Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Tammikuu 2022

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Verottaja myöntää maksujärjestelyssä oleville veroveloille lisää maksuaikaa

Verohallinto tiedottaa, että se pidentää verojen maksuaikaa sellaisten yritysten ja henkilöasiakkaiden kohdalla, joilla on verovelkojen maksujärjestely Verohallinnon kanssa voimassa. Maksujärjestelyä on täytynyt hakea Verohallinnolta. Maksujärjestelyssä olevien asiakkaiden ei tarvitse maksaa maksujärjestelyn kuukausieriä tammi-, helmi- ja maaliskuussa, eikä maksujärjestely raukea. Maksujärjestelyssä olevien yritysten ja henkilöasiakkaiden ei tarvitse erikseen hakea lisäkuukausia verojen maksuun. Verohallinto myöntää lisäkuukaudet automaattisesti.

Aika maksaa verovelkoja siis pitenee. Tavoitteena on helpottaa erityisesti yrittäjien koronarajoituksista johtuvia maksuvaikeuksia. Verovelasta peritään kuitenkin aina viivästyskorko, joten maksuajan pidentyessä myös viivästyskoron määrä kasvaa.

LUE LISÄÄ

Verohallinto tarkistaa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työskentelyoikeuden

Jos ulkomailta Suomeen töihin saapuvalla työntekijällä ei ole verokorttia tai veronumeroa varten tarvitsemaansa suomalaista henkilötunnusta, hän voi saada sen varaamalla käyntiajan verotoimistoon. Henkilötunnuksen antamisen ja väestötietojärjestelmään rekisteröimisen yhteydessä Verohallinto tarkistaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko-oikeuden 1.2.2022 lähtien.

Työnantajan velvollisuus on varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekoon oikeuttava oleskelulupa silloin, kun lupa vaaditaan. Jos työnteko-oikeuden sisältävää oleskelulupaa ei ole, se pitää hankkia Maahanmuuttovirastosta.

LUE LISÄÄ

VEROTTAJAN OHJEITA

Osinkotulojen verotus

Verottaja on päivittänyt ohjettaan Osinkotulojen verotus, jossa käsitellään suomalaisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien sekä kotimaisten elinkeinoyhtymien ja yhteisöjen saamien osinkojen verotusta. Ohjetta on päivitetty mm osakastason matemaattista arvoa koskevan luvun osalta siltä osin, kun se käsittelee yrittäjäosakkaan verovuonna käyttämän asunnon arvon vähentämistä osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta. Matemaattinen arvo ratkaisee sen, kuinka paljon osakas voi saada yhtiöstä ns. verohuojennettua osinkoa.

Osakkeiden matemaattisesta arvosta vähennetään se määrä, jota on käytetty asunnon arvona yhtiön nettovarallisuutta ja osakkeen matemaattista arvoa laskettaessa. Koska osakkeen matemaattinen arvo perustuu aina yhtiön edellisen verovuoden nettovarallisuuteen, asunnon arvona vähennetään määrä, josta asunto on otettu huomioon yhtiön edellisen verovuoden nettovarallisuutta laskettaessa. Esimerkki 13:

Yhtiö on jakanut tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 osinkoa, joka on yhtiökokouksen päätöksen perusteella nostettavissa 15.4.2022. Osingon pääomatulo- ja ansiotulo-osuudet perustuvat verovuodelle 2022 matemaattiseen arvoon, joka lasketaan tilikauden 1.1.–31.12.2021 taseeseen pohjautuvan nettovarallisuuden perusteella.

Yrittäjäosakkaan omistamien osakkeiden yhteenlaskettu matemaattinen arvo on yhteensä 300 000 euroa. Yrittäjäosakas on käyttänyt verovuoden 2022 aikana yhtiön omistamaa osakehuoneistoa asuntonaan. Verovuoden 2021 nettovarallisuudessa asunnon arvo on ollut 125 000 euroa. Siten yrittäjäosakkaan osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta vähennetään 125 000 euroa, jolloin yhteenlasketuksi matemaattiseksi arvoksi muodostuu 175 000 euroa (300 000 euroa – 125 000 euroa).

LUE LISÄÄ

MUITA UUTISIA

KILPAILUKIELTOSOPIMUKSET VOIMAAN

Lakimuutokset kilpailukieltosopimuksista tulivat voimaan vuoden alusta. Työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle kuuden kuukauden pituisia. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä enintään vuodeksi. Siitä on maksettava korvaus, jonka suuruus riippuu työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta. Korvaus tulee maksaa pääsääntöisesti rajoitusajan aikana työsuhteen aikana noudatetun palkanmaksukäytännön mukaisesti. Uusi sääntely koskee yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin myös kilpailukieltosopimuksia, jotka on tehty ennen lain voimaantuloa. Työnantaja voi siirtymäajan aikana irtisanoa vanhan kilpailukieltosopimuksen ja välttyä siten uuden lain mukaiselta korvausvelvollisuudelta. LUE LISÄÄ 

KULUTTAJASUOJALAKIIN MUUTOKSIA

Kuluttajansuojalaki on muuttunut vuoden alusta. Virheen oletetaan jatkossa olleen tavarassa jo luovutushetkellä, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa siitä, kun kuluttaja on tavaran saanut. Suoja ei kuitenkaan päde silloin, jos voidaan osoittaa, että kuluttaja on aiheuttanut virheen tai tavaran normaali kestoikä on alle vuosi. Aiemmin vastaava aika oli kuusi kuukautta. Kuluttajasuojalakia on täydennetty myös uusilla säännöksillä, jotka koskevat digitaalisen sisällön tai palvelun toimittamista, niiden virhettä ja sen seurauksia sekä digitaalisen sisällön tai palvelun muuttamista. LUE LISÄÄ 

YRITYSSANEERAUS JA YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY UUDISTUU

Hallitus esittää yrityssaneerauksen ja yksityishenkilön velkajärjestelyn uudistamista. Tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa helpottamalla velkajärjestelyn ja yrityssaneeraukseen pääsyä. Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Esityksen mukaan elinkeinotoiminnassa velkaantuneiden pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja uutta alkua nopeutetaan keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä ja sallimalla pääsy velkajärjestelyyn velallisen taloudellisen tilanteen vakiintumattomuudesta huolimatta. Lisäksi elinkeinonharjoittaja voisi hakeutua nykyistä helpommin yrityssaneerauksen sijasta velkajärjestelyyn. Maksuohjelman kesto lyhenisi myös viiden vuoden sijasta kolmeen vuoteen. LUE LISÄÄ 

KUSTANNUSTUKIKIERROS AUKI 18.2. ASTI MATKAILU-, RAVINTOLA- JA TAPAHTUMA-ALAN YRITYKSILLE

Kustannustuen viides hakukierros on käynnistynyt ja on auki 18.2.2022. Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta. Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.-30.9.2021. Kustannustuki on siten suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Toimialat, jotka ovat suoraan oikeutettuja kustannustukeen, on määritelty laissa kustannustuesta. Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus.  Tuen myöntämisen ehtona on lisäksi aiemmista kustannustukikierroksista tutut kriteerit: yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä ja että yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa. LUE LISÄÄ 

YRITTÄJIEN VÄLIAIKAISTA TYÖMARKKINATUKIOIKEUTTA HALUTAAN JATKAA

Yrittäjät ovat voineet väliaikaisesti saada työmarkkinatukea tavallista kevyemmin ehdoin koronaviruspandemian aikana. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi hallitus esittää väliaikaisen muutoksen jatkamista tammi- helmikuun 2022. LUE LISÄÄ 

KORONARAJOITUSTOIMISTA AIHEUTUVIEN SUORIEN JA VÄLTTÄMÄTTÖMIEN KUSTANNUSTEN KOMPENSOINTI

Koronaministerityöryhmä puoltaa, että vuoden 2022 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen valmistellaan koronavirustilanteen heikentymisen takia käyttöönotetuista sulku- ja rajoitustoimista elinkeinoelämälle aiheutuvien kustannusten kompensaatio- ja tukitoimia. Sulkemiskorvaus valmistellaan suljetuille toiminnoille sulkutoimien ajanjaksolta. Sulkemiskorvaus koskisi lailla tai viranomaismääräyksellä suljettuja tiloja, esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Myös yritysten kustannustuen kuudes avustuskierros valmistellaan hätäjarrumekanismin rajoitustoimien ajalle (koskien viidennen kierroksen tapaan vain rajoitustoimien kohteena olevia yrityksiä). Tukikokonaisuuden valmistelussa huomioidaan yleisötilaisuuksien kiellot tapahtuma-alalla. Urheilu- ja kulttuurialan rajoitustoimien takia peruuntuneille tapahtumille valmistellaan kompensaatio siltä osin kuin sulkemiskorvaus ja kustannustuki eivät näitä kustannuksia kata. Sulkuajan osalta valmistellaan tuki myös taide-, kulttuuri- ja luovan alan ammattilaisille. Tapahtumatakuuta on myös tavoitteena jatkaa kesäkaudelle 2022. LUE LISÄÄ

Susanna Mäkiranta
Susanna Mäkiranta
Talenom
Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin
Talenom One
Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle
Talenom Pro
Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita