Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Toukokuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Ukrainan pakolaisille annettu apu vapautetaan arvolisäverosta

Hallitus esittää arvonlisäverolain väliaikaista muuttamista siten, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädettäisiin verottomiksi. Verottomuus koskisi lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan osin mahdollisimman pian ja osin 1.7.2022. Säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi taannehtivasti 24.2.2022 alkaen ja olemaan voimassa 31.12.2022 asti.

LUE LISÄÄ

Siirtohinnoittelun dokumentointi

Verottaja on julkaissut 28.4.2022 päivätyn ohjeen Siirtohinnoittelun dokumentointi. Siirtohinnoittelun dokumentointi on yrityksen elinkeinoverotusta varten laatima kirjallinen selvitys yrityksen ja siihen etuyhteydessä olevan ulkomaisen yrityksen välisten liiketoimien hinnoittelusta ja markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta.

Aikaisempaa ohjetta on päivitetty vuoden 2022 alusta voimaantulleiden lainmuutosten perusteella. Muutos vaikutti erityisesti ohjeessa käytettyyn terminologiaan liiketoimen määrittämisestä. Lisäksi ohjeeseen on lisätty uusi 2 luku, jossa kuvataan esimerkinomaisesti ja lyhyesti dokumentointia edeltäviä vaiheita, jotka verovelvollisen on hyvä huomioida varmistuakseen etuyhteystoimiensa markkinaehtoisesta siirtohinnoittelusta.

Ohjetta sovelletaan ensimmäisen kerran siirtohinnoittelun dokumentointiin, joka laaditaan 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta.

LUE LISÄÄ

Kustannustukilain kiinteiden kattamattomien kustannusten tuelle jatko

Hallitus antoi 25.5.2022 asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisen voimaantulosta. Laki koskee kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea ja on erityisesti suuremmille yrityksille tarkoitettu tuki koronapandemiasta aiheutuneiden taloudellisten haittojen korvaamiseksi.

Yritys voisi saada kustannustukea, jos siihen kohdistuu pandemianhallintaan liittyvä julkisoikeudellinen rajoitustoimi ja yrityksen 2,3 miljoonan tukikiintiö olisi täynnä tai täyttymässä, mutta yritykselle olisi edelleen perusteltua myöntää kustannustukea.

Laki ja asetus ovat tulleet voimaan 27.5.2022. Valtiokonttori tiedottaa myöhemmin hakuajan alkamisesta ja kestosta.

LUE LISÄÄ

Muutoksia työntekijän eläkelakiin ja työeläkkeiden rahoitussäädöksiin

Työntekijän eläkelakia ja työeläkkeiden rahoitussäädöksiä on muutettu. Jatkossa työeläkevakuutusyhtiöiden liikekulut kattavan työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosan määrittely tehdään yhtiökohtaisesti. Lakimuutoksilla mahdollistetaan lisäksi vanhuuseläkevastuiden joustaminen alaspäin.

Muutoksilla on täsmennetty periaatteita, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi vahvistaa työeläkevakuutusyhtiöiden välille eroja työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosaan liittyviin laskuperusteisiin. Hoitokustannusosa on laadittava turvaavuusperiaatteen mukaisesti siten, että työntekijöiden työeläketurvan hoidosta ja eläkkeensaajien palveluista syntyvät kustannukset tulevat katettua.

Lakimuutokset eivät vaikuta eläkkeiden määräytymiseen.

LUE LISÄÄ

Velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen uudistus parantaa velallisten pääsyä uuteen alkuun

Yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely uudistuvat heinäkuun alussa. Uudistus parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa ja nopeuttaa velkaantuneiden pääsyä uuteen alkuun. Jatkossa elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsy velkajärjestelyyn helpottuu, kun velkajärjestelyn edellytykset kevenevät ja velallisella on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn, vaikka hänen taloudellinen tilanteensa olisi vakiintumaton. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voi hakeutua nykyistä helpommin yrityssaneerauksen sijasta velkajärjestelyyn.

Jatkossa perinteisen yrityssaneerauksen rinnalla on uusi varhainen saneerausmenettely. Nykyistä yrityssaneerausta kutsutaan perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Velallinen voi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn, kun hän ei ole vielä maksukyvytön vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkana. Varhaiseen saneerausmenettelyyn myös pääsee helpommin.

Yrityssaneeraukseen hakeutumista koskevan päätöksen voi jatkossa tehdä osakeyhtiössä ja osuuskunnassa hallitus. Nykyisin yrityssaneeraukseen hakeutuminen edellyttää yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöstä.

LUE LISÄÄ

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee

Oikeusministeriö tiedottaa, että maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja että yritysluottotietoja. Lisäksi uusi maksuhäiriömerkintä ei jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen.

Jos luottotietolain mukainen luottokelpoisuusarviointi tehdään pelkästään automatisoidusti, jatkossa luottokelpoisuusluokan voi vaatia arvioitavaksi uudelleen. Tältä osin muutokset tulevat voimaan kesäkuun alussa.

LUE LISÄÄ

Tilinpäätöksen voi lähettää Kaupparekisteriin YTJ-palvelussa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että kesällä 2022 PRH avaa uuden palvelun YTJ:ssä tilinpäätösten ilmoittamiseksi kaupparekisteriin. Uuden palvelun käyttöönoton jälkeen sähköpostilla ei voi enää ilmoittaa tilinpäätöstä. YTJ-palveluun kirjaudutaan suomi.fi-tunnistautumisella ja palvelu ohjaa ilmoituksen teossa.

Tilinpäätösasiakirjat ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin vasta, kun yhtiökokous tai osuuskunnan kokous on vahvistanut tilinpäätöksen. Vahvistettu tilinpäätös pitää ilmoittaa kaupparekisteriin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Myöhässä ilmoitetusta tilinpäätöksestä peritään 85 euron käsittelymaksu.

LUE LISÄÄ

Heli Laaksomaa
Heli Laaksomaa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake