Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Elokuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Ennakollinen keskustelu palvelee haastavissa verokysymyksissä

Verohallinto on päivittänyt tiedotettaan ennakollisista keskusteluista. Yhteisöillä, kuten osakeyhtiöillä, on mahdollisuus pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua haastaviin verokysymyksiin, joihin ei löydy vastausta Verohallinnon ohjeista. Ennakolliset keskustelut ovat maksuttomia.

Ennakollista keskustelua voi pyytää Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Keskustelussa voidaan antaa ohjausta esimerkiksi yritysjärjestelyihin liittyen. Keskustelussa selvitetään, minkälaisia järjestelyjä yhteisö on suunnittelemassa ja keskustelun tuloksena yhteisö saa tietoa eri vaihtoehtojen verovaikutuksista.

Verohallinto laatii ennakollisesta keskustelusta aina muistion. Yhteisöä ohjataan keskustelussa suullisesti ja tarvittaessa voidaan laatia myös kirjallinen ohjaus.

LUE LISÄÄ

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Verohallinto on julkaissut 3.7.2023 päivätyn ohjeen Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa. Aikaisempaa saman nimistä ohjetta on päivitetty mm. lisäämällä viittaus korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2023:30.

Kun ostaja on käyttänyt ostoa tehdessään hänelle Suomessa annettua arvonlisäverotunnistetta ja ostaja ilmoittaa yhteisöhankinnan ja siitä suoritettavan arvonlisäveron turvaverkkosäännöksen nojalla Suomessa, mutta tavaran kuljetus on päättynyt johonkin toiseen EU-maahan, ostajalla ei ole vähennysoikeutta Suomeen suorittamastaan yhteisöhankinnan arvonlisäverosta. Korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän tulkinnan vuosikirjapäätöksessään KHO 2023:30.

LUE LISÄÄ

Osakaslainan verotus

Verohallinto on julkaissut 2.8.2023 päivätyn ohjeen Luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotus. Aikaisempaa ohjetta on täsmennetty mm. pääomatulona verotettavan rahalainan käsitteen ja osakaslainan takaisinmaksun kuittaamisen osalta. 

Osakaslainana voidaan pitää tavanomaisen velkakirjaan perustuvan rahalainan lisäksi myös esimerkiksi kauppahintavelkaa, joka on syntynyt yhtiön myydessä omaisuuttaan osakkeenomistajalle tavanomaista pidemmällä maksuajalla tai muutoin olennaisesti tavanomaisesta poikkeavin sopimusehdoin. Yhtiön ja osakkaan väliset rahalainat eivät myöskään aina ole selkeitä yksittäisiä lainoja, joista on laadittu erillinen velkakirja. Osakaslainana verotettavaksi rahalainaksi voidaan katsoa myös yhtiön pankkitililtä maksetut osakkaan yksityismenot, jotka kirjataan yhtiön kirjanpitoon osakaslainaksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä ja joihin liittyy takaisinmaksutarkoitus.

Osakaslainan vähennyskelpoinen takaisinmaksu voi tapahtua rahasuorituksen lisäksi myös kuittauksena. Kuittaus edellyttää siviilioikeudellisesti kuittauskelpoista vastasaatavaa yhtiöltä, kuten palkkaa, kulukorvauksia tai jaettavaksi päätettyä osinkoa. Kuittaukseen käytetyt palkka ja osinko verotetaan kuittauksesta huolimatta kyseessä olevan verovuoden tulona. Lisäksi on syytä huomioida, että kuittauskelpoista on ainoastaan suorituksen nettomäärä mahdollisen ennakonpidätyksen ja muiden lakisääteisten suorituksesta pidätettävien erien jälkeen.

LUE LISÄÄ

Kuluttajansuojalain muutokset 1.10.2023 tuovat uusia velvoitteita verkkokauppaan

Kuluttajansuojalain muutokset tuovat muutoksia ja uusia velvoitteita verkkokauppaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille.

Kuluttajaluottojen korkokatto laskee lokakuusta alkaen nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Samalla korkokatto sidotaan korkolaissa tarkoitettuun viitekorkoon kuitenkin siten, että korko ei saa luottosopimuksen mukaan nousta tällöinkään yli 20 prosentin. Muutoksen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista rajoittamalla luotonantajien mahdollisuuksia harjoittaa luotonantoa nykyisenkaltaisella luottoriskitasolla.

Lakimuutos määrää myös järjestyksestä, jolla maksutavat esitetään kuluttajille. Ensin täytyy esittää maksutavat, joihin ei sisälly luottoa tai muuta maksunlykkäystä, vaan maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä.

Lisäksi henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus laajenee. Kun kuluttaja ostaa verkkokaupasta tuotteen tai palvelun, joka maksetaan myöhemmin esimerkiksi laskulla, edellytetään jatkossa henkilön vahvaa sähköistä tunnistamista.

LUE LISÄÄ

Energiamarkkinariitalautakunta aloittaa toimintansa syyskuun alussa

Valtioneuvosto on nimittänyt ensimmäistä kertaa energiamarkkinariitalautakunnan. Sen nelivuotinen toimikausi alkaa syykuun alussa ja kestää 31.8.2027 saakka. Lautakunta on riippumaton ja puolueeton muiden loppuasiakkaiden kuin kuluttajien vireille saattamia sähkömarkkinariita-asioita käsittelevä oikeussuojaelin.

LUE LISÄÄ

Palkka-avoimuus yrityksissä tulee lisääntymään

Alkukesällä EU:ssa hyväksytyllä palkka-avoimuusdirektiivillä on tarkoitus torjua kaikenlaista palkkasyrjintää sekä poistaa sukupuolten välisiä palkkaeroja. Työnantajalle on tulossa osoitusvelvollisuus, ettei ole rikkonut samapalkkaisuutta ja palkka-avoimuutta koskevia EU:n sääntöjä. Direktiiviin sisältyy myös säännöksiä palkkasyrjinnän uhreille maksettavista korvauksista ja sääntöjä rikkoville työnantajille määrättävistä seuraamuksista, kuten sakoista.

Uudet säännöt velvoittavat työnantajat antamaan työnhakijoille tiedot ilmoitetusta työstä maksettavasta alkupalkasta tai palkan vaihteluvälistä joko työpaikkailmoituksessa tai ennen haastattelua. Työsuhteessa olevalle työntekijälle tulee oikeus saada tieto siitä, millä kriteereillä palkkoja ja urakehitystä määritellään sekä mikä on työntekijäryhmien keskipalkkataso sukupuolen mukaan jaoteltuna.

Muutos tulee koskemaan kaikkia työnantajia. Yli 250 työntekijän yritysten on raportoitava vuosittain asiaankuuluvalle kansalliselle viranomaiselle sukupuolten palkkaeroista. Pienempien organisaatioiden on annettava vastaava raportti joka kolmas vuosi. Alle 100 työntekijän organisaatioilla ei ole raportointivelvollisuutta.

EU-direktiivin pohjalta valmistellaan kansallinen lainsäädäntö, jonka tulee olla voimassa viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

LUE LISÄÄ

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake