Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Lokakuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Pienyritysten arvonlisäverotukseen muutoksia vuonna 2025

Verohallinto tiedottaa, että pienten yritysten arvonlisäverotukseen tulee 1.1.2025 alkaen monia uudistuksia, jotka koskevat kaikkia EU-jäsenvaltioita. Muutosten taustalla on EU:n pienyritysdirektiivi, jonka tavoitteena on vähentää pienyritysten hallinnollista taakkaa, luoda EU:n alueella sijaitseville pienyrityksille tasavertaiset toimintamahdollisuudet sekä edistää kansainvälisen kaupan kehitystä.

Tärkeimmät uudistukset:

 • Pienet yritykset eivät voi enää saada alarajahuojennusta vuodelta 2025, vaikka yrityksen liikevaihto jäisi alhaiseksi. Muutos koskee kaikkia pienyrityksiä.
 • Uudistuksen myötä vähäisen toiminnan raja-arvo Suomessa voi muuttua. Nykyisin, jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yrityksen ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.
 • EU:n alueella otetaan käyttöön pienyritysten erityisjärjestelmä, jonka myötä vähäisen toiminnan verovapautuksen soveltamisala laajenee myös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen yritykseen. Nykyisin verovapautus voidaan myöntää yrityksille vain niiden sijoittautumisvaltiossa. Verovapautta voi hyödyntää yritys, jonka liikevaihto EU-alueella on enintään 100 000 euroa eivätkä myynnit ylitä vähäisen toiminnan kansallista raja-arvoa kohdemaissa.

LUE LISÄÄ

Varainsiirtoveroprosentteja alennetaan

Hallitus esittää varainsiirtoverokantojen alentamista kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden osalta. Lisäksi hallitus esittää ensiasuntojen verovapauden poistamista.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa 1.1.2024, mutta veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivästä 12.10.2023 alkaen tai sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia.

Hallitus esittää varainsiirtoverolakia muutettavaksi seuraavasti:

 • Kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee 4 prosentista 3 prosenttiin.
 • Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 2 prosentista 1,5 prosenttiin.
 • Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Verohallinto palauttaa liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen niille asiakkaille, jotka tekevät kauppoja loppuvuoden 2023 aikana ja suorittavat veron nykyisten säännösten mukaisesti.

LUE LISÄÄ

Maapohjan kiinteistöverotus kiristyy

Hallitus esittää, että maapohjan veroprosentin alaraja korotettaisiin nykyisestä 0,93:sta 1,30:aan. Maapohjan veroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista, jonka vaihteluväli säilyisi nykyisenä 0,93–2,00 prosenttina. Maapohjan veroprosentin ylärajana olisi samoin 2,00.

Kiinteistöverotulojen kasvu painottuisi erityisesti pääkaupunkiseudulle ja suurempiin kasvukeskuksiin. Yhteensä 245 kuntaa joutuisi korottamaan kiinteistöveroprosenttiaan. Maapohjan vero nousisi enimmillään 40 prosenttia niissä 42 kunnassa, joissa yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä alarajalla 0,93 prosentissa.

Muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2024 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

LUE LISÄÄ

Uutta OmaVerossa

Verohallinto tiedottaa, että OmaVerossa voi 19.11.2023 klo 18 alkaen antaa ilmoituksia, joita tällä hetkellä annetaan Verohallinnon asiointipalvelussa. Nykyinen kirjautumissivu ”Sähköiset ilmoitukset ja hakemukset” poistuu käytöstä.

OmaVeron kautta voi

 • antaa tiettyjä vuosi-ilmoituksia
 • antaa kiinteistönvälittäjän tai arvopaperikauppiaan varainsiirtoveroilmoituksen
 • lähettää perukirjan tai tehdä muita perukirjaan liittyviä pyyntöjä asiakkaan puolesta
 • tehdä tietopyyntöjä yksittäisistä asiakirjoista
 • pyytää ennakollista keskustelua
 • hakea lähdeverokorttia osinko-, korko- tai rojaltitulolle (vain yhteisöasiakkaat)
 • hakea lähdeveron palautusta osinko-, korko- tai rojaltitulosta (henkilö- ja yhteisöasiakkaat)

LUE LISÄÄ

Kestävyysraportointi

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Niin ympäristöä, ihmisoikeuksia kuin muita sosiaalisia seikkoja koskevat tiedot vaikutuksista julkistettaisiin vuosittain yrityksen toimintakertomukseen sisällytettävässä kestävyysraportissa. Tietosisältöä koskevat vaatimukset määrittelee komissio omalla asetuksellaan yhdenmukaisiksi kaikille EU-valtioille.

Vaikka uusi direktiivi koskee pörssiyhtiöitä ja suuria osakeyhtiöitä, ehdotetaan sen velvoitteiden ulottamista Suomessa myös vastaavanlaisiin osuuskuntiin. Kestävyysraportointivaatimukset tulevat koskemaan merkittävää määrää yrityksiä joko suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi toimitusketjujen ja alihankkijoiden kautta. Kestävyysraportointi ja vastuullisuusasiat tulevat vaikuttamaan myös entistä vahvemmin pk-yrityksien toimintaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31. päivänä joulukuuta 2023. Säännöksiä kestävyysraportoinnista sovellettaisiin direktiivissä edellytetyllä tavalla siten, että velvoitteet koskisivat ensiksi suurten pörssiyritysten tietoja tilivuodelta 2024, jotka tulisivat julkistettaviksi keväällä 2025.

LUE LISÄÄ

Yrityksen edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Rahanpesulainsäädäntö vaatii yrityksiä ilmoittamaan omistus- tai määräysvaltaa käyttävät henkilönsä (ns. tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin. Useimpien yritysten, kuten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, täytyy itse ilmoittaa edunsaajatietonsa kaupparekisteriin. Myös osan avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä täytyy tehdä ilmoitus.

Edunsaajatiedot on täytynyt ilmoittaa kesästä 2020 lähtien. PRH tekee nyt yrityksen tietoihin merkinnän, jos PRH:een tulleen valvontailmoituksen perusteella yrityksen edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, eikä yritys tarkista tietoja määräajassa. PRH lähettää merkinnästä päätöksen yritykselle ja erillisen edunsaajaotteen, jossa merkintä näkyy.

Vuodesta 2024 alkaen PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan tai korjaa virheellisiä tietoja.

LUE LISÄÄ

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake