Balansräkning – Företagets ekonomiska spegel

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

4 minutes

Att starta och driva ett företag är en resa fylld med beslut som kräver insikter och förståelse för företagets ekonomi. Ett av de absolut viktigaste verktygen i denna process är balansräkning – ett dokument som kan verka komplicerat vid första anblicken, men som är avgörande för att förstå företagets finansiella ställning.

Som nyetablerad företagare, småföretagsägare eller ekonomichef i ett medelstort företag, står du inför utmaningen att inte bara tolka, utan också att använda balansräkningen för att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Frågor som ”Vad visar balansräkningen egentligen?” och ”Hur kan jag använda denna information för att förbättra företagets prestationer?” är vanliga och helt berättigade. Det är här vi vill guida och stärka er.

Grundläggande förståelse för balansräkning

Tänk på balansräkningen som en ekonomisk reflektion som visar vad företaget äger, vad det är skyldigt och värdet som återstår till ägarna vid en bestämd tidpunkt, en så kallad ögonblicksbild.

Tillgångar

Dessa är resurser som företaget äger och som förväntas generera ekonomiskt värde i framtiden. Tillgångar kan vara allt från kontanter i banken, inventarier, till fastigheter och immateriella rättigheter som patent. De delas vanligtvis upp i två kategorier:

  • Anläggningstillgångar – Långsiktiga investeringar som inte lätt kan konverteras till kontanter inom ett år, såsom byggnader och maskiner.
  • Omsättningstillgångar – Tillgångar som förväntas omvandlas till kontanter inom ett år, exempelvis kundfordringar eller lager.

Skulder

Detta avser det som företaget är skyldigt till andra, vilket kan inkludera banklån, leverantörsskulder eller andra finansiella förpliktelser. Skulder kategoriseras också:

  • Kortfristiga skulder – Skulder som måste betalas inom ett år, som leverantörsskulder eller kortfristiga lån.
  • Långfristiga skulder – Skulder som kommer att betalas tillbaka över en längre tid än ett år, exempelvis långsiktiga banklån.

Eget kapital

Detta representerar ägarnas anspråk på företagets tillgångar efter att alla skulder är betalda. Eget kapital inkluderar insatt kapital från ägare och ackumulerade vinster som inte har delats ut som dividend.

Exempel på balansräkning:
Antag att ’ABC Teknik AB’ har 100,000 kr i tillgångar och 60,000 kr i skulder. Företagets egna kapital skulle då vara 40,000 kr. Detta innebär att om alla skulder skulle betalas av idag, skulle ägarna ha 40,000 kr kvar i företaget.
För att sätta det i praktisk kontext: Om ’ABC Teknik AB’ skulle sälja allt de äger idag (tillgångarna) och betala av allt de är skyldiga (skulderna), skulle de 40,000 kr i eget kapital, vara det värde som ägarna faktiskt kan göra anspråk på.
Genom att kontinuerligt följa upp och analysera dessa tre nyckelkomponenter, kan företagare och ekonomichefer förstå och förbättra företagets finansiella hälsa.

Sambandet mellan balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen är två sidor av samma ekonomiska mynt. Resultaträkningen visar företagets intäkter och utgifter under en viss period och resulterar i en vinst eller förlust. Denna siffra för årets resultat överförs sedan till balansräkningen och blir en del av det egna kapitalet.

Exempel gällande balans- och resultaträkning:
Föreställ dig ’ABC Teknik AB ’, som efter ett lönsamt år visar en vinst på 500,000 kr i sin resultaträkning. Denna vinst ökar företagets egna kapital i balansräkningen. Om vi antar att företaget inte delar ut någon vinst, kommer dessa 500,000 kr att läggas till företagets ackumulerade vinster, vilket stärker den finansiella ställningen och ökar det totala egna kapitalet.

Detta samband är avgörande för att förstå hur dagliga verksamhetsbeslut påverkar företagets övergripande ekonomiska hälsa. En växande vinst i resultaträkningen signalerar positiv tillväxt, vilket leder till en starkare balansräkning och i slutändan en robustare ekonomisk grund för framtida investeringar eller för att tåla ekonomiska svackor.

Summering

En välskött balansräkning är avgörande för varje företags ekonomiska välbefinnande. Den ger en tydlig bild av företagets tillstånd genom att tydligt visa tillgångar, skulder och eget kapital. Tillgångarna, som består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, är de resurser som håller företagets operationer i rörelse. Skulderna, uppdelade i kort- och långfristiga, är de förpliktelser företaget måste hantera för att bibehålla finansiell stabilitet. Eget kapital återspeglar ägarens nettovärde i företaget efter att skulder har avräknats.

Sandra Simonsson
Sandra Simonsson
Redovisningsekonom

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte