Tips på avdrag som enskilda firmor och aktiebolag kan göra

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

7 minutes

Som företagare har du möjlighet att göra flera olika avdrag på kostnader du behöver ta för att kunna driva din verksamhet framåt. Genom att ha koll på vilka avdrag du kan göra, har du möjligheten att spara värdefulla pengar! Här går vi igenom flera olika avdrag du kan göra i företaget.   

Vad menas med avdragsgilla kostnader? 

En kostnad som är avdragsgill betyder att den kan dras från företagets resultat. För dig som företagare innebär det fördelar skattemässigt. När du anger avdragen minskar din vinst, och det i sin tur leder till lägre skatt. 

Det är Skatteverket som bestämmer vad som är avdragsgillt. Men det brukar vara kostnader som uppstår när ett företag försöker skapa intäkter. Utgifterna måste alltså ha en tydlig koppling till verksamheten för att räknas som avdragsgilla. Exempel på sådana kostnader kan vara friskvård, resor och dator.

Hur mycket avdrag får du göra? 

Du får dra av alla kostnader som har anknytning till verksamheten. Däremot finns det vissa kostnader du inte får dra av, trots att de kan kopplas till verksamheten. Det är:

  • Böter
  • Inkomstskatter
  • Restavgifter
  • Viten
  • Skattetillägg och förseningsavgifter
  • Avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen
  • Skadestånd enligt MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet)
  • Medlemsavgifter
  • Måltidskostnader i samband med representation
  • Kostnader för att bilda och registrera företaget.

Vem får göra kostnadsavdrag?

Både enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag får göra avdrag på olika inköp som krävs av verksamheten. Däremot kan olika förutsättningar gälla mellan de olika företagsformerna. 

Vissa inköp kan du dra av direkt, medan andra kostnader behöver fördelas över en period – det kallas för avskrivning. Ibland gäller schablonbelopp, som kan variera beroende på det aktuella beskattningsåret. Schablonavdrag är ett belopp som bestäms i förväg. Det är en generalisering och räknas inte fram baserat på de faktiska kostnaderna. Schablonavdrag används för att förenkla uträkningarna och administrationen runt vissa avdrag. 

Det är inte helt ovanligt att de som driver en enskild firma missar saker de har rätt att dra av. Ett tips är att bokföra löpande! Då kan du enklare komma ihåg att göra avdrag för det som du har rätt till. Är du i behov av hjälp? Kontakta oss här.

Olika avdrag ditt företag kan göra

Listan över saker du kan göra avdrag för är lång. Vad just du kan dra av beror på din verksamhet och vilken typ av utrustning du behöver. Nedan går vi igenom vanliga inköp som många företag gör avdrag på.

Avdrag för dator 

Om du behöver ny dator kan du göra avdrag för den kostnaden. Avdraget gäller både för enskilda firmor och aktiebolag. 

En dator kan dras av direkt om värdet ligger på max ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor, vilket innebär ett avdrag på 26 250 kronor.
Det finns inget som hindrar dig att köpa en dyrare och mer avancerad dator om din verksamhet kräver det. Det man ska veta är att den, enligt inkomstskattelagen, inte kan dras av direkt. Du behöver då lägga upp en avskrivningsplan enligt den ekonomiska längden på datorn. Däremot kan du göra direkta avdragningar om den ekonomiska livslängden hamnar på högst tre år. 

Avdrag för mobiltelefon

Precis som en dator så räknas en mobiltelefon ofta som en tillgång i verksamheten. Om telefonen är en förutsättning för att jobba, kan du göra avdrag på den. Däremot kan telefoner även användas privat, och då gäller olika regler beroende på om det rör sig om enskild firma eller aktiebolag. 

Som enskild firma har du två alternativ. Ett är att bokföra telefonen som en tillgång i företaget. Sedan återför du vissa delar till beskattning – det som motsvarar den årliga användningen du gjort privat. Det andra alternativet är att inte bokföra telefonen. Då gör du istället ett kostnadsavdrag för den del som används i jobbet.När det gäller aktiebolag så är det företaget som köper telefonen. Inte en privatperson. Om du som användare av telefonen även använder den privat, så ska du förmånsbeskattas. Däremot om telefonen är viktig för att utföra arbetsuppgifter även utanför arbetstid kommer du inte förmånsbeskattas. Tänk på att det i sådana fall ska vara ett abonnemang med fast avgift. 

Avdrag för arbetskläder

Arbetskläder som är avdragsgilla är skyddskläder och skyddsutrustning. Skyddskläder är kläder som har skyddande egenskaper. Det kan vara mot frätande ämnen, väta, kyla eller mot mekaniska skador. Skyddsutrustning är saker som hjälmar, skyddsglasögon och hörselskydd. 

Andra kläder som är avdragsgilla är kläder särskilt framtagna för olika arbeten. Det kan vara kläder inom livsmedelsindustrin, hotell och restaurang och inom sjukvård. En riktlinje brukar vara att kläderna inte ska vara lämpliga att använda för privat bruk för att vara avdragsgilla. En kostym som köps in inför ett viktigt kundmöte är till exempel inte en avdragsgill kostnad.

Avdrag för maskiner och verktyg

Inköp av maskiner och andra inventarier, som till exempel verktyg, kan du vanligtvis inte dra av på en gång. Denna typ av avdrag ska fördelas på flera år, det vill säga avskrivning. Däremot så får kostnaden dras av direkt om den ekonomiska livslängden inte är mer än tre år, eller om värdet är mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Avdrag för kontor hemma

Om du arbetar från hemmet kan du ha möjlighet att göra avdrag för ditt hemmakontor. För att ha rätt till avdraget måste du arbeta minst 800 timmar hemifrån, samtidigt som valet att jobba hemifrån behöver vara motiverat. 

Du får göra ett avdrag på 2000 kronor om bostaden är din eller din makes eller makas. Om arbetsrummet finns i en annan bostads- eller hyresrätt får du dra av 4000 kronor. 

Skulle du ha en särskilt inrättad del i bostaden där du enbart jobbar får du i stället göra avdrag för en del av utgifterna, som hyra och värme. En särskilt inrättad del innebär att du har ett behov av ett arbetsrum. Arbetsrummet ska med sitt läge, inredning och användning inte kunna användas som bostad. 

Om du hyr en lokal får du dra av hyreskostnaden.

Avdrag för möbler

Kontorsmöbler kan vara avdragsgilla. De brukar anses som inventarier och ofta innebära en mindre kostnad som du kan dra av direkt. Däremot så får du inte dra av kostnader på kontorsmöbler till hemmet. Det gäller då möbler som vanligtvis finns i en bostad, till exempel bord och hyllor. 

Avdrag för resor med bil

Du får göra skatteavdrag för tjänsteresor som resor till kunder, eller andra resor du behöver göra för din verksamhet. Du kan då göra ett avdrag per mil. Avdraget går enligt ett schablonbelopp och varierar beroende på om det är egen bil eller förmånsbil, samt vilket drivmedel fordonet går på. Vid tjänsteresor får du också göra avdrag för trängselskatt. 

Avdrag för resor med övernattning

Om du gör en resa som inkluderar övernattning får du göra avdrag för ökade levnadskostnader. Resan och övernattningen måste dock ske utanför den vanliga verksamhetsorten. Den vanliga verksamhetsorten räknas som ett område inom 50 kilometer från din bostad eller arbetsplats.

Om resan sker i Sverige är schablonbeloppet 240 kronor per hel dag för beskattningsår 2022 och 260 kronor för beskattningsår 2023. Svensk moms för hotellnatt brukar normalt ligga på 12 %. För att få avdrag på momsen behöver du kunna visa momsen med en faktura eller ett kvitto. Om resan istället sker utomlands varierar schablonbeloppen beroende på land

Ska du åka på en konferens? När en arbetsgivare betalar konferensen och resan dit och hem, så kan kostnaderna vara avdragsgilla. För att det ska vara avdragsgillt behöver resan vara till nytta för verksamheten och innehålla minst sex timmars effektivt arbete per dag. Nöje ska ske utanför de sex timmarna, annars kan de anställda bli förmånsbeskattade. 

Friskvårdsbidrag

Ett aktiebolag kan låta företaget bekosta friskvård för de anställda. Denna typ av förmån är dock inte avdragsgillt för dig som driver enskild firma. Däremot kan du göra avdrag för sådant som behövs för att du ska kunna fortsätta jobba. Det kan vara förebyggande behandling och rehabilitering. 

Avdrag vid pensionssparande

Vad som gäller vid pensionssparande skiljer sig åt beroende på företagsform. 

Om du driver ett aktiebolag och tar ur lön, anses du som anställd. Bolaget kan då göra avdrag för din tjänstepension. Avdraget på pensionskostnaden får vara upp till 35 % av din lön, men inte högre än 10 prisbasbelopp. 

Om du driver och får inkomst från en enskild firma, kan du betala och göra avdrag för ditt privata pensionssparande. Precis som för aktiebolag så kan du göra avdrag med 35 % av din inkomst, men högst 10 prisbasbelopp. Kravet för att kunna göra avdrag är att du pensionssparar i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto.

På Talenom arbetar flera konsulter runt om i landet som hjälper företag med deras bokföring. Vi säkerställer att den blir rätt, och att avdrag genomförs på ett korrekt sätt. Om du tycker det är mycket att hålla reda på med alla kvitton och vad du får dra av och inte, så kan vi hjälpa dig! Kontakta oss idag så kan vi boka in ett möte

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte