God redovisningssed och andra lagar för egenföretagare 

Det är inte alltid lätt att hålla reda på allt man behöver kunna som egenföretagare och soloentreprenör. I den här artikeln går vi igenom och reder ut några lagar och juridiska termer som kan vara bra att känna till vad de betyder och hur de påverkar dig som driver eget bolag. 

Årsredovisningslagen 

Här regleras vad du behöver ha med i en årsredovisning och hur den ska vara utformad. En årsredovisning har i huvudsak fyra beståndsdelar: 

  • Balansräkning 
  • Resultaträkning 
  • Noter 
  • Förvaltningsberättelse 

Större företag ska även inkludera en kassaflödesanalys, men det gäller kanske inte förrän ett tag senare på din resa som entreprenör. Det är också väsentligt att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska ge en rättvisande bild av företaget och dess resultat. Det kan också innebära att du behöver lämna tilläggsupplysningar för att ge en fullständig beskrivning. 

God redovisningssed 

Årsredovisningen ska vara överskådlig och upprättas i enlighet med god redovisningssed. Vad innebär det då? 

Det handlar om att följa vad normgivande organ, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen bestämt är god redovisningssed. Blev vi klokare av det, nja, kanske inte så mycket. Men det innebär att du ska följa ett antal grundläggande redovisningsprinciper enligt andra kapitlet andra paragrafen i årsredovisningslagen som i första hand syftar på regler kring löpande redovisning och arkivering. 

Redovisningsreglerna handlar bland annat om att principer för värderingar och indelning av poster ska vara samma år från år. De innebär också att endast intäkter från räkenskapsåret får tas med i resultaträkningen och att både intäkter och kostnader som kan hänföras till året ska tas med oavsett när den faktiska betalningen sker. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader får inte heller kvittas mot varandra och den ingående balansen för räkenskapsåret måste stämma överens med den utgående balansen för föregående år. 

Du hittar redovisningsreglerna i 2 kap. 2§ här på Skatteverkets hemsida. 
Vi hjälper dig gärna med all redovisning.

Räkenskapsår 

Ett räkenskapsår som nämns i samband med redovisningsreglerna är ofta detsamma som ett kalenderår, men kan av olika anledningar löpa mellan två andra datum. Det är dock alltid 12 månader, förutom när ett bolag är nystartat eller har begärt att lägga om kalenderåret. Då kan räkenskapsåret vara förkortat eller förlängt, men det får max vara 18 månader. 

Bolagslagar 

Du kan bedriva näringsverksamhet i olika former och de tre vanligaste är: 

1. Enskild firma, eller enskild näringsidkare 
2. Handelsbolag 
3. Aktiebolag 

De tre formerna har olika regler, och vi ska gå igenom dessa lite översiktligt. Det finns även ideell förening, enkla bolag och registrerade trossamfund, men vi går inte igenom dem här. 
Om du är intresserad av att starta företag, byta företagsform eller bara har fler frågor kan vi på Talenom hjälpa dig. 

Aktiebolag 

Ett aktiebolag är en juridisk person registrerad hos Bolagsverket. Det innebär att bolaget kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. I ett aktiebolag är ägarnas ansvar normalt sett är begränsat till deras insats i bolaget. Bolaget måste ha en styrelse och om man uppfyller vissa kriterier behövs också en revisor. 
Om minst två av kriterierna nedan uppfylls måste aktiebolaget ha en kvalificerad revisor: 

1. Fler än tre anställda 
2. Över en och en halv miljon kronor i balansomslutning 
3. Över tre miljoner kronor i nettoomsättning. 

Handelsregisterlagen 

Detta är den lag som reglerar hur näringsidkare registreras i handelsregistret. Den reglerar också vilka typer av näringsidkare som ska ingå i handelsregistret och vilka uppgifter som ska finnas för respektive företagsform. Handelsregisterlagen reglerar inte ekonomiska föreningar, som i stället registreras i föreningsregistret samt aktiebolag som registreras i aktiebolagsregistret. 

Aktiebolagslagen 

Här regleras bland annat hur du startar och driver ett aktiebolag och vilket ansvar ägarna har. Lagen reglerar också hur bolaget får hantera tillgångar och aktier och bokföring och revision. 

Starta bolag eller sköta bokföringen 

Vi kan hjälpa dig med båda delar, och vi finns alltid där om du har frågor. Vi underlättar gärna ditt företagande. Det är varken dyrt eller krångligt. Kolla in våra tjänster som är anpassade för just dig som är småföretagare eller kör ett enmansbolag.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte