Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Elokuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
4 minutes

Korotetut matkakuluvähennykset verokortilla

Verohallinto tiedottaa, että parantuneet veroedut kodin ja työpaikan välisistä matkakuluvähennyksistä saa käyttöön, kun tekee uuden verokortin. Kun matkakulut tai kilometrikohtaiset vähennykset ilmoittaa verokorttihakemuksessa, aikaisempaa suurempi verovähennys voi pienentää loppuvuoden veroprosenttia.

Eduskunta päätti keväällä nostaa kodin ja työpaikan välisten matkakulujen enimmäismäärää tilapäisesti 7 000 eurosta 8 400 euroon. Lisäksi oman auton käyttöön liittyvät kilometrikohtaiset vähennykset kodin ja työpaikan välisillä matkoilla nousivat väliaikaisesti tälle vuodelle. Muutokset tulivat voimaan 1.7.2022 ja ovat voimassa vuoden 2022 loppuun. Lakia sovelletaan verovuoden 2022 verotuksessa takautuvasti vuoden 2022 alusta lukien.

LUE LISÄÄ

Laskutuspalveluyritysten ja työn suorittajien arvonlisäverotus

Verottaja on julkaissut 19.8.2022 uuden ohjeen Laskutuspalveluyritysten ja työn suorittajien arvonlisäverotus.

Laskutuspalveluyrityksen ja työn suorittajan arvonlisäverokäsittelyn määrittämiseksi tulee ensin selvittää, mitä laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja ovat sopineet maksettavasta korvauksesta: käsitteleekö laskutuspalveluyritys korvauksen palkkana vai työkorvauksena. Arvonlisäveroa suoritetaan vain liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Sen sijaan arvonlisäveroa ei suoriteta, jos saatu vastike on ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa.

Arvonlisäverotuksessa laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja voivat toimia seuraavilla eri tavoilla:

  1. Laskutuspalveluyrityksen työn suorittajalle maksama korvaus on palkkaa ja työn tilaajaa laskutetaan työstä laskutuspalveluyrityksen nimissä.
  2. Laskutuspalveluyrityksen työn suorittajalle maksama korvaus on työkorvausta ja työn tilaajaa laskutetaan työstä laskutuspalveluyrityksen nimissä.
  3. Laskutuspalveluyritys tarjoaa työn suorittajalle vain palvelua, kuten esimerkiksi laatii laskun työn tilaajalle työn suorittajan nimissä.

LUE LISÄÄ

Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset

Verottaja on julkaissut 18.8.2022 uuden ohjeen Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa.

Verotuskäytännössä on hyväksytty, että myös laskutuspalveluyritys voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti matkalaskua vastaan, jos laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja ovat sopineet työtä koskevan suorituksen maksamisesta palkkana. Lisäksi edellytetään, että työn suorittaja on sopinut asiakkaan kanssa matkakustannusten korvaamisesta. Jotta laskutuspalveluyritys voi varmistua siitä, mitä työn suorittaja ja asiakas ovat sopineet, on työn suorittajan ja asiakkaan sopimat matkakustannusten korvaukset käytännössä eriteltävä asiakkaalle toimitettavalla laskulla.

LUE LISÄÄ

Työstä aiheutuvat kustannukset ennakkoperinnässä

Verottaja on julkaissut 23.8.2022 päivitetyn ohjeen Työstä välittömästi johtuvat kustannukset ennakkoperinnässä. Ohjetta on päivitetty korkeimman hallinto-oikeuden kokonaispalkkasopimusta koskevan päätöksen KHO 2022:72 perusteella.

Työnantaja ja palkansaaja voivat tehdä niin sanotun kokonaispalkkasopimuksen, jolloin palkan määrä on sama riippumatta siitä, korvaako työnantaja työntekijälle työstä aiheutuneita kustannuksia. Tällöin Verohallinnon kustannuspäätöksen ja työsopimuksen mukaisesti maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset ovat työntekijälle verovapaata tuloa (KHO 2022:72). Matkakustannusten määrä vähennetään kokonaispalkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

LUE LISÄÄ

Henkilötunnuksiin uusia välimerkkejä

Valtioneuvosto antoi uusia välimerkkejä koskevan asetuksen 8. heinäkuuta. Henkilötunnukseen otetaan vuoden 2023 alusta lähtien käyttöön uusia välimerkkejä, jotka osoittavat vuosisadan. Jo käytössä olevat henkilötunnukset eivät uudistuksen vuoksi muutu. Esimerkiksi Suomeen työn johdosta muuttaville ulkomaalaisille annettavissa henkilötunnuksissa voidaan ottaa uusia välimerkkejä käyttöön.

​​​​​​​​​​Asetuksella henkilötunnukseen sisältyvä välimerkki tulee myös yksilöiväksi osaksi tunnusta eli henkilötunnukset voi erottaa toisistaan pelkästään eri välimerkki. Asetusmuutos tulee voimaan 1.1.2023. Uuden välimerkin sisältäviä henkilötunnuksia annetaan vasta nykyisin käytössä olevien välimerkkien loputtua.

LUE LISÄÄ

Työsopimuslain ja työaikalain muutokset

Työnantajan on jatkossa annettava työntekijälle kirjallisesti entistä kattavammat tiedot työsuhteen ehdoista. Tiedot on annettava, jos ne eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Vaihtelevan työajan sopimuksia käyttävien työnantajien on jatkossa tarkasteltava toteutunutta työaikaa 12 kuukauden välein. Voimassa olevissa työsopimuksissa on tehtävä ensimmäinen tarkastelu 12 kuukauden sisällä lain voimaantulosta eli 1.8.2023 mennessä.

Työnantajan on maksettava vaihtelevaa työaikaa noudattavalle työntekijälle kohtuullinen korvaus, jos työvuoro peruuntuu 48 tuntia ennen työvuoron alkua. Tämä koskee tilanteita, joissa tällaista korvausta tai palkkaa ei muutoin maksettaisi lain, työehtosopimuksen tai sovitun työvuoron sitovuuden perusteella.

Muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2022.

LUE LISÄÄ

Yrittäjän eläkelakiin ( YEL ) ehdotetaan muutoksia

Hallitus esittää yrittäjän eläkelakiin (YEL) muutoksia. Lakiuudistuksella pyritään parantamaan yrittäjien eläketurvaa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

YEL-työtulon määritelmää ei muutettaisi, mutta sen perusteena olevia tietoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Työtulon vahvistettaessa käytettävä palkka tai korvaus määräytyisi yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkan perusteella. Tämän lisäksi eläkelaitos ottaisi huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Lakiuudistuksessa edellytetään, että eläkeyhtiöt tarkistavat työtulot säännöllisesti joka kolmas vuosi.

Uudistetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023

LUE LISÄÄ

Muutoksia 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamiseksi – irtisanovalle työnantajalle tulee uusi muutosturvamaksu

55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-asemaa pyritään parantamaan uudella muutosturvakokonaisuudella, johon kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha ja vapaaehtoinen muutosturvakoulutus. Työnantajille tämä tarkoittaa uutta muutosturvamaksua. Samalla työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä, ja lisäpäivät poistuvat kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Uutta muutosturvaa koskevia säännöksiä sovelletaan ja irtisanovan työnantajan muutosturvamaksu peritään, jos palkansaaja on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen.

LUE LISÄÄ

Sähköisen kaupparekisteriotteen saa maksutta Virre-palvelusta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että yrityksen tai asunto-osakeyhtiön sähköisen kaupparekisteriotteen saa maksutta PRH:n Virre-tietopalvelusta.

Maksuton sähköinen kaupparekisteriote sisältää yrityksestä kaupparekisteriin merkityt tiedot, kuten yrityksen nimen, toimialan, kotipaikan, yhteystiedot ja vastuuhenkilöt. Tilattavat kaupparekisteriotteet ovat jatkossakin maksullisia.

LUE LISÄÄ 

Heli Laaksomaa
Heli Laaksomaa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake