Osatuloutuksella ennakoitavuutta toimintaan

3 minutes

Ajallisesti pitkään kestävät ja euromääräisesti isot hankkeet ovat hyvin tyypillisiä mm. rakennus- ja konsultointi- ja suunnittelualalla. Yrityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota näiden pitkäaikaishankkeiden kirjanpidolliseen käsittelyyn ja hankkeen tulouttamiseen, sillä eri käsittelytavoilla on suora vaikutus siihen, miten yrityksen tulos muodostuu ja miltä yrityksen toiminta näyttää ulospäin. Yrityksellä käytettävissä olevalla tuloutustavalla on suora vaikutus myös yhtiön verotukseen ja sitä kautta kassavirtaan.

Mitä tarkoitetaan hankkeen tulouttamisella ja mitä vaihtoehtoja yrityksellä on?

Tulouttamisella tarkoitetaan hankkeen myyntituottojen ja kustannusten esittämistä liikevaihtona ja kuluna tuloslaskelmalla. Tässä yhteydessä aiheena on etenkin se ajankohta, milloin tuotot ja kulut näytetään yhtiön tuloksella.

Kirjanpitolain mukaisen pääsäännön mukaan pitkäaikaishankkeiden tulo kirjataan tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana suorite on valmistunut ja luovutettu asiakkaalle. Puhutaan yleisemmin luovutuksen mukaisesta tuloutuksesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hankkeen koko myyntituotto ja kustannukset, ja tätä myöten myös kate, näytetään tuloslaskelmalla vasta siinä vaiheessa, kun hanke on valmis ja luovutettu asiakkaalle.


Esimerkki: yhtiöllä on käynnissä yksi suuri urakkatyömaa, joka ulottuu kahden tilikauden välille. Vaikka vuoden 1 lopussa urakka olisi jo osittain valmis, urakan koko tuotto, kulut ja voitto näytetään vasta urakan valmistuttua, eli vuoden 2 tuloksessa.

Pitkäaikaishankkeet voidaan kuitenkin poikkeussäännön mukaan myös kirjata tuloksi osatulouttamalla.

Kerromme osatulotuksesta lisää alla olevassa kappaleessa.

Osatulouttamisesta tarkemmin: mitä, miksi ja milloin?  

Osatulouttamisella tarkoitetaan sitä, että hanke tuloutetaan kirjanpitoon valmiusasteen perusteella. Valmiusasteen mukaan tuloutettaessa urakan liikevaihto sekä kustannukset kertyvät tuloslaskelmalle hankkeen etenemisen mukaisesti.

Esimerkkinä: jos hankkeen rakentaminen on vuoden 1 lopussa 50 %:sti valmis, kirjataan tilikauden liikevaihdoksi 50% kokonaisurakkasummasta ja kuluksi 50% kokonaiskustannuksista. Näin ollen vuodelle 1 tuloutuu myös 50% hankkeen kokonaiskatteesta.


Osatuloutettaessa yhtiö voi siis näyttää rakennushankkeesta tulosta etupainotteisemmin kuin luovutuksen mukaisessa tuloutuksessa, kun osa katteesta näytetään yrityksen tuloksessa hankkeen ollessa vielä kesken. Hanke tuloutetaan kirjanpitoon rakentamisen valmiusasteen perusteella. Valmiusaste määritellään tyypillisimmin vertaamalla hankkeen toteutuneita kustannuksia arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Jos hankkeen toteuttamisen arvioidaan maksavan yhteensä 2 milj. euroa ja tilinpäätöksessä on toteutunut yhteensä 1 milj. euroa kustannuksia, on rakentamisen valmiusaste tällöin 50%.

Osatulouttamisen käyttötarkoitus

Osatulouttamisen tarkoituksena on tasata yrityksen kirjanpidon tuloksen muodostumista ja tilikausien välisiä tulosvaihteluita. Osatulouttaessa yrityksen liikevaihto ja tulos kertyvät tasaisesti rakentamisen edetessä. Luovutuksen mukaisessa tuloutuksessa nämä kaikki taas esitetään vasta kerralla valmistumishetkellä. Näin ollen osatuloutuksessa liikevaihto, kulut ja tulos jakautuvat tilikausien välillä tasaisemmin kuin luovutuksen mukaisessa tuloutuksessa.


Kuukausittainen osatuloutuslaskenta parantaa yhtiön jatkuvan tulosraportoinnin ajantasaisuutta, ja kirjanpidon kuukausiraportit antavat realistisemman kuvan yrityksen tilanteesta. Tämä helpottaa rakennushankkeiden kannattavuuden seurantaa ja liiketoiminnan ennakoitavuutta sekä mahdollistaa nopean reagoinnin korjaustarpeiden ilmetessä.

Osatuloutusperiaatteen noudattaminen vaatii kuitenkin yritykseltä tiettyjen edellytysten täyttymistä

Yrityksen tulee pystyä luotettavalla tavalla ennakoimaan rakennushankkeen erilliskate. Toisin sanoen: yrityksen on pystyttävä ennalta määrittelemään, paljonko hankkeen toteuttaminen tulee kokonaisuudessaan maksamaan. Tämä vaatii yritykseltä panostusta kustannuslaskentaan. Tämän lisäksi yrityksen tulee noudattaa tuloutustavoissaan niin sanottua jatkuvuuden periaatetta. Yrityksen tulee siis noudattaa samoja tuloutusperiaatteita kaikissa vastaavanlaisissa pitkäaikaishankkeissa sekä johdonmukaisesti eri tilikausien ajan.

Mikä tuloutustapa yrityksen kannattaa valita?

Jokainen yritys ja yrittäjä ovat erilaisia ja pitävät eri asioita tärkeinä ja arvokkaina. Yrityksen nykytila, taloudellinen tilanne, tulevaisuuden tavoitteet sekä esimerkiksi sidosryhmäkumppanit, kuten rahoittajat on huomioitava tuloutustapaa valittaessa.

Suosittelenkin keskustelemaan aiheesta avoimesti oman taloushallinnon asiantuntijan kanssa, ja puntaroimaan yhdessä sitä, mikä tuloutustapa on oikea juuri tälle yritykselle.

Antoniina Haukka
Antoniina Haukka

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake