Kannattaako sijoittaa yrityksen kautta vai yksityishenkilönä?

5 minutes

Sijoittamisen suosio on kasvanut viime vuosina ja se nähdään nykyään osana aktiivista omaisuudenhoitoa ja talouden hallintaa. Sijoittaminen tarjoaakin hyvän mahdollisuuden ansaita tuottoa. Lisäksi se voi olla järkevä tapa suojautua inflaatiolta ja taloudellisilta riskeiltä. Sijoittamisen avulla on myös mahdollisuus kasvattaa varallisuutta ja saavuttaa taloudellista riippumattomuutta.

Yleisimpiä sijoittamisen kohteita ovat osakkeet, rahastot, kiinteistöt, joukkovelkakirjalainat, valuuttakauppa sekä virtuaalivaluutat. Sijoittaminen on mahdollista joko yrityksen kautta tai yksityishenkilönä. Vaihtoehdot kannattaa selvittää aina tapauskohtaisesti, riippuen sijoitustoiminnan laajuudesta, tavoitteista, taloudellisesta tilanteesta, riskinsietokyvystä sekä verotuksellisista seikoista.

Tässä blogitekstissä käymme läpi millaisessa tilanteessa sijoittaminen yrityksen kautta voisi olla järkevää ja esimerkiksi, mitä verotuksellisia asioita tulisi tällöin huomioida. Lisäksi kerromme sijoittamisesta yksityishenkilönä ja miten tämä eroaa yrityksen kautta sijoittamisesta.

Sijoittaminen yrityksen kautta

Sijoittaminen yrityksen kautta voi olla järkevää, jos sijoitustoiminta on laajamittaista ja toiminta edellyttää suuria pääomia. Voi myös olla, että sijoitustoiminta ja henkilökohtainen omaisuus halutaan pitää selkeästi erillään. Lisäksi, jos pitkän aikavälin tavoitteena on sijoitusten kasvattaminen, voi toiminnan aloittaminen yrityksen kautta olla hyvä ratkaisu.

Myös riskinhallinnan näkökulmasta voi yrityksen kautta sijoittaminen olla turvallisempaa. Yritys voi myös tarjota enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia esimerkiksi yritysjärjestelyjen, omistuspohjan muuttamisen tai sukupolvenvaihdosten toteuttamiseen.

Sijoitustoiminta voidaan käynnistää joko olemassa olevan yhtiön kautta tai perustamalla osakeyhtiö.

Mikäli mietit ratkaisua, joka puoltaa sijoittamista yrityksen kautta, autamme sinut mielellämme alkuun.

Yrityksen toiminnan luonne vaikuttaa verotukseen

Osakeyhtiön saamat tuotot sekä luovutusvoitot verotetaan pääsääntöisesti 20 %:n yhteisöverokannan mukaan. Poikkeuksena on toiselta julkisesti noteeraamattomalta osakeyhtiöltä saadut osinkotulot, jotka ovat tällä hetkellä kokonaan verovapaita. Verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen osalta, esimerkiksi sijoitusten arvonalentumisiin sekä luovutustappioiden vähennyskelpoisuuteen on olemassa rajoituksia. Jos yhtiön toiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, edellä mainittuja rajoituksia ei ole. Tämä edellyttää, että yhtiön sijoitustoiminta on luonteeltaan jatkuvaa, suunnitelmallista, aktiivista, voittoa tavoittelevaa sekä sisältää taloudellisen riskin.

Mikäli yhtiön toiminta täyttää elinkeinotoiminnan määritelmän, kuuluvat sijoitukset pääsääntöisesti yhtiön vaihto-omaisuuteen. Tällä on merkitystä sijoitusten arvostamiseen, jolloin mahdollinen arvonalennus on vähennyskelpoinen, vaikka se ei olisi vielä realisoitunut. Myös sijoitusten luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia tappion syntymisvuonna.

Sijoittajan tuotto yhtiön kautta

Sijoittajan on mahdollista saada tuottoa yhtiöstä joko palkan tai osingon muodossa. Palkka verotetaan ansiotulona ja se on yhtiölle vähennyskelpoinen kulu. Yhtiön nettovarallisuus – josta osakkaan huojennettu osinko lasketaan, muodostuu eri tavalla riippuen siitä mihin omaisuuserään yhtiön omistamat sijoitukset kuuluvat verotuksen näkökulmasta.

Yhtiön sijoitustoiminnan luonteella sekä sijoitusstrategialla on vaikutusta toisaalta yhtiön kulujen vähennyskelpoisuuden rajoituksiin eli verotettavaan tuloon, mutta myöskin sijoitusten arvostamiseen ja nettovarallisuuden muodostumiseen. Tällä saattaa olla huomattava verovaikutus sijoittajan henkilökohtaisten osinkotulojen kannalta, mikä kannattaa huomioida vertailua tehdessä.

Huomioi kokonaisverotuksen vaikutus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, ja se maksaa verotettavasta tulosta 20%:n yhteisöveron. Kokonaisverotuksen kannalta sijoittaminen yrityksen kautta on usein verotuksellisesti järkevää silloin, kun yhtiöstä nostetaan huojennettua osinkoa tai kohtuullista palkkaa ja loput varat sijoitetaan uudelleen. Huojennettu osinko on yhteydessä yhtiön nettovarallisuuteen, jolloin varsinkin alussa voi olla järkevää jättää kaikki varat yhtiöön ja sijoittaa ne uudelleen. Tämä mahdollistaa sen, että kokonaisverotus jää korkeintaan 20%:n tasolle, ja yhtiö voi sijoittaa varoista maksimaalisen määrän uudestaan. Myös nettovarallisuutta on mahdollista kerryttää tällä tavoin, mikä mahdollistaa suuremman osingon myöhemmin.

Sijoittaminen yksityishenkilönä

Sijoitustoiminnan ollessa pienimuotoista, on yksityishenkilönä sijoittaminen yleensä perusteltua. Tällöin sijoituksiin liittyvät oikeudet, velvollisuudet sekä riskit ovat henkilökohtaisia (tai yhteisvastuullisia). Vastaavasti sijoituksista saadut tuotot ovat vapaasti sijoittajan käytettävissä.

Verotus yksityishenkilönä sijoittamisen osalta

Verotuksen näkökulmasta yksityishenkilön sijoitustoiminnan nettotuottoja verotetaan lähtökohtaisesti 30 % tai 34% (yli 30 000 e) pääomatuloverokannan mukaan. Tämä on suhteellisen paljon 20 %:n yhteisöveroon nähden. Kuitenkin yksityishenkilölle on olemassa verohuojennuksia, joita yhteisöt eivät voi hyödyntää:

  1. Omaisuuden myynnin yhteydessä ja luovutusvoiton laskennassa yksityishenkilöllä on mahdollisuus hyödyntää hankintamenon sijaan myyntihinnasta laskettua hankintameno-olettamaa, joka on joko 20 % tai 40 % omistusajasta riippuen. Jos myydyn omaisuuden arvonnousu on huomattava, voidaan hankintameno-olettamaa hyödyntäen päästä 18-28 %:n verorasitukseen.
  2. Luovutustappioiden laajempi vähennysoikeus tuli voimaan vuonna 2016: Luovutustappiot on nykyään vähennyskelpoisia kaikista pääomatuloista – ei vain luovutusvoitoista. Luovutustappio on vähennettävissä kaikista pääomatuloista seuraavana viitenä verovuonna.

Osakesäästötilin avulla verohyötyjä

Lisäksi yksityishenkilöille tuli vuoden 2020 alussa mahdollisuus avata erillinen osakesäästötili, jonka kautta voi sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin. Osakesäästötili tarjoaa sijoittajalle verohyötyjä, sillä tilin sisällä sijoitusten luovutusvoitot ja osingot ovat verovapaita ja veroa maksetaan vasta sitten, kun varoja nostetaan tililtä. Tämä mahdollistaa verovelan lykkäämisen sekä korkoa korolle -ilmiön hyödyntämisen.


Mahdollisen tappion saa vähentää verotuksessa vasta, kun tili lakkautetaan. Osakesäästötilille voi maksimissaan sijoittaa 50 000 euroa. Se soveltuu erityisesti pitkän aikavälin säästämiseen ja varallisuuden kasvattamiseen. Verohyötyjen sekä korkoa korolle -ilmiön ansiosta säännölliset sijoitukset osakesäästötilille voivat tuottaa merkittäviä summia pitkällä aikavälillä.

Sijoittamiseen liittyy riskinottoa ja mahdollisuuksia

Vaikka sijoittaminen tarjoaakin mahdollisuuksia taloudellisen menestyksen saavuttamiseen, on tärkeää muistaa, että siihen liittyy aina myös riskejä. Etenkin taloudellisesti epävarmoina aikoina sijoittaminen voi olla haasteellista, sillä markkinoiden heilahtelu voi olla suurta ja ennustettavuus heikkoa. Tällöin voi olla vaikea arvioida, mihin kannattaa sijoittaa ja miten pitkään täytyy odottaa, että sijoitukset tuottavat haluttua tuottoa.

Kuitenkin taloudellisesti haastavina aikoina sijoittaminen voi tarjota myös mahdollisuuksia; kun markkinat laskevat, sijoitusten hinnat usein myös laskevat, jolloin voi olla hyvä hetki ostaa niitä edullisesti. Jos uskoo markkinoiden elpyvän ja sijoitusten arvojen nousevan tulevaisuudessa, on mahdollisuus hyötyä ostohetken alhaisista hinnoista.

Ajatus pitkäjänteisestä sijoittamisesta liittyykin tyypillisesti siihen, että omaisuuden arvo kasvaa ajan myötä vaikka lyhyellä aikavälillä voi olla vaihtelua. Riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeää määritellä etukäteen sijoittamisen tavoitteet ja riskinottokyky. Myös sijoitusten hajauttaminen eri sijoituskohteiden välillä saattaa vähentää yksittäiseen sijoitukseen liittyvää riskiä. Lisäksi sijoituskohteiden valintatilanteessa on hyvä tunnistaa erilaisten sijoitusinstrumenttien erityispiirteet esimerkiksi tuotto-odotusten ja riskitason suhteen.

Sijoittaminen yrityksen kautta tarjoaa usein mahdollisuuksia laajempaan sijoitustoimintaan ja sitä kautta isompiin tuotto-odotuksiin. Toisaalta mitä isompi tuotto-odotus, sisältyy siihen myös suurempi riski. Kuitenkin sijoittamiseen liittyvät riskit koskevat lähtökohtaisesti yritystä ja sijoittajan riski muodostuu sen mukaan, minkälaisia sitoumuksia hänellä on yritykseen. Yksityishenkilönä sijoittamisen mahdollisuudet ja riskit liittyvät puolestaan omaan henkilökohtaiseen talouteen. Sijoituspäätökset tulisi tehdä oman taloudellisen tilanteen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden perusteella. Riskienhallinnan näkökulmasta henkilökohtainen omaisuus on hyvä huomioida kokonaisuutena, minkä perusteella oma riskinsietokyky voidaan määritellä järkevälle tasolle.

Olemme tukenasi

Mikäli mietit ratkaisua, joka puoltaa sijoittamista yrityksen kautta, autamme sinut mielellämme alkuun. Meiltä saat apua yritysjärjestelyihin ja yhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa. Asiantuntijamme kartoittavat myös parhaat ja edullisimmat vaihtoehdot mahdollisen sijoitettavan varallisuuden siirtämisestä yhtiöön. Voit jättää myös yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoitukset meidän huoleksemme ja keskittyä täysillä omaan intohimoosi.

Tiesithän, että henkilökohtaisen veroilmoituksen tekemisen voi myös ulkoistaa verotukseen erikoistuneelle asiantuntijalle ja näin helpottaa omaa työtaakkaasi. Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua talous- ja veroasioihin liittyen.

Laura Kellosaari
Laura Kellosaari

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake