Muutosjohtaminen – mitä se on ja miten onnistua?

4 minutes

Mitä on muutosjohtaminen ja miten onnistua siinä?

Elämme jatkuvaa muutosten aikaa, kun digitaalisaatio ja uudet teknologiat muuttavat työskentelytapojamme ja tuovat uusia mahdollisuuksia työn tekemiseen. Yritysten on jatkuvasti kehitettävä toimintaansa, jotta tarjottavat tavarat tai palvelut vastaavat ajankohtaiseen kysyntään. Kannattava ja kasvava yritys tarjoaa pitkäjänteisesti lisäarvoa asiakkailleen. Muutoksen onnistuminen edellyttää, että yrityksessä toimivat ihmiset muuttavat käyttäytymistään ja toimintamallejaan. Muutos edellyttää johtamista. Tässä blogissa käsittelemme muutosjohtamista seuraavista näkökulmista:

 • Muutoksessa keskeistä ihmisten muuttuminen
 • Muutosprosessi on investointi
 • Muutosjohtamiseen liittyy systeemi- ja strategia-ajattelu sekä ketteryys
 • Onnistuneen muutosjohtamisen elementit
 • Talenom muutosjohtamisen tukena

”Muutosjohtaminen pähkinänkuoressa”

Muutosjohtaminen on viitekehys, joka keskittyy johtamiseen ihmisten näkökulmasta. Sitä voi myös ajatella keinona, jonka avulla muutos luodaan eloon työpaikalla. Muutosjohtamisen päämääränä on kuljettaa yksilöt muutoksen läpi, niin että muutoksella tavoitellut hyödyt toteutuvat organisaatiossa.

Muutos riippuu ihmisistä

On yksinkertaista todeta, että yrityksellä on oltava tarkoituksenmukaiset rakenteet, prosessit ja järjestelmät, jotta muutosprosessi johtaa haluttuun lopputulemaan. Kuvailemme yrityksiä usein mitattavissa olevilla, kvantitatiivisilla suureilla. Tällöin usein unohtuu, että yritys on yhtä suuri kuin siellä toimivat ihmiset. Siten muutoksen hallinta ja muutoksessa onnistuminen edellyttää rakenteita, prosesseja ja järjestelmiä käyttävien ja niitä luovien ihmisten huomioimista. Tekninen ja inhimillinen näkökulma on hallittava samanaikaisesti muutosjohtamisessa.

Muutos vaatii panostuksia

Muutosvaihe vie kuitenkin aikansa. Muutos tuo mukanaan kustannuksia. Muutos on myös investointi. Muutoksen kustannukset näkyvät sekä rahallisesti euroina että yrityksen tunneilmaston hallinnan vaatimina panostuksina.

Muutosjohtamisella tuetaan ihmisten käyttäytymisen muutosta. Muutoksen edellytyksenä on, että yrityksessä toimivat ihmiset sitoutuvat toimimaan yhdessä muutostavoitteen saavuttamiseksi.  Mitä nopeammin yrityksessä toimivat ihmiset muuttavat käyttäytymistään tavoitteiden mukaisesti, sitä nopeammin realisoituu muutoksella tavoiteltu lisäarvo asiakkaille ja yritykselle.

Muutoksen johtamisella tuetaan ihmisten muuttumista siten, että muutoksen negatiiviset vaikutukset ja kustannukset minimoituisivat ja tavoiteltava lisäarvo realisoituisi. Muutosjohtaminen koostuu toimenpiteistä, jotka tukevat ja edesauttavat yksikön ja organisaation muutoksen onnistumista sekä muutoksen tavoiteltuja liiketoiminnallisia tavoitteita.

Muutoksen johtamisen tukena ketteryys ja systeemiajattelu

Yritys on itsessään eri toiminnoista koostuva systeemi ja yritys toimii osana ympäristöään. Yrityksen menestyksekäs muutoksen johtaminen edellyttää systeemiajattelua (ks. esim. Viheliäisten ongelmien ratkaiseminen systeemiajattelulla – Sitra). Voidaan sanoa, että yksittäisten, merkittävien muutosprosessien ohella, yritysten on oltava muutokseen jatkuvasti taipuvaisia ja siten ketteriä, jotta ne voivat säilyttää kilpailukykynsä. Ketterän organisaation keskeisiä periaatteita ovat jatkuva kehittyminen sekä oppiminen kokeilujen, onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Ketteryys merkitsee siten joustavuutta ja muutosmyönteisyyttä, jotka tarjoavat hyvän alustan onnistuneelle muutoksen johtamiselle.

Muutoksen johtamisen taustalla strategia-ajattelu

Yrityksen vastaus muutostarpeeseen saa usein alkunsa strategiatyöskentelyssä. Strategiassa määritellään toimenpiteet, joilla haluttu tavoitetila saavutetaan. Voidaan sanoa, että yrityksen muutosta ei voi erottaa strategiatyöskentelystä, ja päinvastoin. Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin myös kaksikätinen strategia-ajattelu ja innovaatioiden johtaminen (ks. esimerkki ). Lukuisten organisaatiotutkimusten mukaan pitkällä tähtäimellä parhaiten menestyvät niin sanotut kaksikätiset organisaatiot, jotka samanaikaisesti sekä kehittävät vahvuuksiaan että hakevat uusia avauksia. 

Onnistuneen muutosjohtamisen elementit

Onnistunutta muutosta voidaan kuvata eri näkökulmista. Muutoksen laajuudesta ja luonteesta riippumatta onnistuneen muutoksen elementeiksi on eri tutkimusten mukaan nostettavissa seuraavat:

 • Suunnittele muutosprosessi ja valmistele organisaatio
 • Määritä tavoite ja viesti se selkeästi
 • Määrittele keskeiset menestystekijät ja mittarit
 • Perustele muutos selkeästi
 • Sitouta kohderyhmät ja huomioi yksilöt
 • Viesti ja vuorovaikuta jatkuvasti ja avoimesti
 • Ylläpidä luottamusta ja turvallisuuden ilmapiiriä

Muutos on onnistunut, kun asetettuja muutoksen tavoitteita saavutetaan ja odotettua toimintaa ilmenee.

Ota Talenom tueksi muutoksen onnistumisen varmistamiseksi

Talenomilta saat apua liiketoimintaa koskevan tiedonhallintaan. Muutoksen taustatekijöiden tai muutosajureiden havainnointi sekä muutosprosessin seuranta vaativat tuekseen tehokasta tiedonhallintaa. Liiketoimintaa koskevan tiedon hallinta on systemaattista tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia. Erityyppiset Business Intelligence- ja liiketoiminta-analyysin työkalut tukevat muutoksen johtamista.

Talenom tukee yritysten muutosta strategisen ja talouden johtamisen palveluilla, CFO-palveluilla. Muutoksessa onnistuminen edellyttää erilaisten tiedonhallinnan työkalujen soveltamista käsillä olevassa muutoksessa ja myös luovuutta kyseenalaistaa erilaisia skenaarioita. Jälkikäteen on helppo selittää muutoksen taustalla olevia tekijöitä, mutta niiden havaitseminen muutosprosessin keskellä on haasteellisempaa. CFO on yritysjohdon kumppani muutoksen johtamisessa.

Tavoitemittarit antavat edellytykset muutosprosessin etenemisen arvioinnille

Lisäksi muutoksen tavoitteiden ilmaiseminen mitattavissa olevina suureina on keskeinen osa muutoksen viestintää. Hyvin muotoillut tavoitemittarit antavat edellytykset muutosprosessin etenemisen arvioinnille. Sitä saat mitä mittaat -periaate on hyvä muistaa. Tavoitteiden merkityksellisyyttä henkilöstölle lisää, jos ilmaistaan selkeästi muutoksen vaikutus esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, työympäristöön ja työntekijän henkilökohtaiseen kehittymiseen. Talenomin Konsultointi- ja HR-palvelut tukevat muutoksen onnistumista myös näissä kysymyksissä.

Muutos voi herättää myös vero- ja lakikysymyksiä

Liiketoiminnan muutokseen liittyy usein monimutkaisia lakikysymyksiä esimerkiksi työ- ja sopimusoikeuteen liittyen. Talenom Konsultointipalveluiden lakimiehet ovat mielellään tukenasi muutoksessa. Muutos voi merkitä myös yritys- tai omistusrakenteen muutoksia, joihin liittyvät vero- ja lakikysymykset ovat Talenom Konsultointipalveluiden ydinosaamista. Lisäksi kansainvälinen yhteistyöverkostomme antaa vahvan tuen myös kansainvälisten muutosprosessien toteuttamiseen.

Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä onnistuneita muutoksia yrityksessäsi!

Heli Hookana
Heli Hookana

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake