Myyjän virhevastuu autokaupassa

Myyjän vastuu autokaupassa
4 minutes

Moni käytettyjen autojen myyntialalla toimiva tuntee ilmaisun ”perävalotakuu”. Ilmaisulla tarkoitetaan sitä, että myyjän vastuu päättyy siihen hetkeen, kun myydyn auton takavalot katoavat näkyvistä. Onko perävalotakuu edelleen paikkansa pitävä ja käypä periaate autokaupan virhetilanteissa?

Tässä kirjoituksessa käsitellään myyjänä toimivan yrityksen vastuuta autokaupan virhetilanteissa, kun ostajana on kuluttaja. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen autokauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain tavarankauppaa koskevia säännöksiä.

Autokaupan osapuolten välinen sopimus virhearvioinnin lähtökohtana

Milloin autokaupassa on virhe? Kuten muussakin tavarankaupassa, myös autokaupassa tulee ensimmäisenä tarkastella, mitä osapuolet ovat sopineet kaupan kohteena olevasta autosta kauppaa tehtäessä. Lähtökohtana virhearvioinnissa on siis myyjän ja ostajan välinen sopimus. Autokaupan kauppasopimukset sisältävät harvoin tarkempia määräyksiä esimerkiksi ajoneuvon kunnosta. Virhearvioinnissa merkitystä saattavatkin saada muut kaupan yhteydessä esillä olleet seikat, kuten myyjän markkinointitekstit.

Auton tulee olla soveltua käyttötarkoitukseensa eli käytännössä olla tieliikennekelpoinen. Mikäli myyjä tietää, ettei ajoneuvo olisi katsastuskelpoinen kaupantekohetkellä ja haluaa luovuttaa auton muutoin kuin tieliikennekelpoisena, tulee myyjän saattaa tämä selkeästi ostajan tietoon ennen kauppaa. Vastaavasti ostajan tulee saattaa myyjän tietoon ennen kauppaa mahdollinen erityinen aiottu käyttötarkoitus tai erityinen laatuvaatimus, jos hänellä on sellainen. Myyjä ei joudu vastuuseen virheestä, mikäli auto ei soveltuisi ostajan erityisiin tarpeisiin, joista myyjällä ei ole tietoa kauppaa tehtäessä.  

Miten autokaupan virhevastuun arviointi tapahtuu?

Virhevastuun arviointi tapahtuu tapauskohtaisella arvioinnilla. Muun muassa ajoneuvon ikä, ajokilometrit ja hinta vaikuttavat siihen, millaista kuntoa ostaja voi perustellusti autolta edellyttää, ja milloin autossa kaupan jälkeen ilmenevää vikaa voidaan pitää virheenä. Uuden tai lähes uuden ja arvokkaan auton kaupassa jo pienehkö vika voi muodostaa myyjän vastuulla olevan virheen. Sen sijaan iäkkään ja huokeahintaisen auton ostajan tulee varautua siihen, että ajoneuvossa saattaa ilmetä tavanomaisen kulumisen vuoksi monenlaisia korjaustarpeita, jotka jäävät ostajan vastuulle.

Virhearviointi tehdään luovutushetken kunnon perusteella. Myyjä vastaa virheestä, joka autossa oli olemassa kaupantekohetkellä, vaikka vika ilmenisi vasta myöhemmin. Laissa on lisäksi säädetty kuluttajan suojaksi niin sanotusta virheolettamasta: Virheen oletetaan olleen olemassa luovutushetkellä, jos se ilmenee vuoden kuluessa luovutushetkestä. Myyjä voi kumota oletuksen osoittamalla, että virhe on syntynyt vasta luovutushetken jälkeen. Oletus kumoutuu myös, mikäli havaitaan, että vika on tavanomaisen kulumisen seurausta.

Takuun ja virhevastuun välinen suhde

Myyjä myöntää toisinaan myös käytetyn auton kaupassa tietyn määräajan mittaisen tai tiettyihin ajokilometreihin sidotun takuun. Antamalla takuun yritys sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista takuuehtojen mukaisesti. Yritys vastaa takuuaikana ilmenevistä vioista ja muista takuussa määritellyistä asioista.

Takuun antaneen myyjän vastuu takuuaikana on lähtökohtaisesti laaja. Myyjä ei kuitenkaan vastaa takuun perusteella esimerkiksi viasta, joka johtuu ostajan puolella olevasta syystä, kuten auton vääränlaisesta käyttämisestä tai huolto-ohjeiden selkeästä laiminlyönnistä.

Usein kuulee sanottavan, että takuuajan päättyminen katkaisee myyjän virhevastuun. Asia ei ole näin yksiselitteinen. Myyjänä toimivan yrityksen on hyvä muistaa, että takuuajan päättyminen ei tarkoita virhevastuun päättymistä. Kuluttajalla on takuuajan päättymisestä huolimatta edelleen mahdollisuus vedota myyjän virhevastuuseen muiden kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten mukaisesti.

Auton ostajan reklamaatio virhevastuun edellytyksenä

Autokaupassa sovelletaan yleistä sopimusoikeudellista periaatetta reklamaatiovelvollisuudesta. Ostajan tulee vedota autokaupan virheeseen tekemällä virheilmoitus myyjälle. Mikäli ostaja laiminlöisi reklamaatiovelvollisuutensa, myyjän virhevastuu saattaa väistyä.

Virheilmoitus eli reklamaatio tulee tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi tullut se havaita. Kuluttajakaupassa on säädetty lisäksi erityisestä kahden kuukauden määräajasta: Ostajalla on aina oikeus tehdä reklamaatio kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen. Lisäksi myyjä vastaa virheestä reklamaation viivästyttyä, mikäli kyse olisi myyjän törkeän huolimattomasta tai kunnianvastaisesta ja arvottomasta menettelystä.

Virheen seuraamukset

Käytetyn auton kaupan virhetilanteessa ensisijainen seuraamus on virheen oikaiseminen. Myyjän tulee tehdä oikaisu eli vian korjaaminen omalla kustannuksellaan kohtuullisessa ajassa, alentamatta auton arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. Vaihtoehtoisesti myyjä voi toimittaa ostajalle virheettömän tavaran, mikä on kuitenkin käytännössä harvemmin käytetty seuraamus.

Myyjä voi kieltäytyä virheen oikaisusta ostajan vaatimalla tavalla, mikäli siihen olisi este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos virheen oikaisusta aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia.

Jos virhettä ei voida korjata, tulevat seuraamuksina kysymykseen hinnanalennus tai kaupan purku. Hinnanalennus tarkoittaa virhettä vastaavaa, tapauskohtaiseen harkintaan perustuvaa rahallista hyvitystä. Kaupan purku voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos virhettä ei saada lainkaan korjattua tai sama vika uusiutuu monta kertaa. Oikeutta kaupan purkuun ei ole, mikäli kyse on vähäisestä virheestä. Kaupan purku tarkoittaa suoritusten molemminpuolista palauttamista, eli myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle ja ostajan on palautettava auto myyjälle.

Autokaupan virhetilanteen hoitaminen myyjän kannalta pähkinänkuoressa:

  • Mikäli saat virheilmoituksen, perehdy siihen sekä virhetilanteeseen huolellisesti.
  • Tee tarvittavat toimet sen selvittämiseksi, onko kyseessä myyjän vastuulla oleva virhe.
  • Mikäli virheen olemassaolo todetaan, selvitä virheen oikaisemisen mahdollisuus ja korjaa vika kohtuullisessa ajassa.
  • Jollei vian korjaaminen tule kyseeseen, pyri sopimaan asia kohtuullisella hinnanalennuksella tai sopimalla kaupan purkamisesta.

Riitatilanteiden välttämiseksi myyjän kannattaa ottaa yhteyttä riidanratkaisuun perehtyneeseen lakimieheen jo reklamaatiokirjeen saavuttua. Talenomin asiantuntijat ovat käytettävissäsi.

Johanna Lehtinen
Johanna Lehtinen

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake