Työaikalain muutokset 2020

4 minutes

Työaikalain uudistus toteutetaan antamalla kokonaan uusi työaikalaki, joka astui voimaan 1.1.2020. Työaikalain uudistamisen yleisenä tavoitteena on ajantasaistaa laki vastaamaan 2020 -luvun työelämän tarpeita. Muutokset mahdollistavat aiempaa joustavammat ratkaisut. Lain perimmäinen tavoite on edelleen enimmäistyöaikojen ja vähimmäislepoaikojen turvaaminen.

Työaikalaki

Työaikalakia sovelletaan edelleen laajasti työ- ja virkasuhteessa. Lain ulkopuolelle jäävät siis ne tehtävät, joissa työntekijä voi itse täysin päättää työajastaan. Työaikaa ei tuolloin valvota eikä seurata työnantajan puolelta. Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika paikasta riippumatta. Se siis kattaa etätyöt, asiakkaan luona tehdyt työt ja sen ajan, jonka työntekijän on oltava työnantajan käytettävissä työntekopaikalla. Matka-aikaa ei edellekään lueta työajaksi, ellei kyseessä ole työsuoritus. Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan pyrittävä ehkäisemään liiallista rasitusta liittyen vapaa-ajalla tapahtuvaan matkustamiseen.

Joustotyöaika on tarkoitettu asiantuntijatyöhön sekä sellaisiin tehtäviin, jotka eivät ole paikkaan ja aikaan sidottuja. Työnantaja voi määritellä tavoitteet ja tehtävät mutta työntekijä voi päättää työajan sijoittelusta sopimuksen mukaan itse. Joustotyöajasta vähintään puolet pitää olla aikaa, josta työntekijä saa itse päättää. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Liukuvan työajan käyttöön tuli muutoksia liukumarajojen ja seurantajakson muutosten myötä. Seurantajakso on neljä kuukautta ja liukuma ylitysten enimmäismäärä 60 tuntia ja alistusten 20 tuntia jakson päätyessä.

Työaikalain muutos mahdollistaa työaikapankin perustamisen työpaikoilla. Työaikapankin avulla voidaan sopia, että tehtyä työaikaa ja ansaittuja vapaita voidaan muuttaa myöhemmin pidettäviksi vapaiksi. Työaikapankin perustamisesta sovitaan yhdessä henkilöstön edustajan tai henkilöstön kanssa ja sopimus tulee tehdä kirjallisena.

Lakimuutoksen myötä aiempi ylityön enimmäismäärän seuranta muuttuu työajan enimmäismäärän seurannaksi. Kokonaistyöajassa on mukana kaikki tehdyt työtunnit eivätkä ne saa ylittää 48 tuntia viikossa neljän kuukauden tarkastelujakson aikana.

Uudessa työaikalaissa keskeisimpiä muutoksia ovat:

Soveltamisalojen selkeytys

 • Lain soveltamisaloja on selkeytetty ja lakiin on kirjattu missä tilanteissa lakia sovelletaan. Pääsääntö on, että lakia sovelletaan työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön.

Etätyön laskeminen työajaksi

 • Työaikalain soveltamisala laajenee kotona ja kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön eli etätyöhön.
 • Etätyö lasketaan mukaan uuden työaikalain mukaiseen enimmäistyöaikaan.

Työpaikkavarallaolon laskeminen työajaksi

 • Työpaikkavarallaolo eli tilanne, jossa työntekijä on varallaolon aikana velvollinen olemaan valmiudessa työantajan käytettävissä työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä kyse on työajasta.
 • Työpaikkavarallaolo lasketaan mukaan uuden työaikalain mukaiseen enimmäistyöaikaan.

Jaksotyö

 • Jaksotyötä tehdään niillä aloilla, joissa työtä on sen jatkuvuuden vuoksi tehtävä pääosa vuorokaudesta.
 • Aiempi lista niistä aloista, joissa jaksotyötä voidaan teettää, on uusittu vastamaan nykypäivän työelämää.
 • Jaksotyössä säännöllinen työaika tulee järjestää kahden viikon aikana enintään 80 tuntiin tai kolmen viikon aikana enintään 120 tuntiin.

Yötyö

 • Yötyö on työtä, jota tehdään klo 23-6 välillä
 • Laissa on jatkossa kuvattu työt ja alat, joissa säännöllistä yötyötä voidaan teettää.
 • Tilapäisen yötyön teettäminen on vapautettu eli yötyötä voidaan teettää satunaisesta tarpeesta.
 • Jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä peräkkäisten yövuorojen määrä vähenee seitsemästä viiteen. Poikkeuksellisesti on mahdollista teettää vielä 2 lisäyövuoroa, jos työntekijä antaa molempiin suostumuksen.
 •  Yövuoroksi lasketaan vuoro, josta vähintään 3 tuntia sijoittuu klo 23-6 välille.

Uusi joustotyöaikaehto

 • Uudesta joustotyöajasta voidaan sopia tehtävissä, jotka eivät ole pääasiassa sidottuja vuorokauden aikaan, viikonpäivään tai työntekopaikkaan.
 • Joustotyöaikaa voidaan käyttää tehtävissä, joissa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta tai työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää.
 • Joustotyöajasta on sovittava kirjallisesti.

Liukuvan työajan muutokset

 • Liukuvaa työaikaa käytettäessä työntekijä voi lyhentää tai pidentää vuorokautista työaikaa.
 • Päivittäinen liukuma-aika pidentyy kolmesta tunnista neljään tuntiin.
 • Jatkossa liukumasaldon enimmäiskertymiä seurataan neljän kuukauden seurantajaksoissa ja seurantajakson päättyessä enimmäiskertymät ovat jatkossa +60h ja -20h.

Lakisääteinen työaikapankki

 • Työaikapankilla on mahdollisuus säästää ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia.
 • Lakisääteinen työaikapankki voidaan ottaa käyttöön koko henkilöstölle tai tietylle henkilöstöryhmälle.
 • Lain mukainen työaikapankki on vaihtoehto työehtosopimuksen tuntipankille.
 • Työaikapankin käyttöönotosta on sovittava kirjallisesti

Lisä- ja ylityö

 •  Lisä- ja ylityön suostumuksen sisältöä täsmennetään.
 • Ylityösuostumus työntekijältä tarvitaan kutakin kertaa varten erikseen/lyhyehköksi ennalta tiedettäväksi ajanjaksoksi.
 • Lisätyösuostumus voidaan antaa työsopimuksessa toistaiseksi.
 • Vaihtelevan työajan sopimuksessa toistaiseksi voimassa olevaa lisätyösuostumusta ei voida enää antaa.

Uusi enimmäistyöaika

 • Aiemman ylityön enimmäismäärän sijasta seurataan jatkossa kokonaistyöaikaa.
 • Maksimikokonaistyöaika on keskimäärin enintään 48h/vko neljän kuukauden seurantajakson aikana.
 • Kokonaistyöaikaan luetaan kaikki tehdyt työtunnit.

Vuosilepo jaksotyössä

 • Pääsääntöinen vuorokausilepo jaksotyössä pitenee 9 tunnista 11 tuntiin.
 • Pääsäännöstä voidaan poiketa työn järjestelyyn liittyvistä syistä, mutta se ei kuitenkaan saa olla säännön mukaista.

Työvuoroluettelon täsmennys

 • Työvuoroluettelo on annettava jatkossa vähintään viikoksi kerrallaan ja viimeistään viikko ennen listan ajanjakson alkua.
 • Työvuorolistalle voidaan jatkossa kirjata vain työsopimuksella sovittu minimityöaika ja minimityöajan ylittävistä tunneista on sovittava työntekijän kanssa erikseen.
 •  Jos työajan sijoittelu ei vaihtele, voidaan työvuoroluettelo antaa toistaiseksi voimassa olevana.

Mietityttääkö jokin asia työaikalaissa, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Anne Kuoksa
Anne Kuoksa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake