Aloittava yrittäjä – huolehdi näistä viidestä asiasta!

6 minutes

Yritystoiminnan aloittaminen on jännittävää aikaa ja yrittäjäksi ryhtyminen vaatii monien erilaisten asioiden hoitamista ja miettimistä ennakkoon. Tällaisia ovat esimerkiksi pakolliset vakuutukset, yrityksen verotus, yrityksen kirjanpito ja muut yrittäjän velvollisuudet.

Aloittavan yrittäjän huolenaiheena voi olla, onko kaikki yrityksen perustamisen kannalta tärkeät asiat osattu huomioida. Yrityksen yhtiömuoto on kenties jo valittu, mutta onko varsinainen yritys vielä perustamatta?


Kokosimme tiiviin aloittavan yrittäjän viiden kohdan muistilistan tällaisessa tilanteessa olevaa aloittavaa yrittäjää varten. Huolehdithan ainakin nämä viisi asiaa kuntoon!

  1. Starttiraha
  2. Vakuutukset ja työttömyysturva
  3. Verot
  4. Kirjanpidon raportit ja tilinpäätös
  5. Luvat ja velvoitteet

Starttiraha aloittavalle yrittäjälle

Starttiraha on harkinnanvarainen henkilökohtainen tuki aloittavalle yrittäjälle, joka turvaa yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan alkuvaiheessa. Aloittavan yrittäjän tulisi hakea starttirahaa ennen päätoimisen yritystoiminnan aloittamista. Starttirahaa haetaan TE-toimistosta tai Kunnan työllisyyspalvelusta, ja sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajan.

Starttirahan suuruus on 37,21 €/päivä (vuonna 2023), ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahan edellytyksenä on yrittäjän riittävät valmiudet yritystoimintaan, yritystoiminnan päätoimisuus ja että yritystoiminta täyttää arviolta kannattavan toiminnan edellytykset. Lisäksi starttirahan täytyy olla tarpeellista toimeentulon kannalta.

Starttirahan saamisen edellytyksenä on yrittäjän riittävät valmiudet harjoittaa yritystoimintaa päätoimisesti ja lisäksi yritystoiminta on arvioitu kannattavaksi. Lisäksi starttirahan on oltava tarpeellinen yrittäjän toimeentulon kannalta.

Aloittavan yrittäjän vakuutukset ja työttömyysturva

Aloittavan yrittäjän on tärkeää huomioida, että yritystoimintaan liittyy olennaisesti erilaisia vakuutuksia. On suositeltavaa aloittaa vakuutusten voimassaolo heti yrittäjyyden ensimmäisestä päivästä alkaen.

Aloittavan yrittäjän pakollisia vakuutuksia liittyen yritystoimintaan ovat esimerkiksi YEL-vakuutus, joka on yrittäjän eläkevakuutus. YEL-vakuutus vaikuttaa sekä aloittavan yrittäjän eläkekertymään että sosiaaliturvaan. YEL-vakuutus antaa turvaa esimerkiksi sairastuessa tai vanhempainvapaan aikana. Vakuutusta ei kuitenkaan tarvita, jos yrittäjä on alle 18-vuotias, yrittäjä on vanhuuseläkkeellä tai jos toiminta on hyvin pienimuotoista.

YEL-vakuutusta varten vahvistetaan aloittavan yrittäjän työtulo, joka usein arvioidaan vastaamaan työpanosta yhtiössä. Käytännössä työtulon määrä on usein vastaava tulo, mitä vastaavanlaista työtä tekevälle henkilölle maksettaisiin palkkaa. YEL-työtulon määrä vaikuttaa YEL-vakuutusmaksuun, joka on 24,1–25,6 % YEL-työtulosta yrittäjän iästä riippuen. Uusi yrittäjä voi saada alennusta 22 % YEL-vakuutuksesta ensimmäisen 48 kuukauden ajan.

Aloittavalla yrittäjällä on mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin, jos eläkevakuutuksen perusteena oleva YEL-työtulo on vähintään 14 088 euroa vuodessa (vuonna 2023). Tätä pienemmillä työtuloilla voi saada ainoastaan työmarkkinatukea.

Tämä kannattaa huomioida YEL-työtulon määrää suunniteltaessa.

Uusi yrittäjä voi liittyä myös yrittäjäkassaan, jolloin hän voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päättyessä. Kannattaakin huomioida, että palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvällä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

Myös yrittäjäpäivärahaan vaikuttaa YEL-työtulo, sillä kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin YEL-työtulo. Aloittavan yrittäjän kannattaakin laskea etukäteen laskurilla, paljonko päivärahaa saisi tarpeen vaatiessa ja riittäisikö se elämiseen.

Jos yrityksessä on työntekijöitä, liittyy työntekijöiden palkkaamiseen pakollisia vakuutuksia, kuten eläkevakuuttaminen, työtapaturma- ja työttömyysvakuutus sekä ryhmähenkivakuutus. Muita yritystoimintaan liittyviä vakuutuksia ovat esimerkiksi yrityksen vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, keskeytysvakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus.

Verot ja erityisesti ennakkoverot

Yritystoimintaan liittyy aina verojen maksaminen. Verotus on erilaista eri yhtiömuodoissa. Alla on kuvattuna tärkeimmät eri yhtiömuotojen verotukseen liittyvät asiat.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiössä yhtiö maksaa veroa 20 % veronalaisesta tuloksesta. Osakeyhtiölle voidaan hakea ennakkoveroja arvioidun veronalaisen tuloksen perusteella, jonka mukaan ennakkoveroa maksetaan. Verohallinto lähettää ennakkoverojen maksamista varten ennakkoverolipun ja maksulappuja. Osakeyhtiössä yhtiön osakas maksaa henkilökohtaisesti veroa yrityksestä saamansa palkan tai osingon perusteella, eli yhtiön osakas tarvitsee tavallisen verokortin palkanlaskentaa varten.

Toiminimen verotus

Toiminimiyrittäjä maksaa ennakkoverot henkilökohtaisesti. Ennakkoveroja varten arvioidaan yhtiön koko veronalainen tulos tilikauden aikana, ja ennakkoverot haetaan yrittäjälle henkilökohtaisesti. Ennakkoveroja hakiessa myös mahdollisten vuoden aikana saatujen palkkatulojen ja ennakonpidätysten kannattaa olla ajan tasalla, sillä nämäkin vaikuttavat progressiivisen verotuksen kautta kokonaisverotukseen.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotus

Henkilöyhtiössä (Ay/Ky) verot haetaan vastuunalaisille yhtiömiehille henkilökohtaisesti. Jos vastuunalaisia yhtiömiehiä on vain yksi, on vastuunalainen yhtiömies yksin vastuussa yhtiön veroista. Jos vastuunalaisia yhtiömiehiä on useampia, yhtiön veronalainen tulo jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken sovitun tulonjaon mukaisesti.

Ennakkoverojen riittävyys

Maksettujen ennakkoverojen riittävyys selviää vuosittain Verohallinnon lähettämästä verotuspäätöksestä. Verotuspäätöksestä selviää verotuksen lopputulos sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrä.

Kirjanpidon raportit ja tilinpäätös

Kirjanpidon raporttien avulla aloittava yrittäjä voi paremmin hahmottaa liiketoimintansa tuloksia ja tehdä perusteltuja päätöksiä tulevaisuuden suunnittelussa. Se on aloittavan yrittäjän avain ymmärtää yrityksen taloudellista tilannetta ja varmistaa menestys pitkällä aikavälillä. Kirjanpidon yleisimpiä raportteja ovat tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma kertoo yrityksen tilikauden aikaisesta kannattavuudesta ja siinä esitetään yrityksen tulot ja menot. Tase kertoo yrityksen maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta ja siinä esitetään yrityksen varat ja velat. Tuloslaskelmaa ja tasetta kannattaa tarkastella kuukausittain.

Tilinpäätös on aloittavalle yrittäjälle olennainen asiakirja, joka tulee laatia 12 kuukauden välein, eli tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka sisältää mikro- ja pienyrityksellä tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tilinpäätös tarjoaa arvokasta tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kannattavuudesta tilikauden aikana. Se kertoo käytännössä, mitä tilikauden aikana on tapahtunut lukujen valossa.

Erityisesti aloittavan yrittäjän on tärkeää ymmärtää tilinpäätöksen merkitys. Se auttaa arvioimaan yrityksen varallisuutta ja kannattavuutta sekä tarjoaa tarvittavat luvut esimerkiksi verotusta, rahoitusta ja sopimuksia varten.

Tilinpäätös voi myös vaikuttaa myös elinkeinolupien myöntämiseen ja helpottaa rahoituksen hankkimista. Vaikka mikroyrityksiksi luokiteltavilla pienillä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ei ole pakollista laatia tilinpäätöstä, se voi silti olla järkevää toiminnan läpinäkyvyyden ja hallinnoinnin kannalta.

Tilinpäätöksen laatiminen on osakeyhtiölle aina pakollista, mutta mikroyrityksiksi luokiteltavilla pienillä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla ei ole pakko laatia tilinpäätöstä, jos tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen laatiminen on kuitenkin järkevää, sillä kaikkien yritysten täytyy laatia kuitenkin veroilmoitus.

Luvat ja velvoitteet

Aloittava yrittäjä, varmista, että tiedät ja täytät kaikki tarvittavat lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet, jotta voit harjoittaa liiketoimintaasi lainmukaisesti ja menestyksekkäästi.

Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen vaatii Suomessa erillisen luvan tai ilmoituksen. Aloittavan yrittäjän kannattaakin selvittää huolellisesti, mitä lupia toimintaan liittyen täytyy hakea.

Luvanvaraisuus liittyy kaikkiin yhtiömuotoihin, myös kevytyrittäjiin. Lupien hakeminen voi vaatia y-tunnuksen. Samoin luvanvaraista elinkeinoa harjoittaessa yritys on usein pakollista rekisteröidä kaupparekisteriin, vaikka muutoin tämä ei olisikaan välttämätöntä.

Lupaa haetaan toimialasta riippuen niistä vastaavalta viranomaiselta. Listaa toimialan luvanvaraisuudesta voi katsoa esimerkiksi suomi.fi -palvelusta. Luvan saamiseen voi mennä aikaa, joten aloittavan yrittäjän kannattaa huomioida tämä jo toiminnan aloittamista suunnitellessa.

Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi lähes kaikki terveydenhuollon toimialat, autoala, taksit, elintarvikkeet, alkoholijuomiin liittyvä liiketoiminta, vartiointi, järjestyksenvalvonta, kiinteistövälitys, sijoitus- ja vakuutustoiminta, apteekkitoiminta ja asianajopalvelut.

Talenom on aloittavan yrittäjän tuki

Yritystoiminnan aloittamiseen voi saada myös apua. Talenomin asiantuntijat voivat auttaa esimerkiksi yhtiömuodon valinnassa, yrityksen perustamisessa, veroasioissa, yrityksen rahoituksen hakemisessa ja yhtiön tärkeissä sopimuksissa.

Mikä tahansa yritystoimintaan liittyvä asia sinua mietityttääkin, et ole ongelman kanssa yksin.

Lähteet:

https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan-yrittajan-palvelut/starttiraha
https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/yrittajaelakkeen-maara-ja-maksut/
https://www.elo.fi/fi-fi/yrittaja/yel-vakuuttaminen/yel-tyotulo
https://taloushallintoliitto.fi/tietopankki/kirjanpidon-abc/tilinpaatos/
https://taloushallintoliitto.fi/tietopankki/kirjanpidon-abc/kirjanpitovelvollisuus/
https://www.suomi.fi/yritykselle/luvat

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake