Yrityksen kassavirta – mikä se on, kaava, suhteet ja kuinka parantaa sitä

yrityksen kassavirta
3 minutes

Yrityksen kassavirta on taloudenhallinnan käsite, joka kuvaa yrityksen rahaliikennettä. Kassavirta kertoo, kuinka rahat virtaavat yrityksen pankkitilille ja sieltä pois tietyllä ajanjaksolla. Kassavirta on erityisen tärkeä maksuvalmiuden mittari, sillä se osoittaa, riittävätkö yrityksen rahavirrat kattamaan menot ja investoinnit. Artikkelissa käsittelemme kassavirtaa, sen laskentakaavaa ja keinoja kassavirran parantamiseksi.

Kassavirran rakentuminen

Yrityksen kassavirta kuvaa, kuinka paljon yrityksellä on rahaa käytettävissä laskujen, palkkojen, verojen ja lainanlyhennysten maksuun. Kassavirtalaskelma auttaa hahmottamaan yrityksen juoksevia kuluja ja varautumaan tuleviin menoeriin. Rahan tulee riittää liiketoiminnan pyörittämiseen sekä mahdollisiin investointeihin.

Kassavirta voidaan jakaa kolmeen osaan liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen kassavirtaan.

Liiketoiminnan eli operatiivisen toiminnan kassavirta kuvaa yrityksen varsinaista rahavirtaa. Se muodostuu myynneistä tuloutuvista rahavirroista sekä toistuvista menoista, kuten ostoista, palkoista ja vuokrista. Liiketoiminnan kassavirran tulisi olla positiivinen, jotta sen toiminta on terveellä pohjalla.

Investointien kassavirta kertoo, paljonko yrityksen varoja on käytetty investointeihin, kuten koneisiin, kalustoon ja rakennuksiin. Investointien kassavirta on tyypillisesti negatiivinen, ellei jotain omaisuutta myydä pois. Investointeihin tulisi riittää rahaa, jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää.

Rahoituksen kassavirta kuvaa yrityksen ulkopuolisesta rahoituksesta syntyvää rahavirtaa. Tämä koostuu lainojen nostoista ja lyhennyksistä, osingonmaksuista sekä yrityksen oman pääoman sijoituksista. Rahoituksen kassavirta on negatiivinen, kun yritys on pystynyt maksamaan lainoja takaisin sekä mahdollisia osinkoja omistajilleen.

Kassavirran kaava ja mistä se kertoo

Kassavirtalaskelma voidaan tehdä kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Kassavirtalaskelman kaava on seuraava:

Kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta + Investointien kassavirta + Rahoituksen kassavirta

Kaikki kassavirrat yhteenlaskettuna saadaan lopputulokseksi joko positiivinen tai negatiivinen rahavarojen muutos. Positiivinen kassavirta kertoo, että yritystoiminta on kannattavaa ja kerryttää rahavirtaa. Yhtiön tulisi varmistaa, että sen rahavarat olisivat mahdollisimman tuottavassa käytössä, eikä rahavaroja kannata vain makuuttaa pankkitilillä. Liian suurta kassaa voidaan purkaa investointeihin, kasvun panostuksiin tai lainojen lyhennyksiin. Toisaalta yhtiö voi jakaa varojaan myös omistajilleen osinkoina.

Negatiivinen kassavirta viestii kannattamattomasta liiketoiminnasta. Tällöin yhtiön toiminnasta saatavat varat eivät riitä kattamaan varsinaisen liiketoiminnan ohella investointitarpeita eikä sijoittajien ja rahoittajien vaateita. Yhtiön johdon on pohdittava syitä negatiiviselle kassavirralle sekä toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi.

Kassavirtalaskelman hyödyntäminen

Yrityksen talouden seuranta ja johtaminen kassavirran kautta auttaa hahmottamaan, miten paljon rahaa on käytettävissä minäkin ajanjaksona. Yritykselle on myös hyödyllistä tuntea rahavarojen käyttäytyminen kuukausien sisällä, jotta vältetään hetkittäiset pankkitilien ylitykset ja neuvotellaan laskujen maksuehdot, työntekijöiden palkkapäivät ja tarvittavat pankkitililimiitit yrityksen kannalta suotuisiksi. Tulevaisuuden suunnittelu helpottuu, jos kassavirtaennuste on laadittu tulevaisuuteen ja etukäteen on tiedossa mahdolliset kassahaasteet. Näin aikaa jää reagointiin ja ehditään neuvotella esimerkiksi lisärahoituksesta, kun aikaa on riittävästi. Ja mikä tärkeintä, yrittäjä voi levollisin mielin keskittyä liiketoimintaansa, kun kassan riittävyyden kanssa ei tarvitse painia.

Kassavirran parantaminen

Yrityksen kassavirran parantamiseen on useita keinoja, joista osa on nopeampia ja helpompia viedä käytäntöön ja osa taas vaatii enemmän aikaa ja panostuksia.

Akuuteissa kassatilanteissa nopea laskutussykli ja laskujen lyhyehköt maksuehdot parantavat kassatilannetta nopeasti. Yrityksen tehdessä pidempikestoisia projekteja tai suurehkoja tilauksia ennakkomaksujen käyttöönotto aikaistaa rahojen kotiutumista. Myyntisaamisia voi myös rahoittaa erilaisten laskurahoituspalveluiden tai factoringpalveluiden kautta sekä erääntyneiden laskujen osalta käynnistää maksumuistutus- ja perintätoimeksiannot mahdollisimman pian, jotta rahat saadaan yrityksen käyttöön. Ostolaskujen osalta pidempien maksuehtojen neuvotteleminen toimittajien kanssa sekä ostolaskurahoitus voivat helpottaa kassatilannetta.

Pidemmällä aikavälillä kassavirtaa voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta kehittämällä, kuten hinnantarkistuksilla, ylimääräisten kulujen karsimisella sekä tuote- tai palvelusisällön muutoksilla. Lisäksi yrityksen omaisuutta voidaan realisoida ja siirtyä hyödyntämään erilaisia vuokra tai leasing ratkaisuja, mitkä vapauttavat rahavarat yritystoiminnan käyttöön. Yrityksen tulee myös pitkäjänteisesti kasvattaa myyntiä ja huolehtia, että tuotteille tai palveluille on kysyntää jatkossakin.

Kassavirran parantaminen tulee olla jatkuva prosessi. Seuraamalla ja ennustamalla yrityksen kassavirtaa muiden taloudellisten mittareiden lisäksi ja tekemällä yllä kuvattuja toimenpiteitä, varmistetaan yrityksen menestyminen.

Krista Riekki
Krista Riekki

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake