Milloin työsuhde voidaan purkaa koeajalla?

3 minutes

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työsuhteessa sovelletaan työsuhteen alussa koeaikaa.  Koeaikana kummallakin osapuolella on mahdollisuus purkaa työsuhde ilman erillistä irtisanomisaikaa.  Koeajan tarkoituksena on, että työsuhteen osapuolet voivat arvioida työn ja työtehtävien soveltuvuutta ja sopivuutta työnteon alettua. Koeaika antaa työnantajalle mahdollisuuden arvioida, soveltuuko valittu työntekijä työhön. Toisaalta se mahdollistaa myös työntekijälle ns. harkinta-ajan ja helpon irtautumisen työsuhteesta.

Vaikka työsuhteen purkamiseen koeajalla ei sovelleta työsopimuslain mukaisia työntekijän suojaksi säädettyjä irtisanomisperusteita, työsuhde voidaan purkaa koeajalla vain tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Tässä blogissa olemme koonneet keskeisimmät koeaikaan liittyvät muistisäännöt.

Koeajasta tulee sopia, ja sen kesto on rajoitettu

Jotta työsuhde voidaan purkaa koeajalla, tulee koeajasta nimenomaisesti sopia. Koeaika ei ole ns. automaattinen oikeus. Sopiminen tapahtuu tavallisesti työsopimukseen otettavalla koeaikalausekkeella. Koeajalle on säädetty enimmäiskesto. Koeaika saa olla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa korkeintaan kuusi kuukautta työnteon aloittamisesta lukien. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsuhteen sovitusta kestosta ja joka tapauksessa korkeintaan kuusi kuukautta. Työsuhdetta ei voida purkaa enää koeajan päätyttyä vedoten koeaikaan.

Työehtosopimuksissa voi lisäksi olla määräyksiä koeajasta. Jos työnantajaa sitoo tällainen työehtosopimus, työnantajan on ilmoitettava tällaisen koeaikamääräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Mikäli näin ei olisi tehty, työnantaja ei voi purkaa työsuhdetta koeajalla.

Päättämisperuste ja koeajan tarkoitus

Työsuhde voidaan purkaa koeajalla, mikäli päättämisperuste liittyy koeajan tarkoituksen selvittämiseen. Tämän ajatellaan tyypillisesti rajoittavan työnantajan purkuoikeutta, mutta sama ohje pätee myös silloin, kun työntekijä purkaa työsuhteen koeajalla. Oikeuskäytännössä on muun muassa todettu, että pelkästään vetoaminen paremmin palkatun työn saamiseen ei ole hyväksyttävä koeaikapurun peruste.

Koeaikapurun peruste voi liittyä monella tavoin työsuhteeseen. Peruste voi olla työaikana työtehtävien suorittamisessa tapahtunut asia, kuten työtuloksen puutteellisuus, työstä myöhästely tai luvattomat poissaolot. Myös välillisemmin työhön tai työpaikkaan liittyvä asia kuten yleinen sopeutumattomuus voi olla peruste purkaa työsopimus koeajalla.

Joissain tapauksissa täysin työajan ja työpaikan ulkopuolinenkin asia voi muodostaa syyn työsuhteen purkamiseen koeajalla. Tällaisen perusteen tulee kuitenkin vaikuttaa työsuhteen osapuoliin. Perusteen tulee olla omiaan horjuttamaan työnantajan uskoa työntekijän mahdollisuuksiin suoriutua työtehtävästään. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi työntekijän syyllistyminen rikokseen vapaa-ajallaan.

Koeaikaista työsopimusta ei saa purkaa syrjivin tai epäasiallisin perustein

Työsopimusta ei saa koeajallakaan purkaa syrjivin perustein. Laissa mainitaan kiellettyinä ja syrjivinä perusteina esimerkiksi

  • ikä
  • terveydentila
  • alkuperä
  • sukupuolinen suuntautuneisuus
  • uskonto
  • ammattiyhdistystoiminta

Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja muukin näihin verrattava seikka voi olla syrjivänä pidettävä ja kielletty purkuperuste. Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa.

Työsopimuksen purkamista koeajalla rajoittaa myös kielto purkaa työsopimus epäasiallisin perustein. Epäasiallisesta perusteesta voi olla kyse muun muassa, jos työnantaja on purkanut työsopimuksen työntekijän virheellisen työsuorituksen johdosta, ja myöhemmin ilmenee, että työntekijän virhe onkin johtunut hänestä itsestään riippumattomasta ulkoisesta seikasta.

Yhteenveto

Koeaikapurussa työsuhde voidaan siis purkaa ilman irtisanomisaikaa ja purku on mahdollinen ilman työsopimuslain mukaisia irtisanomisperusteita. Työsuhteen päättäminen koeajalla on työnantajalle helpompaa kuin koeajan päättymisen jälkeen, sillä koeajan päättymisen jälkeen työnantaja voi irtisanoa työsuhteen vain laissa mainituilla henkilökohtaisilla tai tuotannollis-taloudellisilla irtisanomisperusteilla. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että koeaikapurun on tapahduttava oikea-aikaisesti ja koeajan tarkoitukseen nähden asiallisin perustein, ja ettei sitä tehdä syrjivästi.

Jos olet epävarma, voiko työsopimuksen purkaa koeajalla, kannattaa ottaa työoikeuteen perehtyneeseen lakimieheen riitatilanteen välttämiseksi.

Johanna Lehtinen
Johanna Lehtinen

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake