Ennakollinen keskustelu – varmuutta verotuskysymyksiin

Ennakollinen keskustelu – varmuutta verotuskysymyksiin
4 minutes

Ennakkoratkaisuhakemus on monille tuttu tapa saada selvyys epäselvään verotusta koskevaan kysymykseen. Ennakollinen keskustelu taas on nopeampi ja joustavampi tapa saada kannanotto mieltä askarruttavaan epävarmaan verotuskysymykseen. Aikaisemmin ennakollisia keskusteluja käytiin vain konserniverokeskuksen asiakkaiden kanssa, mutta nyt jo muutaman vuoden ajan se on ollut avoin myös muille yhteisöille.

Mitä ennakollinen keskustelu tarkoittaa?

Ennakollisessa keskustelussa on mahdollista saada Verohallinnolta ennakollinen, sitova kannanotto johonkin verotusta koskevaan kysymykseen. Yleensä kysymyksen tulee olla sellainen, joihin ei suoraan löydy vastausta Verohallinnon ohjeista, oikeustapauksista tai tavanomaisesta neuvonnasta. Ennakollista keskustelua ei voida käydä ihan kaikissa tapauksissa ja sen soveltuvuus eri verotustilanteisiin ratkaistaankin aina Verohallinnon näkökulmasta tapauskohtaisesti.

Ennakollinen keskustelu soveltuu tällä hetkellä yhteisöihin. Ennakollisessa keskustelussa voidaan antaa ohjausta esimerkiksi suunniteltuihin yritysjärjestelyihin liittyen, yrityskauppakuvioon tai vaikka siirtohinnoittelukysymyksiin.  Yritysjärjestelyt ehkä ovatkin yleisin ennakollisen keskustelun aihe ja tällöin keskustelussa selvitetään minkälaisia yritysjärjestelyjä yhtiö on suunnittelemassa ja onko niihin eri vaihtoehtoja. Ennakollisen keskustelun tuloksena yhtiö saa tietoa eri yritysjärjestelyvaihtoehtojen verovaikutuksista. Jos vaihtoehtoja on useita, päättää yhtiö kuitenkin itse mitä vaihtoehtoa lähtee soveltamaan. Keskusteluissa voidaan käsitellä samanaikaisesti eri verolajeja esim. tuloverotusta, arvonlisäverotusta ja varainsiirtoverotusta.

Verohallinon näkökulmasta ennakollisen keskustelun tarkoituksena on tarjota ennustettavuutta verotukseen liittyen ja ohjata verovelvollisia toimimaan oikein. Tavoitteena on myös sujuvoittaa verotukseen liittyvien asioiden käsittelyä, välttää pitkiä ja raskaita oikaisu- ja oikeuskäsittelyitä sekä parantaa Verohallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä.

Hyvä puoli ennakkoratkaisuhakemuksiin verrattuna on se, että ennakolliset keskustelut ovat maksuttomia ja yleensä nopeampia. Lisäksi ennakollinen keskustelu on joustava, koska asiakkaan suunnitelmat saattavat muuttua keskustelujen aikana ja tällöin jatketaan uudesta näkökulmasta.

Miten ennakollinen keskustelu etenee?

Kun ongelma tulee eteen ja halutaan verotusasiaan selvyyttä, voi ennakollista keskustelua jokainen yhtiö pyytää Omavero-palvelussa. Myös asiamies voi tehdä pyynnön tuota kautta. Yhtiö valmistelee aineistoa ja esittää mitä ovat tekemässä ja miksi. Tässä yhtiö kertoo oman näkemyksensä siitä, miten asia tulisi verotuksellisesti yhtiön mielestä käsitellä ja mitkä sen ongelmakohdat ovat. Jos ennakollinen keskustelu koskee sisäpiiriasiaa, täytyy olla yhteydessä Verohallintoon puhelimitse tai tekemällä erillinen pyyntö kirjallisesti.

Ennakollisen keskustelun pyynnön jälkeen Verohallinto tutustuu aineistoon ja päättää tapauskohtaisesti, soveltuuko ennakollinen keskustelu esitettyyn tilanteeseen ja tarvittaessa pyytää lisätietoja. Tämän jälkeen sovitaan tapaamisesta. Tapaamisia voi olla useampia ja niissä voidaan käydä ongelmakohtia läpi yhdessä. Tapaaminen voidaan pitää yhtiön tiloissa, Verohallinnon tiloissa tai etäyhteyksin, kuten Teamsin välityksellä puhelimitse. Ennakolliseen keskusteluun osallistuu yleensä aina vähintään kaksi edustajaa Verohallinnosta sekä yrityksen edustaja. Edustaja voi olla yrittäjä itse tai esimerkiksi asiamies.

Tapaamisten yhteydessä esiin nousseita asioita voidaan vielä käsitellä suullisesti tai kirjallisesti. Yhtiö voi muuttaa suunnitelmiaan saadun ohjauksen perusteella. Verohallinto tekee asiasta vielä kirjallisen muistion, joka voi sisältää kirjallisen ohjauksen. Muistio pitää sisällään taustan ennakolliselle keskustelulle, tapaamisten ajat ja paikat, ketkä osallistuivat keskusteluun, miten keskustelu eteni, asiakkaan selvityksen tai tulkinnan veroasiasta sekä keskustelun yhteydessä mahdollisesti annettu ohjaus. Tämä muistio toimitetaan sitten asiakkaan Omaveroon. Tai halutessa muistio voidaan jättää myös siellä julkaisematta. Lisäksi, jos keskusteltu asia on tulkinnanvarainen tai asiasta ei ole verotuskäytännössä tai laintulkinnasta yhteisymmärrystä, voi Verohallinto ohjata yhtiötä hakemaan muutoksenhakukelpoista ennakkoratkaisua asiasta.
Lue lisää Verohallinnon ennakollisen keskustelun prosessista.

Voiko käytyyn ennakolliseen keskusteluun luottaa?

Samoin kuin ennakkoratkaisuissa, myös ennakollisissa keskusteluissakin tulee esittää kaikki kysymyksessä olevaan asiaan olennaisesti liittyvät taustat, tilanteet ja olosuhteet. Ennakollisten keskustelujen yhteydessä annettavan ohjauksen katsotaan rinnastuvan esimerkiksi verotarkastuksen tai valvontakäynnin yhteydessä annettuun ohjaukseen.

Jos ennakollisessa keskustelussa olevasta asiasta on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, voidaan ennakollisesta keskustelusta saada Verohallinnolta kirjallinen ohjaus, joka on Verohallintoa sitova silloin, kun verotusmenettelylain mukaiset edellytykset täyttyvät (Laki verotusmenettelystä 26§ tai Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 6§). Eli hakija voi tällöin olettaa, että verotus toimitetaan saadun muistion mukaan, jos ennakollisessa keskustelussa esitetyt taustat ja olosuhteet vastaavat todellisuutta.

Joskus voi käydä niin, että ennakollisen keskustelun aihe on niin epäselvä tai tulkinnanvarainen, ettei siitä ole olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä tai keskustelun osapuolet ovat asiaan liittyvistä ohjeista ja niiden tulkinnasta erimielisiä. Tällöin Verohallinto voi ohjata hakijaa esimerkiksi hakemaan kirjallista muutoksenhakukelpoista ennakkoratkaisua. Tällaisessa tilanteessa on toki menetetty aikaa, kun ennakkoratkaisuhakemusprosessi lähtee alusta.

Hyvä työkalu

Ennakollinen keskustelu on käyttökelpoinen työkalu tulkinnanvaraisten verokysymysten selvittämiseen, varsinkin jos aikataulu on tiukka. Kun asia valmistellaan hyvin, voi vastauksen saada muutamassa viikossa, mikä mahdollistaa kiireellistenkin asioiden selvittelyn. Tietysti joskus voi käydä niin, ettei Verohallinto voikaan antaa esillä olevasta asiasta muistiota, jolloin prosessi saattaa viivästyä, kun lähdetäänkin vasta sitten hakemaan kirjallista ennakkoratkaisua.  Tällä hetkellä ennakollinen keskustelu on mahdollinen vain yhteisöasiakkaille, mutta toiveena on, että se jatkossa koskisi myös muita yritysmuotoja ja jopa henkilöasiakkaita.

Lähde: www.vero.fi

Kirjoittaja: Marie Immonen, Johtava asiantuntija, Talenom Konsultointipalvelut, p.0207 525 291

Marie Immonen
Marie Immonen

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake