklarationen ska lämnas in till Tullverket. 

Extern verkställande direktör 
Precis som det låter är en extern verkställande direktör en VD som är extern, i detta fall i avseende att den inte tillhör företagets styrelse. 

F-skatt 
F-skatt innefattar den skatt du som driver företag betalar för dina anställda, exempelvis inkomstskatt och socialavgifter. 

Factoring 
Factoring är ett fält som har ökat avsevärt de senaste åren och kan se ut på lite olika sätt. Kärnan av factoring är att ett företags faktura lämnas över till ett annat företag. Idag finns factoringbolag som köper fakturor så att du som företagare inte behöver vänta på att din kund ska betala fakturan innan pengar kommer in i ditt företag. 

Firmatecknare 
Den som har makt att signera i ett företags namn kallas för firmatecknare. Det kan finnas en eller flera firmatecknare inom samma företag. 

Fysisk person 
En fysisk person är en privatperson, till skillnad från en juridisk person som är ett företag eller förening. 

Förlagsinsats 
Om någon som inte är medlem i en ekonomisk förening gör en insats av kapital i föreningen gör personen en förlagsinsats. Detta är ett sätt för föreningen att skaffa kapital utan att ta in fler medlemmar. 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen för ditt företag är någonting som ska inkluderas i årsredovisningen. Ibland kallas förvaltningsberättelsen för verksamhetsberättelse och är helt enkelt en beskrivning av hur verksamheten har sett ut, hur företaget har förvaltats, under det gångna året. 

Gemenskapsvara 
Gemenskapsvaror är varor som kommer från eller har förtullats i EU. 

Goodwill 
Goodwill är tillgångar i ditt företag som inte har ett direkt monetärt värde. Exempel på sådana tillgångar är kundrelationer och varumärkeskännedom. 

Grundbokföring 
I grundbokföringen redovisas ditt företags affärshändelser i kronologisk ordning utifrån när de har registrerats. 

Gäldenär 
En gäldenär är en person som har en skuld till någon annan, borgenären. 

Handelsbolag 
Handelsbolag är en företagsform där alla som äger företaget är gemensamt ansvariga att betala företagets skulder. 

Hobbyverksamhet 
Hobbyverksamhet är ett ord som slängs friskt med, men är enligt definitionen en varaktig verksamhet som inte har i syfte att generera vinst. 

Huvudbokföring 
Till skillnad från grundbokföringen där affärshändelser redovisas kronologiskt sorteras händelserna istället systematiskt i huvudbokföringen. Genom att exempelvis sortera affärshändelser utifrån olika affärsområden eller konton inom företaget skapas en överskådlig struktur. 

Hängavtal 
Ett hängavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagaroranisation om att företagets anställda ska ha kollektivavtal. 

Idéburet företagande 
Idéburet företagande är en företagsform där ekonomiska mål inte är centrala i företagets verksamhet, utan där fokus istället ligger på exempelvis välgörenhet, hållbarhet eller andra sociala frågor. 

Importdeklaration 
Att importdeklarera innebär att redovisa varor som förs in i EU:s tullområde. Importdeklarationen ska lämnas in till Tullverket. 

Inkassoföretag 
Ett inkassoföretag kan användas av företag eller privatpersoner för få hjälp med att driva in skulder. 

Inkråm 
Inkråm är ett begrepp för tillgångar inom ett företag som köps eller säljs av ett annat företag. Exempel på inkråm är maskiner och lager. 

Joint venture 
Joint venture kan översättas till gemensam risk, vilket är precis som det låter. Vid ett joint venture gör två eller fler separata företag en satsning på någonting gemensamt. Joint ventures görs oftast av företag i olika länder för att bedriva en nationsöverskidande verksamhet utan att företagen behöver etableras i båda länderna. 

Juridisk person 
Företag och föreningar är juridiska personer, till skillnad från privatpersoner. 

Justerad anskaffningsutgift (JAU) 
I ett handels- eller kommanditbolag fastställs beskattningen för delägarskap utifrån en justerad anskaffningsutgift. JAU har betydelse både för företagets årliga beskattning och huruvida delägaren går med vinst eller förlust vid en försäljning av sin andel i företaget. 

Kapitalbindning 
Kapitalbindning är rätt och slätt att binda kapital i fasta tillgångar, exempelvis maskiner och lager. 

Kollektivavtal 
Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation som fastställer vilka villkor som kommer med arbetstagarens anställning. Till exempel regleras den anställdes lön och löneutveckling i ett kollektivavtal. 

Kommanditbolag 
Kommanditbolag är en typ av handelsbolag där alla delägare förutom en kan begränsa sitt personliga ansvar för företagets ekonomiska hantering. 

Koncern 
Flera företag som är verksamma under samma ledning formar en så kallad koncern. 

Kredit 
Kredit är en bokföringsterm som används för att beskriva minskningar, det vill säga allt som förs ut ur ditt företag eller konto. 

Kundfordran 
En kundfordran är det en säljare får av kunden i utbyte mot en tjänst eller vara. En betalning, kan man säga. 

Köpeskilling 
Skilling är ett gammal myntenhet. Köpeskilling är därmed logiskt nog det pris som köparen betalar till säljaren. 

Leverantörsreskontra 
Leverantörsreskontran är en slags förteckning där information om leverantörer och fakturor kan samlas vid sidan av den ordinarie bokföringen. 

Likviditet 
Ditt företags likviditet motsvarar din förmåga att kunna göra betalningar på kort tid. Det är alltså värdet av rörliga tillgångar i ditt företag. 

Lönegaranti 
En lönegaranti garanterar att arbetstagare får sin innestående lön även om företaget går i konkurs eller rekonstrueras. Det är staten som täcker lönegarantin. 

Lös egendom 
Lös egendom är sådant som inte är fast, till exempel kontorsmaterial, rättigheter och bilar

Marknadsplan 
Marknadsplanen är en detaljerad plan för hur en vara eller tjänst ska föras ut på marknaden. Aspekter som konkurrens, tid, logistik, marknadsföring och målgrupp brukar analyseras och beskrivas i en marknadsplan. 

Marknadsvärde 
Det värde en produkt har i köparens ögon, det vill säga vad kunden är villig att betala, är produktens marknadsvärde. 

Miljösanktionsavgift 
Om företag strider mot miljöbalken är de obligerade att betala en miljösanktionsavgift. Detsamma gäller om ett företag har påbörjat tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet utan tillstånd respektive anmälan. 

Momspliktig verksamhet 
Precis som det låter är en momspliktig verksamhet förpliktigad att betala moms. I princip alla verksamheter som säljer konsumtionsvaror och -tjänster är momspliktiga. Som momspliktig verksamhet är man även skyldig att momsdeklarera, vilket kan kännas ganska läskigt. Vi har skrivit en artikel om vad som händer om momsdeklarationen blir fel, läs den här

Nettobelopp 
Nettobelopp är det som är kvar av en summa efter exempelvis beskattning. Beloppet inklusive skatt och andra avgifter kallas för bruttobelopp. 

Notarius publicus 
Notarius publicus är en person som har i uppgift att granska och styrka olika handlingar och uppgifter, exempelvis signaturer och affärshandlingar. Posten tillsätts av Länsstyrelsen. 

Näringsförbud 
Ett näringsförbud innebär att personen som fått förbudet inte får bedriva näringsverksamhet. Näringsförbud beslutas om i domstol. 

Näringsverksamhet 
En näringsverksamhet är en verksamhet som drivs självständigt, varaktigt och vinstdrivande, med andra ord ett företag med vinstsyfte. 

OCR-nummer 
OCR-nummer används vid betalning via plus- och bankgiro. Med hjälp av OCR-numret kan mottagaren av betalningen identifiera vem som har gjort betalningen. 

Offert 
En offert är ett avtalserbjudande från en part till en annan. Offerten kan exempelvis innehålla villkor för betalning och tidsplan för en tjänst. 

Omsättning 
Den totala försäljningen ett företag gör under en viss period kallas för omsättning. Omsättningen baseras vanligtvis på varje räkenskapsår, men kan även omfatta andra tidsperioder. 

Omvänd skattskyldighet 
Omvänd skattskyldighet innebär att ansvaret för att betala skatt på en vara eller tjänst ligger på köparen istället för företaget. 

Parallellfirma 
En parallellfirma uppstår om ditt företagsnamn översätts till ett annat språk. Ingenting händer med företaget, utan det innebär helt enkelt att din verksamhet sker i två parallella namn. 

Passiv näringsverksamhet 
Om en näringsverksamhet bedrivs av någon som inte arbetar mer än ungefär 600 timmar om året klassificeras företaget som en passiv näringsverksamhet. När din näringsverksamhet är passiv appliceras särskilda villkor för vilka avgifter och skatter som ska betalas på företagets överskott. 

Patent 
Att ta patent på någonting vet du säkerligen att man kan göra, men vad innebär det? Ett patent är ett juridiskt skydd för en teknisk uppfinning. Patentinnehavaren har en tidsbegränsad ensamrätt att kontrollera hur och av vem uppfinningen får användas på marknaden. 

Preskription av fordran 
Om en fordran preskriberas innebär det att mottagaren förlorar rätten att erhålla den betalning som fordran gäller. 

Prokura 
Prokura är en fullmakt som ger en person rätten att företräda ett företag i dess verksamhet. Personen som tilldelas fullmakten kallas för prokurist. 

Registreringsbevis 
När du registrerar ditt företag hos Bolagsverket får du ett registreringsbevis. I vissa fall, exempelvis om verksamheten kräver särskilda tillstånd, måste företaget vara registrerat hos Bolagsverket medan det i andra fall är upp till näringsidkaren. 

Reservfond 
Reservfonden är en särskild del i balansräkningen som redovisar det egna, bundna kapitalet i företaget. Det är främst i ekonomiska föreningar som reservfonder är av betydelse. 

Resultaträkning 
Precis som balansräkningen ska resultaträkningen finnas med i företagets årsredovisning. Resultaträkningen innehåller företagets samtliga intäkter respektive kostnader och visar, som namnet avslöjar, vilket resultat företaget landat på för det gångna året. 

Royalties 
Royalties betalas till personer med immateriella rättigheter, exempelvis upphovsmän och patentinnehavare, när deras verk eller uppfinningar används eller säljs kommersiellt. 

Räkenskapsår 
Räkenskapsåret är den period som årsredovisningen omfattar. 

Rörelsekapital 
Det kapital ett företag behöver för att kunna bedriva sin verksamhet löpande kallas för rörelsekapital. 

Röstlängd 
När ett organisationsmöte eller en bolagsstämma hålls behöver man hålla koll på hur många röster som är närvarande på mötet. I vissa fall äger en röstberättigad person dessutom mer än en röst. Namnen på samtliga röstberättigade samt hur många röster varje person har sammanfattas i en lista som dokumenterar mötets röstlängd. 

Skattedeklaration 
Att skattedeklarera har du troligtvis gjort som privatperson, så här har du troligtvis en grund att stå på. Skattedeklarationen är en redogörelse för ditt företags skattebetalning och -underlag som ska lämnas in till Skatteverket. 

Skattesatser för moms 
I Sverige finns tre skattesatser för moms: 6%, 12% och 25%. Skattesatserna anger hur många procent av varans eller tjänstens värde som ska betalas i form av moms. 

Skyddsregistrering 
När du registrerar ditt företagsnamn hos Bolagsverket är namnet skyddat i det län som företaget är registrerat. Om du vill skydda namnet i fler län behöver du göra en skyddsregistrering. Du betalar då en årlig avgift för att säkerställa att ingen annan i det valda området använder just ditt namn. 

Styrelsesuppleant 
En styrelsesuppleant är som en inhoppare för ordinarie styrelseledamöter

Ställföreträdande 
Mer eller mindre alla positioner kan ha en ställföreträdare, men vanligast är att ha det för roller med stort ansvar. Om ordinarie person på tjänsten av någon anledning inte kan närvara vid någonting eller är ledig en period är det den ställföreträdande som agerar i den ordinaries plats. Som en vikarie ifall någonting händer. 

Särskilt företagsnamn 
Ett särskilt företagsnamn är ett namn som kan användas för en specifik del av ditt företags verksamhet. Kanske vill du ha ett eget namn på verksamheten som rör en viss produktgrupp? Då kan du använda ett särskilt företagsnamn för det. 

Säte 
Platsen där en bolagsstämma äger rum. 

Tillfällig föräldrapenning 
Tillfällig föräldrapenning är en annan benämning för det vardagligare VAB, vård av barn, och är en ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Är du osäker på vad som gäller kring föräldrapenning som egenföretagare? Frukta icke, vi reder ut det i den här artikeln

Tillsynsmyndighet 
Tillsynsmyndigheter ansvarar för att kontrollera att en viss verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt. 

Tullager 
Ett tullager är en plats att förvara varor som inte har sitt ursprung i EU. Om varor förvaras på tullager behöver importören varken betala tull eller moms för dem. 

Tullvärde 
Tullvärdet för en vara är summan av varans värde, fraktkostnader och försäkringsavgifter. Hur mycket tull som ska betalas beror på varans tullvärde. Summan av tullkostnaden och tullvärdet används för att beräkna hur mycket moms som gäller för varan. 

Uppbyggnadsskede 
Uppbyggnadsskedet är den period som det tar att bygga upp ditt företag till en stadig verksamhet. I uppbyggnadsskedet är utgifterna oftast betydligt högre än inkomsterna och det är därför inte ovanligt med negativa resultat under denna period. 

Upphandling 
Under en upphandling kan olika företag skicka in offerter till en uppdragsgivare. På så vis kan uppdragsgivaren ta del av flera olika erbjudanden innan den bestämmer sig vilket avtal den ska ingå i. 

Uppskov 
Att få uppskov innebär att få tillstånd att skjuta upp någonting, exempelvis en betalning eller beskattning. 

VAT-nummer 
VAT-nummer är samma sak som momsregistreringsnummer och är en nummerserie som används för att registrera moms. Numret används främst för nationsöverskridande affärer inom EU. 

Venture capital 
Venture capital är en finansieringsform som utgörs av riskkapital. 

Verkställighet 
Om du har svårt att få in en betalning kan du ansöka om verkställighet hos Kronofogden. Vid en beviljad ansökan hjälper Kronofogden dig att via tvång verkställa betalningen. 

Vinstmarginalbeskattning (VMB) 
Vinstmarginalbeskattning vanligast på andrahandsmarknaden när en återförsäljare köper in produkter från en privatperson. När varan säljs av återförsäljaren görs ett momspåslag baserat på vinstmarginalen, det vill säga skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset. 

Yrkeslegitimation 
Yrkeslegitimation är en handling som krävs för att ha tillstånd att utöva vissa yrken. Handlingen fungerar som ett bevis för att yrkesutövaren har de kvalifikationer som krävs för yrket. Yrken som kräver yrkeslegitimation är bland annat lärare, veterinär samt hälso- och sjukvårdsyrken. 

Yrkesmässig verksamhet 
Yrkesmässig verksamhet är ett annat ord för näringsverksamhet, det vill säga en självständig och varaktig verksamhet som drivs i vinstsyfte. 

Å 

Årsredovisning 
En årsredovisning är en redovisning av ett verksamhetsår i företaget. Årsredovisningen ska innehålla resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse, noter och i vissa fall annat som är relevant för företaget i fråga. 

Årsstämma 
En årsstämma är en särskild bolagsstämma som måste hållas inom sex månader från slutet av aktiebolagets räkenskapsår. 

Återbäring 
Återbäring är i ett bolag detsamma som utdelning, alltså kapital som går tillbaka till delägare i ett företag. Hur stor återbäringen är beror bland annat på företagets resultat och hur många andelar delägaren äger. 

Ö 

Överklagande 
Att överklaga någonting innebär att begära att ett beslut prövas igen, ofta av en högre instans. 

Övertrassera 
När ett konto är övertrasserat har det tagits ut mer pengar än vad som faktiskt finns på kontot. 

Förhoppningsvis känner du dig lite klokare nu! Om inte kan du alltid kontakta oss, oavsett om du bara har en fråga eller vill ha en extra hand med ditt företags ekonomi. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte

Har du några frågor?

Genom att skicka in godkänner du vår integritetspolicy