Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Maaliskuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Veronumerorekisteri päivitetty maaliskuussa 2023

Veronumerorekisteri on päivitetty ajantasaiseksi keväällä 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukaisesti. Julkisesta veronumerorekisteristä on poistettu maaliskuun 2023 aikana tiedot rakennusalalla työskentelevistä henkilöistä, joista ei ole annettu Verohallintoon rakennusalan ilmoitusvelvollisuuteen perustuvia työntekijäilmoituksia viimeisen kahden vuoden aikana.

Henkilöille, joiden tiedot on poistettu veronumerorekisteristä, ei ole lähetetty erillistä ilmoitusta. Veronumerorekisteriin voi hakeutua tarvittaessa uudelleen.

LUE LISÄÄ

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys

Verohallinto on julkaissut 22.3.2023 päivätyn ohjeen Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys. Ohjeen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksen saavat tehdä kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset. Yhdistelmävähennys tehdään laissa tarkoitettujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen ja ostopalvelumenojen perusteella.

Yhdistelmävähennys muodostuu kahdesta osasta.

  • Ensimmäinen osa on yleinen lisävähennys, joka on 50 prosenttia yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Yleisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.
  • Toinen osa on tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen lisääntymisen perusteella tehtävä ylimääräinen lisävähennys, joka on 45 prosenttia verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien yhdistelmävähennykseen oikeuttavien menojen erotuksesta. Ylimääräisellä lisävähennyksellä ei ole vähimmäismäärää, mutta sen verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Ylimääräisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2024.

LUE LISÄÄ

Matkakustannukset erityisalalla

Verohallinto on julkaissut 24.3.2023 päivätyn ohjeen Erityisalalla työskentelevän matkakustannukset.  Verotus- ja oikeuskäytännössä erityisaloina on pidetty rakennus-, maanrakennus- ja metsäalaa. Erityisalalla työmatkan käsite on muita aloja laajempi, kun työmatkana pidetään myös päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa.

Ohjeessa on mm. täsmennetty omistajayrittäjän varsinaisen työpaikan käsitettä.

Erityisalalla toimivan yhtiön omistajayrittäjä voi yhtiön hallintoon liittyvien tehtävien lisäksi työskennellä samanlaisissa työtehtävissä kuin muutkin yhtiön työntekijät. Omistajayrittäjällä voi kuitenkin olla varsinainen työpaikka joko yhtiön toimitiloissa tai kotonaan. Jos omistajayrittäjällä on varsinainen työpaikka, häneen ei sovelleta erityisalan työntekijää koskevia kustannusten korvausten verovapauden rajoituksia.

LUE LISÄÄ

Yrityssaneeraus sujuvammaksi ja yksinkertaisemmaksi

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset, jotka sujuvoittavat ja yksinkertaistavat saneerausmenettelyn eri vaiheita. Saneerausohjelma voidaan aiempaa helpommin vahvistaa nopeasti, sillä ohjelman vahvistamiseen nopeutetussa menettelyssä vaaditaan aiempaa pienemmän velkojaenemmistön kannatus.

Velallisella on myös laajempi mahdollisuus järjestellä sopimusvastuitaan. Tarkoituksena on näin parantaa sellaisten yritysten saneerausmahdollisuuksia, joita muutoin uhkaisi konkurssi.

Muutokset tulevat voimaan 1.6.2023.

LUE LISÄÄ

Automaattiset hallintopäätökset

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.5.2023.

Hallintoasian ratkaiseminen automaattisesti on mahdollista siltä osin kuin ratkaiseminen ei edellytä kyseistä asiaa koskevaa tapauskohtaista harkintaa. Automaattisen päätöksenteon arvioidaan nopeuttavan käsittelyä.

Lakiin on lisätty säännöksiä, joilla varmistetaan hyvän hallinnon periaatteiden, läpinäkyvyyden ja virkavastuun toteutuminen automaattisessa päätöksenteossa. Vaatimusten toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä niiltä valtion virastoilta ja laitoksilta, joilla on tällä hetkellä käytössä automaattista ratkaisemista. Muutostarpeet kohdistuvat ainakin Digi- ja väestötietoviraston, Liikenne- ja viestintäviraston, Maanmittauslaitoksen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Rahoitusvakausviraston, Ruokaviraston, Tullin, työ- ja elinkeinotoimistojen, Valtiokonttorin sekä Verohallinnon prosesseihin. Uusi sääntely koskee myös julkista hallintotehtävää hoitavia yksityisiä toimijoita.

LUE LISÄÄ

Uudistettu kaupparekisterilaki

Uudistettu kaupparekisterilaki on vahvistettu 23.3.2023 ja se tulee voimaan 1.6.2023. Lakia aletaan soveltaa vaiheittain.

Toiminimiyrittäjän ei pääosin enää tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin. Toiminimiyrittäjän ilmoittautuminen kaupparekisteriin on jatkossakin pakollista muun muassa silloin, kun yritystoiminnassa käytetään toiminimeä, jolle yrittäjä haluaa yksinoikeuden.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perii maksun. Maksu on 150 – 600 euroa riippuen myöhästymisen kestosta. PRH alkaa määrätä myöhästymismaksua vuoden 2025 alusta lähtien, jolloin maksu koskee joulukuussa 2024 ja sen jälkeen päättyvää tilikautta. Vuodesta 2026 alkaen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tarkistaa kaupparekisteriin merkityt tiedot vuosittain. Jos kaupparekisteriin merkittyjä tietoja ei tarkisteta, PRH voi määrätä yritykselle laiminlyöntimaksun.

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosialliset edunsaajat, ja useimpien yritysten täytyy tehdä edunsaajailmoitus. Uuden kaupparekisterilain myötä PRH voi poistaa yrityksen kaupparekisteristä, jos se ei ole ilmoittanut tosiallisia edunsaajia. PRH voi aloittaa poistomenettely aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua kaupparekisterilain voimaan tulosta.

LUE LISÄÄ

Heli Laaksomaa
Heli Laaksomaa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake