Yrityksen liikevaihto kertoo menestyksestä

Yrityksen liikevaihto kertoo menestyksestä
5 minutes

Väite ”yrityksen liikevaihto kertoo sen menestyksestä” pitää varmasti osittain paikkansa, mutta ei ole kuitenkaan koko totuus. Liikevaihdon lisäksi on syytä keskittyä myös muutamiin muihin numeroihin ja tunnuslukuihin liikevaihdon jälkeen. Jos esimerkiksi yrityksen liikevoitto on tappiolla ja trendi on jatkuva, ei yritystä voi parhaalla tahdollakaan kutsua menestyväksi. Toisaalta jos kyseessä on esim. startup-yritys, voidaan liikevaihdon kasvua pitää onnistumisena, vaikka viimeisen viivan alla olisikin miinusta. Se, kertooko liikevaihto menestystarinaa vai ei, on riippuvainen yrityksen elinkaaren vaiheesta, toimialasta, yrityksen tavoitteista ja monesta muusta asiasta.

Perehdytään liikevaihdon merkitykseen osana yrityksen menestystä tarkemmin tässä blogikirjoituksessa.

Mitä liikevaihto on?

Yrityksen liikevaihto kertoo tietyn tarkastelujakson – joko kuukauden tai kokonaisen tilikauden – aikana myytyjen tavaroiden tai palveluiden yhteenlasketun arvonlisäverottoman myyntihinnan. Liikevaihto on hyvä tunnusluku kertomaan ennen kaikkea yrityksen liiketoiminnan laajuudesta. Liikevaihtoa seurataan myös tarkasteltaessa erilaisia yritystä koskevia velvoitteita ja sitä käytetään muuttujana myös tilastoinnissa. Velvoitteista esimerkkinä voisi mainita arvonlisäveron ilmoitusjakson, jonka pituus määräytyy liikevaihdon perusteella.

Yrityksen liikevaihdon merkitys liiketoiminnan laajuutta määrittävänä tekijänä on kiistaton. Liikevaihto määrittelee sen, miten paljon yrityksellä on käytettävissä olevia varoja liiketoiminnan pyörittämiseen vaadittaviin menoihin, kuten esimerkiksi työntekijöiden palkkoihin, toimitiloihin ja muihin juokseviin kuluihin. Toisin sanoen myyntiä täytyy olla riittävästi, jotta sillä katetaan kaikki muut yrityksen kulut, ja lisäksi omistajalle jäävä voitto.

Liikevaihto on tärkeä luku myös yrityksen muita tunnuslukuja tarkasteltaessa. Esimerkiksi yrityksen myynti- ja käyttökate saadaan vähentämällä liikevaihdosta määrätyt luvut. Näiden katteiden vertaaminen liikevaihtoon tuottaa kateluvut prosentteina.

Kertooko liikevaihto menestyksestä?

Pelkkä liikevaihto yksin kertoo vain osatotuuden yrityksen menestyksestä. Liikevaihto voi indikoida menestystä, mikäli se esimerkiksi kasvaa muuta toimialaa nopeammin. Lisäksi se voi kertoa onnistumisesta, mikäli kasvu on jatkuvaa, eli myynti on kasvanut useampana vuotena peräkkäin. Liikevaihdon kasvaessa vuosittain yli 10 % puhutaan kasvuyhtiöstä.

Vaikka liikevaihto pysyisi tasaisena, voi se kertoa menestyksestä, mikäli yritys toimii erittäin kilpaillulla toimialalla. Tällöin yritys on pystynyt pitämään oman asemansa tilikaudesta toiseen. On toki tärkeää huomata, että liikevaihto ei välttämättä ole aina tasaista eri tilikausien välillä, eikä se automaattisesti kerro ongelmista. Tällainen vaihtelu voi johtua yrityksen liiketoiminnan luonteesta. Esimerkkinä voisi käyttää projektiliiketoimintaa pyörittävää yritystä, jonka projektit valmistuvat ja ne tuloutetaan eri aikoihin tilikauden ympärillä. Liikevaihdon perusteeton heittely tilikausien välillä voi taas kertoa esimerkiksi puutteellisista tai väärin valituista menetelmistä kirjanpidon raportoinnissa.

Tilanteessa, jossa liikevaihto tosiaan kertoo yrityksen menestyksestä, kertoo se oikeastaan aina siitä, että yrityksen myynti on onnistunut. Onnistuminen myynnissä on monesti useamman eri tekijän summa. Yhtenä merkittävimpänä asiana on tietysti myynnin parissa työskentelevä pätevä ja motivoitunut henkilöstö johdosta myyntityötä tekevään yksilöön. Pätevän ja motivoituneen henkilöstön taustalla on usein selkeä strategia, innostavat tavoitteet ja kilpailukykyiset kannustimet.

Maailman paraskaan myyntiorganisaatio henkilöstöineen ei välttämättä onnistu tehtävässä, ellei tuote tai palvelu ole kunnossa. Lisäksi tietysti yrityksen tarjoamalla hyödykkeellä täytyy olla markkina, joka tuotetta ostaa. Parhaassa tapauksessa markkinalla ei ole juurikaan kilpailua, mutta näin harvemmin kuitenkaan on.

Yrityksen tuotteen tai palvelun ylläpidon ja kehittämisen pitäisi olla jatkuvaa, jotta yrityksellä on mahdollisuus vastata mahdolliseen kilpailuun ja asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin. Myynnin onnistumisessa on siis kyse myös muista yrityksen toimista, kuten esimerkiksi markkinoinnista ja isompien organisaatioiden kohdalla tuotekehitysestä.

Olennaista loppujen lopuksi on kuitenkin se, miten liikevaihto on kehittynyt suhteessa ennusteeseen tai odotuksiin. Mikäli lopputulos poikkeaa huomattavasti tavoitteesta, pitäisi tuloksen syihin aina perehtyä tarkemmin ja miettiä mahdolliset korjaavat toimenpiteet.

Keinoja liikevaihdon kehittämiseen

Myytävän hyödykkeen tulee olla oikein hinnoiteltu. Väärin hinnoiteltu tuote heikentää pahimmillaan yrityksen kannattavuutta, ajaa pienemmän yrityksen henkilöstön kohtuuttomiin työmääriin tai aiheuttaa muunlaisia haasteita liiketoimintaan. Hyödykkeen hinnoittelu riippuu toki huomattavasti yrityksen toimialasta ja kilpailutilanteesta, ja tietysti myös siitä, mitä yritys yleensäkin myy. Voisi todeta, että hinnan tulee olla kohdillaan ja tähän on syytä käyttää aikaa.

Yleistäen voisi sanoa, että yritys tavoittelee tai sen pitäisi aina tavoitella jonkinlaista liikevaihdon kasvua. Muussa tapauksessa seurauksena on usein liiketoiminnan kannattavuuden heikentyminen. Tämä toteamus johtuu yksinkertaisesti siitä, että harva yrityksen maksama kulu pysyy vuodesta toiseen samana. Viime vuosina yrityksiä kurittanut inflaatio on ollut kasvuvauhtinsa puolesta poikkeuksellisen kova, mutta vaikka pysyttäisiin Euroopan keskuspankin keskipitkän aikavälin 2 %:n tavoitteessa, tulee yrityksen liikevaihdon kasvaa vuosittain.

Liikevaihdon kasvu saadaan aikaan esimerkiksi lisäämällä myyntiä nykyisellä valikoimalla ja henkilöstöllä, tai sitten nostamalla hintoja. Jälkimmäinen on se helpoiten toteutettava, koska se ei lähtökohtaisesti vaadi lisäpanostuksia esimerkiksi palkkojen, markkinoinnin tai muiden myyntiin liittyvien kulujen muodossa. Vaikka myyntiä pyrittäisiin kasvattamaan myös muilla toimenpiteillä, tulisi yrityksen tehdä jonkinlaisia tarkastuksia myyntihintoihinsa vuosittain.

Mikäli yritys tavoittelee selkeästi kovempaa myynnin kasvua, tehdään tämä usein lisäresursseilla, eli lisäämällä myyntihenkilöstöä tai kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita. Vaihtoehtoisesti myyntiä voidaan kasvattaa yritysjärjestelyillä, esimerkiksi ostamalla yrityksen strategiaan sopivia kilpailijoita pois markkinoilta. Nämä sitovat kuluja ja kulut tulevat usein ennen myyntiä. Tämä edellyttää yrityksen toimivalta johdolta tarkkaa suunnitelmaa ja sen toteutumisen aktiivista seurantaa. Mahdollisiin poikkeamiin tulee reagoida terävästi, tai kova kasvuvauhti syö liiketoiminnan kannattavuuden ja pahimmillaan ajaa yrityksen maksuvaikeuksiin.

Mistä liikevaihto lopulta kertoo? 

Loppujen lopuksi liikevaihto on vain yksi mittari yrityksen menestykselle, eikä kerro koko tarinaa. Todellinen menestys syntyy monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta; yrityksen strategiasta, tuotteiden ja palveluiden laadusta, henkilöstön taidoista ja sitoutumisesta sekä johdon visiosta ja ennen kaikkea tavoitteesta. Näiden elementtien tasapaino luo kestävää menestystä. Liikevaihto on joka tapauksessa tärkeä osa yrityksen menestyksen mahdollistajana.

Meidän suosituksemme on se, että liiketoimintaan kannattaa aina asettaa tavoitteita ja kuukausittaista kehitystä tulee seurata tiiviisti. Näin suoriutumista voidaan tarkastella jotain vertailukohtaa vastaan ja tarpeen tullen päästään reagoimaan hyvissä ajoin. Parhaassa tapauksessa päästään toteamaan, että tavoite on saavutettu.

Tavoitteita kannattaa ehdottomasti sparrailla asiantuntevan kumppanin kanssa. Tilitoimisto tarjoaa syvällistä asiantuntemusta ja näkemystä yrittäjän päätöksenteon tueksi. Varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolelta tuleva näkemys tuo usein jotain uutta pohdittavaa ja sitä kautta kehittää tavoitteenasetantaa. Lisäksi suoriutumisen seurantaan saadaan ylimääräinen silmäpari.

Oskari Rytilahti
Oskari Rytilahti

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake